Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy zbiorniki na paliwo wymagają pozwolenia na budowę?

Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy zbiorniki na paliwo wymagają  pozwolenia na budowę?
Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 18.03.2019r.

Nasi Czytelnicy informują nas o różnorodnej interpretacji przepisów regulujących posadowienie w ich gospodarstwach zbiorników do przechowywania i wewnętrznej dystrybucji paliw. Najwięcej kłopotów urzędnikom sprawia ustawa Prawo Budowlane. Wydziały budownictwa niektórych starostw powiatowych w skrajnych przypadkach wymagały uzyskania dla takich urządzeń pozwolenia na budowę.

Aktów prawnych, które regulują magazynowanie paliwa obowiązuje kilka. Ilość przepisów, jaka musi być spełniona w gospodarstwie w związku z funkcjonowaniem w nim urządzeń do magazynowania i dozowania paliwa uzależniona jest od jego pojemności. Najłatwiejsze i najprostsze rygory prawne muszą spełnić zbiorniki o pojemności do 2,5 m3 włącznie. Zbiorniki o pojemności powyżej 2,5 m3 do 15 m3 są poddawane kontrolom Urzędu Dozoru Technicznego – obowiązuje ograniczona forma dozoru. Należy je zarejestrować w lokalnej jednostce UDT, która wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację takiego urządzenia i raz na dwa lata dokonuje rewizji zewnętrznej zbiornika. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Posadowienie w gospodarstwie zbiornika do dystrybucji paliwa wiąże się z koniecznością przestrzegania i realizacji wymogów zawartych w kilku dodatkowych aktach prawnych. Do najważniejszych należy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów., oraz pakiet przewozowy SENT. Akty te nakładają określone wymogi na posiadaczy zbiorników paliwowych. 

r e k l a m a

Większy zbiornik na paliwo wzbudza więcej wątpliwości

Najwięcej wątpliwości wzbudza rozporządzenie ministra MSWiA. Dopuszcza ono „przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3”. W rezultacie zgodnie z rozporządzeniem w gospodarstwach rolnych nie można przetrzymywać paliwa w zbiornikach większych. Nasi Czytelnicy twierdzą, że w przypadku większych gospodarstw zbiornik o pojemności 5 m3 jest zbyt mały. Poprosili nas, abyśmy dowiedzieli się, jakie obowiązują procedury w przypadku, kiedy chcieliby zainstalować instalacje do przechowywania paliwa większą niż 5 m3. O wyjaśnienia poprosiliśmy MSWiA.

W przypadku magazynowania paliwa płynnego w ilościach większych niż 5 m3 stosuje się wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, przy uwzględnieniu zasad wznoszenia obiektów budowlanych, określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zasad realizacji instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Z kolei, wymagania dotyczące bezpiecznego funkcjonowania zbiorników, jako urządzeń technicznych, regulują przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym – poinformował Wydział Prasowy MSWiA.

Wymienione rozporządzenie odnosi się do przemysłowych instalacji i stacji benzynowych, w których paliwo jest przechowywane, a także sprzedawane. Stacje paliw płynnych definiuje, jako „obiekt budowlany, w skład którego mogą wchodzić: budynek, podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, podziemne lub naziemne zbiorniki gazu płynnego, odmierzacze paliw płynnych i gazu płynnego, instalacje technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania i załadunku paliw płynnych, instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne pomieszczenia usługowe i pomieszczenia pomocnicze”. Przepisy te jednak nie powinny odnosić się do znacznie mniejszych zbiorników na paliwo rolnicze. Nie mogą one być traktowane jak stacje, nawet jeśli ich pojemność jest większa niż 5 m3 przede wszystkim dlatego, że są to konstrukcje naziemne. Rozporządzenie ministra gospodarki wyraźnie wskazuje, że stacje paliw płynnych mają „podziemne zbiorniki magazynowe”. Omawiany akt prawny zawiera także definicję zbiorników naziemnych są to „zbiorniki znajdujące się na otwartej przestrzeni lub przysypane warstwą ziemi o grubości do 0,5 m lub umieszczone w pomieszczeniu”.

r e k l a m a

Do zbiorników nie można stosować tych samych przepisów, co do stacji paliw

Nasi Czytelnicy wielokrotnie informowali nas także o problemach związanych z posadowieniem zbiorników do magazynowania i dozowania paliwa rolniczego i związanymi z tym interpretacjami ustawy Prawo Budowlane. Urzędnicy w niektórych samorządach gminnych i powiatowych wymagali od nich przejścia żmudnej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Prawo wprost wymienia, że dokument ten nie jest wymagany dla postawienia niektórych instalacji wykorzystywanych w rolnictwie takich jak silosów do 30 m3, zbiorników na gnojówkę i płyt obornikowych. Zbiorniki na paliwo nie są wymienione. O wyjaśnienia poprosiliśmy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które jest resortem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Zapytaliśmy czy pozwolenie na budowę jest wymagane dla zbiorników na paliwo rolnicze.


Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) odnosi się jedynie do działalności obejmującej projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych, którym jest budynek, budowla lub obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 1 ustawy). Z kolei zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy, urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu i gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki stanowią urządzenia budowlane. Jeżeli zbiorniki, o których mowa w zapytaniu są samodzielnym (niepołączonym z obiektem budowlanym) urządzeniem technicznym, a jego zamontowanie nie wymaga wykonania żadnych robót budowlanych, wówczas jego postawienie i użytkowanie nie podlega ustawie Prawo budowlane. Jeśli natomiast wykorzystywany jest w instalacjach rolniczych na przykład suszarniach zboża, czyli połączone są z obiektem budowlanym w celu zapewnienia możliwości jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – wówczas stanowią urządzenie budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy i ich wykonanie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, bowiem katalog zawarty w art. 29 ust. 2 ustawy nie wymienia takich robót budowlanych, jako zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – poinformował nas Zbigniew Przybysz z Biura Komunikacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Otrzymaliśmy także informacje o tym, że w niektórych przypadkach poszczególne biura powiatowe ARiMR żądają od rolników przedstawienia dokumentów budowlanych, jeśli zakup zbiornika do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji paliwa rolniczego był finansowany z PROW. W tej sprawie skierowaliśmy w styczniu pytania do biura prasowego Agencji. Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W świetle informacji przedstawionych przez ministerstwo inwestycji wymaganie pozwolenia na budowę od rolników jest bezzasadne. 


Tomasz Ślęzak 
fot. Tomasz Ślęzak (x2)

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a