Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dlaczego koło łowieckie od odszkodowania odlicza nieponiesiony koszty zbioru?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dlaczego koło łowieckie od odszkodowania odlicza nieponiesiony koszty zbioru?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 26.11.2021r.

Mam grunty wchodzące w skład obwodu łowieckiego i takie, które do niego nie należą. W związku z tym, odszkodowania za szkody łowieckie otrzymuję zarówno od koła łowieckiego, jak i od zarządu województwa. Chciałbym wiedzieć, dlaczego koło łowieckie odlicza od odszkodowania rzekomo nieponiesione przeze mnie koszty zbioru, a zarząd województwa nie?

Kiedy dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego musi wynagrodzić szkody w uprawach?

Niewątpliwie mamy tu do czynienia z luką w przepisach. Zgodnie z art. 46. Prawa łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:

  • w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
  • przy wykonywaniu polowania.

Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

  • przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
  • przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
  • właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

r e k l a m a

Kiedy Skarb Państwa wypłaca odszkodowanie, za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną?

Artykuł 50 ww. Ustawy przewiduje, że za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odpowiada Skarb Państwa.

Za szkody wyrządzane na obszarach obwodów łowieckich leśnych odszkodowania wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa. Natomiast odszkodowania za szkody na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, wypłaca zarząd województwa, także ze środków budżetu państwa.

Czy wysokość odszkodowania za szkody może być pomniejszona o nieponiesione koszty zbioru?

Obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych stanowi w § 3 pkt 19, że wysokość odszkodowania za szkody w uprawach oraz szkody wyrządzone przez dziki na łąkach pomniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania, które ustala się indywidualnie dla każdej uprawy z uwzględnieniem niezbędnych nakładów, jakie poszkodowany musiałby ponieść na zebranie, transport i przechowywanie plonu objętego odszkodowaniem. Rozporządzenie to dotyczy wyłącznie szkód w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na terenach wchodzących w skład obwodów łowieckich. Poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych przewidywało także, że wysokość odszkodowania pomniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania. Zawierało także zapis, że zasady w nim określone stosuje się do:

  • szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych;
  • szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Obecnie w rozporządzeniu nie ma takiego zapisu. Jego § 2 pkt. 3 przewiduje jedynie, że zarząd województwa albo Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin albo szacowania ostatecznego.

Alicja Moroz
fot. T. Ślęzak

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a