Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dopłaty do wymiany dachu z azbestem. O co najczęściej pytają rolnicy?

Justyna Czupryniak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dopłaty do wymiany dachu z azbestem. O co najczęściej pytają rolnicy?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 03.11.2022r.

Już niemal 5 tys. rolników złożyło wnioski o dotacje na wymianę dachu z eternitu. Wielu gospodarzy pyta ARiMR m.in. o to, czy muszą mieć faktury na nowe pokrycie dachu, do jakich budynków można uzyskać dofinansowanie oraz jakie materiały, poza eternitem, można wymienić. Jakie są odpowiedzi Agencji?

Dofinansowanie do wymiany dachów pokrytych np. eternitem zawierającym rakotwórczy azbest stwarza rolnikom możliwość przeprowadzenia modernizacji wielu budynków. Nauczeni doświadczeniem gospodarze zadali ARiMR bardzo konkretne pytania, na które przedstawiciele udzielili odpowiedzi.

r e k l a m a

Czy rolnicy muszą udowodnić na papierze, że wymienili dach pokryty azbestem?

Jednym z głównych pytań zadawanych przez rolników było to, dotyczące wypłaty pieniędzy. Wnioskodawcy zapytali, czy aby pieniądze z dofinansowania zostały wypłacone, muszą przedstawić w Agencji dowody finansowo - księgowe, czyli faktury i rachunki?

Odpowiedź Agencji była jednoznaczna: nie. Dołączenie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności za materiały i usługi budowlane lub prace wykonawcze nie będzie konieczne ze względu na ryczałtową formę płatności, czyli taką, która nie podlega weryfikacji przez ARiMR.

Ile pieniędzy otrzymają rolnicy?

Kwota wsparcia do wymiany dachów zawierających azbest ma wynosić nie więcej niż 20 tys. zł. Rolnicy zapytali również o to, czy kwota wsparcia może przekroczyć oferowaną sumę.

Z informacji przekazanych przez ARiMR wynika, że otrzymanie wsparcia wyższego niż 20 tys. zł jest niemożliwe. Kwota, jaką otrzyma rolnik do wymiany dachu, będzie wyliczana na podstawie iloczynu, czyli pomnożenia powierzchni wymienionego dachu w m² przez 40% standardowej stawki jednostkowej. Działanie umożliwiające wyliczenie kwoty powinno wyglądać w następujący sposób: [m2] x 40 [zł/m2].

Stawka nie wzrośnie również w przypadku rolników, którzy złożyli kilka wniosków o zmianę pokrycia na różnych budynkach, co oznacza, że jeśli np. wnioskodawca chce wymienić dach na stodole i na oborze i złoży osobne wnioski, kwota wypłaconego wsparcia nie przekroczy 20 tys., ponieważ jest ona niezależna od łącznej powierzchni dachu (ów) i ilości składanych wniosków.

r e k l a m a

Na których budynkach będzie można wymienić dach po uzyskaniu dofinansowania?

W myślach rolników pojawiło się również pytanie dotyczące tego, na których budynkach będzie istniała możliwość wymiany dachu po uzyskaniu wsparcia. Z zestawienia ARiMR wynika, że wymiany dachów będzie można dokonać na budynkach, w których prowadzona jest produkcja rolnicza, czyli:

 • oborach,
 • chlewniach,
 • kurnikach – co dotyczy wszystkich innych budynków, w których przetrzymywany jest drób, tj. kury, kaczki, gęsi, indyki, perliczki itp.,
 • stodołach oraz innych budynkach służących do przechowywania zboża, siana, słomy, itp.,
 • wiatach, czyli budowlach wzniesionych na słupach i pokrytych dachem, obudowanych lub nie, które służą do przechowywania zboża, słomy, siana, maszyn rolniczych itp.,
 • garażach wolnostojących lub szeregowych służących do przechowywania ciągników, lub innych maszyn, lub urządzeń rolniczych,
 • budynkach wielofunkcyjnych, czyli wszystkich budynkach wielofunkcyjnych, w których część powierzchni wykorzystywana jest dla zwierząt, a część na magazyny np. zboża, do przechowywania maszyn rolniczych lub jako magazyn dla działalności rolniczej,
 • innych pomieszczeniach, czyli wszystkich budynkach i budowlach gospodarczych służących do produkcji rolniczej, czyli wcześniej niewymienionych np. owczarniach, stajniach, pieczarkarniach itp.

Budynki, które nie są przeznaczone do produkcji rolniczej, nie będą objęte dofinansowaniem do wymiany dachu, a są to:

 • budynki mieszkalne (bez względu na to, czy ich część jest wykorzystywana do prowadzenia produkcji rolniczej),
 • stolarnie,
 • warsztaty samochodowe,
 • garaże przeznaczone wyłącznie na samochody osobowe,
 • budynki handlowo-usługowe,
 • inne budynki niesłużące produkcji rolniczej, np. zakłady fryzjerskie.

Czy rodzaj materiału zawierającego azbest będzie miał wpływ na przyznanie dofinansowania?

ARiMR otrzymała również pytanie, dotyczące tego, jaki rodzaj materiałów budowlanych znajdujących się na pokryciu dachowym można wymienić, ubiegając się o wsparcie. Jak się okazuje, dofinansowanie obejmuje wymianę dachów na budynkach służących produkcji rolnej znajdujących się pod pokryciem zawierającym azbest, który najczęściej zawiera się w:

 • falistych płytach azbestowo-cementowych, tzw. eternicie,
 • płytach KARO,
 • płytach prasowanych itp.

Co oznacza, że dofinansowanie będzie przyznawane do każdego rodzaju pokrycia dachowego zawierającego w składzie azbest.

Czy to z jakiej gminy pochodzi rolnik będzie miało wpływ na przyznanie dofinansowania?

Rolnicy poprosili również o doprecyzowanie informacji związanej z przyznaniem dofinansowania do wymiany dachów z azbestem w określonych gminach. Jak się okazało, o pieniądze na nowe pokrycia dachowe mogę ubiegać się jedynie rolnicy, będący mieszkańcami gmin:

 • wiejskich,
 • miejsko-wiejskich.

Co zrobić z odpadami, które pozostaną po wymianie dachu?

Wymiana dachu wiąże się również z koniecznością wywozu powstałych odpadów. Zainteresowani tą kwestią rolnicy zapytali ARiMR, w jaki sposób mogą złożyć do gminy pisemne zgłoszenie odpadów zawierających azbest, które pozostaną po wymianie dachu, by zostały odebrane z gospodarstw i zutylizowane. Z informacji przekazanych przez Agencję wynika, że droga złożenia zgłoszenia powinna wyglądać w następujący sposób:

 • rolnik powinien wcześniej poinformować gminę o ilości odpadów zawierających azbest, które powstaną po zrealizowaniu przedsięwzięcia, co może uczynić poprzez wypełnienie formularza, którego wzór znajduje się na stronie ARiMR; możliwe, że niektóre gminy udostępnią swój wzór formularza/wniosku np. na stronie internetowej gminy,
 • następnie należy złożyć zgłoszenie w Urzędzie Gminy, co można zrobić osobiście lub wysyłając wniosek listem poleconym; istnieje również możliwość złożenia wniosku za pomocą internetowej platformy ePUAP lub za pomocą poczty e-mail.

Rolnik, który dokonał zgłoszenia za pomocą jednego z powyższych rozwiązań, musi pamiętać o tym, że jeśli złożył zgłoszenie:

 • w wersji papierowej i dostarczył osobiście, musi dołączyć do wniosku o wymianę dachu skan tego zgłoszenia, które będzie zawierało stempel, datę i podpis urzędnika przyjmującego pismo w imieniu urzędu gminy,
 • w wersji papierowej wysłanej za pomocą przesyłki poleconej musi dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia skan wysłanego zgłoszenia do urzędu gminy i potwierdzenie nadania przesyłki wraz z datą i pieczątką podmiotu nadającego list, czyli np. poczty polskiej; nadawcą potwierdzenia musi być wnioskodawca, a odbiorcą (adresatem) urząd gminy,
 • wersji elektronicznej wysłanej za pomocą ePUAP musi dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia skan wysyłanego zgłoszenia, które powinno być dołączone do wniosku oraz skan urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP) lub urzędowego poświadczenia odbioru (UPO), w którym nadawcą jest wnioskodawca, a adresatem jest urząd gminy,
 • wersji elektronicznej wysłanej za pomocą poczty e-mail na adres urzędu gminy musi dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia treść e-maila, w którym jest uwzględniona pełna treść tego zgłoszenia.

Czy dofinansowaniem będą objęte budynki, w których dach został wymieniony częściowo wcześniej?

W niektórych przypadkach dachy zostały wymienione częściowo wcześniej. Rolnicy zapytali ARiMR o to, czy dofinansowanie do wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest będzie obejmowało budynki, na których dach jest już w części wymieniony.

Jak się okazuje, rolnicy, którzy rozpoczęli wymianę dachów na poszczególnych budynkach we wcześniejszych latach i zrobili to tylko częściowo, również otrzymają wsparcie, dzięki któremu będą mogli wymienić pozostałą część dachu, zawierającą azbest. Dofinansowanie zostanie przyznane w przypadku, gdy po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia budynek będzie w całości pokryty materiałem niezawierającym azbestu i zostanie przyznane tylko do części, która została wymieniona w ramach realizacji przedsięwzięcia.

Więcej na temat wymiany dachów pokrytych azbestem przeczytasz tutaj.

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: gov.pl

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a