Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje na płyty obornikowe i zbiorniki. Na co można wydać pieniądze?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dotacje na płyty obornikowe i zbiorniki. Na co można wydać pieniądze?
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolników
Data publikacji 04.11.2021r.

Jeszcze tylko do końca roku rolnicy utrzymujący zwierzęta w liczbie większej niż 210 DJP mają czas na dostosowanie powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów Programu azotanowego. Dotyczy to także drobiarzy, którzy utrzymują powyżej 40 tys. sztuk drobiu, oraz świniarzy, którzy utrzymują powyżej 2 tys. świń o wadze ponad 30 kg oraz powyżej 750 macior. Pozostali rolnicy, czyli prowadzący chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP, na dostosowanie powierzchni lub pojemności do przechowywania nawozów naturalnych mają czas do końca 2024 roku.

Co z naborem na dofinansowanie budowy płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę?

W listopadzie został uruchomiony nabór na dofinansowanie budowy płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę. Mogą z niego skorzystać rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą, na którą nie jest potrzebne pozwolenie zintegrowane. Od początku PROW 2014–2020 skorzystało z tego dofinansowania ponad 3600 rolników. Część wniosków z naboru, który uruchomiono w grudniu ubiegłego roku, jest jeszcze rozpatrywana.

Trzeba jednak zaznaczyć, iż ceny materiałów budowlanych rosną, a przewidziane z PROW wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” jak na razie pozostaje na poziomie 100 tys. zł.

r e k l a m a

Na co środki z programu „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”?

Wsparcie z „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” można przeznaczyć na budowę i rozbudowę płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę wraz z instalacją techniczną i wyposażeniem. Młodzi rolnicy mogą wykorzystać je także na budowę urządzeń do przechowywania kiszonek. Gospodarstwa, które spełniają już warunki przechowywania nawozów naturalnych płynnych określone w Programie azotanowym, mogą wnioskować o pieniądze na doposażenie w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych płynnych. Przewidziano tutaj wsparcie na aplikatory typu: doglebowe (redlicowe o zębach sztywnych i kultywatorowe o zębach sprężystych lub talerzowe), węże wleczone, wleczone płozowe, szczelinowe tarczowe oraz zakupu wozów asenizacyjnych z aplikatorami gnojówki lub gnojowicy wskazanych wyżej typów.

O pomoc na zakup sprzętu do aplikacji można wystąpić również w sytuacji połączenia tej pomocy z realizacją inwestycji w przechowywanie nawozów naturalnych. Młodzi rolnicy mogą wystąpić o dofinansowanie zakupu wozu asenizacyjnego bez dokumentowania dostosowania gospodarstwa do warunków przechowywania nawozów naturalnych, jeśli będą wnios­kować również o dofinansowanie budowy silosu na kiszonkę.

Według obecnych przepisów młodzi rolnicy mogą realizować inwestycje w silosy do kiszonek jedynie w terminie 24 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako kierujący. Natomiast zrealizowanie całej operacji (gdy wnioskuje jeszcze o dofinansowanie, na przykład budowy płyty obornikowej) musi nastąpić w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Ze względu jednak na to, że obecny PROW będzie realizowany dłużej, proponuje się w określonych przypadkach, tj. w przypadku inwestycji związanej z doposażeniem gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych płynnych lub realizowanej wraz z inwestycją w przechowywanie kiszonek, wydłużenie terminu zakończenia realizacji inwestycji do 30 czerwca 2025 roku.

Ustawodawca wydłużył, co prawda, realizację inwestycji o 2 lata, ale trzeba mieć tutaj na uwadze, iż gospodarstwa o obsadzie zwierząt powyżej 210 DJP muszą zmieścić się z wykonaniem inwestycji w płyty i zbiorniki do końca 2021 roku, a te z większą – do końca 2024 roku.

Dofinansowanie może pokryć także koszty ogólne, czyli np. przygotowania stosownej dokumentacji. Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Za kwalifikowalne traktuje się koszty ponoszone od dnia, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne  – poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 roku. Aczkolwiek wszystkie wydatki przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie ponoszone są na wyłączne ryzyko wnioskującego o przyznanie dofinansowania.

Punkty łatwe do zdobycia

Przy ustalaniu liczby zwierząt w gospodarstwie w przeliczeniu na DJP uwzględnia się stan średnioroczny zwierząt w roku kalendarzowym, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. W najbliższym naborze będzie to więc 2021 rok, natomiast w przypadku rolników, którzy przejęli gospodarstwa lub rozpoczęli produkcję zwierzęcą w trakcie tego roku  – planowany stan średnioroczny zwierząt w gospodarstwie w trakcie kolejnych 12 miesięcy.

Rolnicy mogą wnioskować o wsparcie na budowę lub przebudowę zbiorników oraz płyt o większej pojemności lub powierzchni, niż wynika to z Programu azotanowego, jeśli to uzasadnią, na przykład tym, że kupują lub przejmują obornik od sąsiada.

Pomoc w wysokości maksymalnie 100 tys. zł przyznawana jest w formie refundacji 50 lub 60% (gdy o pomoc wnioskuje młody rolnik) kosztów kwalifikowalnych. O kolejności przyznawania wsparcia decydują punkty. Do pomocy kwalifikują się wnioski, które uzyskały co najmniej 1 punkt. Punktowane są:

  • liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w przeliczeniu na DJP (równa co najmniej 210 – 2 punkty, mniejsza niż 210 – 1 punkt),
  • udział kosztów kwalifikowalnych polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych (od 1 do 5 punktów),
  • nieskorzystanie wcześniej z tego dofinansowania lub dofinansowania na obszarach OSN – 1 punkt.

Nawet jeśli nabór wniosków ruszy w listopadzie, informację o tym, czy dany wniosek zakwalifikuje się do pomocy, rolnicy otrzymają najwcześniej wczesną wiosną. Listy z kolejnością przysługiwania pomocy Agencja publikuje bowiem w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. Z kolei na rozpatrzenie wniosku Agencja ma 3 miesiące od upublicznienia tej listy.

r e k l a m a

O czym rolnik musi pamiętać?

Warto przypomnieć, iż płynne oraz stałe nawozy naturalne przechowuje się w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu. W przypadku utrzymywania zwierząt na głębokiej ściółce obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu. Rolnik może czasowo, pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących odległości oraz dokumentacji, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy, przechowywać obornik bezpośrednio na gruntach rolnych. Należy pamiętać jednak o tym, iż obornik na pryzmie przechowuje się w tym samym miejscu dopiero po upływie 3 lat.

Do upływu odpowiednio 2021 roku oraz 2024 rolnicy zapewniają przechowywanie nawozów naturalnych płynnych w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu.

Natomiast od 2022 roku rolnicy utrzymujący powyżej 210 DJP oraz towarowi producenci świń i drobiu muszą mieć taką pojemność zbiorników na gnojówkę i gnojowicę, która zapewni ich przechowywanie przez 6 miesięcy. Z kolei powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwiać ich przechowanie przez 5 miesięcy. Na taką też powierzchnię oraz objętość przysługuje wspomniane powyżej dofinansowanie.

Artykuł pierwotnie ukazał się w "Tygodniku Poradniku Rolniczym" nr 44/2021 na str. 09. Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR: Zamów prenumeratę.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a