Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje na rozwój usług rolniczych 2022. Kto i na jakich zasadach dostanie pieniądze?

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dotacje na rozwój usług rolniczych 2022. Kto i na jakich zasadach dostanie pieniądze?
Pieniądze i Prawo dotacje PROW
Data publikacji 04.07.2022r.

Jakie zmiany czekają rolników, którzy jednocześnie wykonują usługi rolnicze? Jaki jest cel zmian w prawie? Wnioski przyjmuje ARIMR.

W czerwcu 2022 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące przyznawania dotacji dla rolników ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem”, które są przyznawane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wnioski należy składać osobiście, przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, wysłać przesyłkę poleconą lub elektronicznie w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji.

Termin na rozliczenie wszystkich operacji typu „Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” został wydłużony o dwa lata i obecnie jest to 30 czerwca 2025 r.

r e k l a m a

Z czego wynikają zmiany w programie?

Celem zmian są:

 • wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
 • ułatwienie dostępu do usług rolniczych i leśnych,
 • ograniczenie niekorzystnego oddziaływania gospodarki rolnej na środowisko naturalne.

Obszary tematyczne, które będą szczególnie promowane w ramach usług rolniczych to m.in.

 • ograniczenie zużycia środków ochrony roślin,
 • zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,
 • nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt.

Usługi rolnicze wspomagające - 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z

Zmiany obejmują dotychczasową działalność z zakresu usług rolniczych w celu wsparcia: produkcji roślinnej oraz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, prowadzenia usług po zbiorach (kody Polskiej Klasyfikacji Działalności odpowiednio: 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z). Od 24 czerwca 2022 roku, w kategorii działalność usługowa wspomagająca będzie można ubiegać się o pomoc w czterech nowych zakresach.

r e k l a m a

1. Usługi związane z leśnictwem - 02.40.Z

Dofinansowanie dotyczy także usług związanych z leśnictwem i dotyczy zakupu lub kosztów związanych z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do działalności w ramach świadczenia usług leśnych.

2. Usługi związane z zabezpieczaniem/utrzymaniem urządzeń wodnych - 42.21.Z, 42.91, 01.61.Z

Dotacje wspierające rozwój działalności gospodarczej wykonywanej m.in. dla spółek wodnych, których członkami są rolnicy oraz ich związków, w ramach:

 • 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

3. Usługi związane z myciem i dezynfekcją – nowe zakresy usług na miarę nowych czasów

Dotyczy wsparcia rolników w minimalizowaniu zagrożeń spowodowanych występowaniem bakterii, wirusów i grzybów poprzez rozwój usług w zakresie mycia i dezynfekcji:

 • budynków produkcyjnych, gospodarczych, inwentarsko-składowych;
 • urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych;

Kody PKD nowych działań: 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych oraz 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie.

4. Usługi związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych

Poszerzono o usługi w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych, według PKD odpowiednio:

 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Płacisz tylko

7,20 zł SPRAWDŹ

Jakie działania będą szczególnie premiowane?

  Współczesne rolnictwo to nowe wyzwania związane ze stosowaniem nowoczesnych technologii, które opierają się na sztucznej inteligencji i Big Data. Nowe przepisy mają ułatwić premiowanie ich wykorzystywania w polskim rolnictwie. Dlatego w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości rolniczej przyznane środki można przeznaczyć na zakup:

  • stacji bazowych służących do przesyłki danych, np. LoRaWan,
  • sensorów, urządzeń i czujników do pomiaru wilgotności gleby, zasolenia gleby, temperatury, jakości powietrza, jakości wody, urządzeń sterujących, pedometrów i akcelerometrów,
  • dronów do inspekcji infrastruktury (np. ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów),
  • stacji meteo.
  • a także laptopa, tabletu, serwera,
  • czy gotowych rozwiązań wspomagających wdrażane technologie cyfrowe (maksymalnie 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych).

  Jednakże, nie będzie można z tych środków sfinansować rozbudowy infrastruktury sieci 5G i sieci światłowodowej.

  Jakie są warunki przyznania tejże pomocy?

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach usług rolniczych i leśnych muszą posiadać wpis do odpowiednego rejestru (CEIDG, KRS), albo statut lub umowę w zależności od podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. Dodatkowo dokumentację świadczenia usług na kwotę co najmniej 20 tys. złotych brutto (np. fakturami).

  Dotacje na rozwój usług leśnych dotyczą mikro- i małych przedsiębiorstw, które są obecne w branży min. 2 lata przed złożeniem wniosku.

  Na realizację projektów z zakresu usług melioracyjnych, mycia i dezynfekcji oraz wykorzystania technologii cyfrowych o pomoc mogą ubiegać się:

  • podmioty już wykonujące określony rodzaj działalności gospodarczej,
  • podmioty, które taką działalność dopiero zamierzają podjąć, ale poprzez rozszerzenie oferowanych usług.
  • osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej np. po raz pierwszy, ale działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność i podjęcia jej wykonywania nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

  Składanie wniosków odbywać się będzie na zasadzie: 1 wniosek – 1 zakres usług. Dodatkowo nie będzie możliwe ubieganie się o pomoc jednocześnie w zakresie usług rolniczych oraz zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych.

  Refundacja obejmuje

  • do 65% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia - w zakresie usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych oraz w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych zwiększona jest wysokość refundacji
  • 50% - dla usług rolniczych, leśnych oraz mycia i dezynfekcji.

  Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

  fot. arch. red. (pixabay)

  Widziałeś już nasze video "Rolnikowi za sprzedaż krowy po wycieleniu grożą 3 lata więzienia. Co jeszcze w nowym TPR?"?

  r e k l a m a

  r e k l a m a

  r e k l a m a