Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje na wapnowanie gleby. Jakie są warunki ich otrzymania?

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dotacje na wapnowanie gleby. Jakie są warunki ich otrzymania?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 13.01.2023r.

Rolnicy zainteresowani dotacją na wapnowanie gleb mogą uzyskać nawet 300 zł wsparcia do tony czystego składnika. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie i gdzie składać wnioski?

Zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dofinansowania do zakupu wapna mogą korzystać gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha (maksymalnie 75 ha w ciągu roku). Wnioski o dofinansowanie zakupu wapna są przyjmowane przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR) w systemie ciągłym do dnia 30.11.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Tylko od 2019 r. NFOŚiGW otrzymało 41 880 wniosków. Rok 2023 to ostatni rok realizacji 5-letniego programu, na którego realizację do tej pory przeznaczono 159 828 775,98 zł.

Dotacje są wypłacane w ramach pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, jednakże wsparcie na jedną działkę można otrzymać raz na 4 lata.

Wszelkie informacje na temat składania wniosków i wymaganych terminów są dostępne na stronie właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

r e k l a m a

Jaki jest cel programu?

Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Planuje się regeneracje gleb na powierzchni co najmniej 250 tys. ha.  Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Dofinansowaniu podlegają gleby o odczynie pH mniejszym lub równym 5,5, które wymagają zregenerowania.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO wskazanego w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika.

r e k l a m a

Dotacja na wapnowanie - krok po kroku

1. Dofinasowanie dotyczy gleb o pH jest poniżej 5,5, zatem należy dokonać analizy ilościowej skali kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych

Jedna próbka powinna pochodzić z maksymalnie 4 ha i ważyć ok. 0,5 kg. Następnie próbki do analizy trzeba dostarczyć do stacji chemiczno-rolniczej.  Koszt przebadania jednej próbki na podstawowe składniki i odczyn wynosi 13,12 zł. Przy okazji zlecania analiz można od razu zlecić opracowanie zalecanych dawek wapna (koszt 2,13 zł/próbkę).

2. W trakcie badania próbki gleby stacja chemiczno-rolnicza przygotowuje zalecane dawki wapna, a dokument z tego badania jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie. Dotacja zależy od ilości czystego składnika wapnującego i nie może być ona większa niż ta, wynikająca z zaleceń. 

3. Mając już zalecenia co do dawek trzeba zakupić odpowiednią ilość wapna, który musi być jednym z nawozów wapniowych kwalifikujących się do wsparcia. Do objęcia wsparciem kwalifikują się nawozy zakupione nie wcześniej niż 1 czerwca br. 

4. Złożenie wniosku.

Jakie koszty kwalifikowane można włączyć do kosztów?

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Do wniosku dołącza się:

  • kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO,
  • fakturę (oryginał) za zakupione wapno nawozowe lub środki wapnujące,
  • wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.

Ważne jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO.

Kiedy nastąpi realizacja dofinansowania?

Przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem realizowane będą do 31.10.2024 roku.

Data wysiania nawozu wapniowego musi być późniejsza niż data złożenia wniosku, jednak nie powinna być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego określonego na fakturze.

oprac. Natalia Marciniak-Musiał
fot. archiwum TPR

Widziałeś już nasze video "Rolnikowi za sprzedaż krowy po wycieleniu grożą 3 lata więzienia. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a