Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Emerytury rolnicze na nowych zasadach od lipca! Co się zmieni?

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Emerytury rolnicze na nowych zasadach od lipca! Co się zmieni?
Pieniądze i Prawo wiadomości
Data publikacji 27.05.2022r.

Prezydent Andrzej Duda podpisał zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, dzięki, której rolnik będzie mógł przejść na emeryturę bez oddawania gospodarstwa. Ale to nie jedyny ułatwienia, które wejdą w życie. Nowelizacja zawiera szereg korzystnych zmiany, o które od dłuższego czasu zabiegali rolnicy oraz organizacje rolnicze

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników została uchwalona 28 kwietnia 2022 r.

r e k l a m a

Rolnik-emeryt nie będzie musiał rezygnować z pracy na roli

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie ułatwienia dotyczącego nabywania uprawnienia do emerytury rolniczej. W chwili obecnej rolnik, który osiągnął wiek emerytalny, w celu uzyskania emerytury (tzn. części uzupełniającej emerytury) musi zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Po wejściu w życie ustawy rolnik będzie mógł otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości (bez zawieszania wypłaty części uzupełniającej emerytury), przy braku warunku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

Nowe przepisy umożliwiają zachowanie ciągłości ubezpieczenia rolniczego

Kolejną istotną zmianą wprowadzona do ustawy jest poszerzenie katalogu wyjątków, w których rolnik lub domownik będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym w systemie powszechnym. W celu uniknięcia niekorzystnych incydentalnych przerw w ubezpieczeniu społecznym rolników Sejm wprowadził nowy przepis na podstawie którego rolnik lub domownik będzie podlegał nadal ubezpieczeniu rolniczemu, pomimo objęcia go ubezpieczeniem społecznym powszechnym z tytułu:

  • pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
  • pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które został skierowany przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
  • pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,
  • pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy, ,
  • odbywania służby zastępczej.

r e k l a m a

Niezdolni do pracy uzyskają prawo do renty

Ustawa wprowadza również rozwiązanie funkcjonujące obecnie w systemie powszechnym ubezpieczeń. Zgodnie z wprowadzoną zmianą osoby z długim stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 25 lat), które stały się całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym oraz nie osiągnęły wieku emerytalnego, nie będą pozbawione prawa do renty rolniczej, nawet jeśli w ostatnim okresie nie podlegały rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno- rentowemu.

Na jakie ułatwienia mogą liczyć żołnierze?

W wyniku nowelizacji ustawy wprowadzono także możliwość zaliczania, do wysokości części składkowej emerytury rolniczej, okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych albo okresów zastępczych form tej służby przypadających przed 1 stycznia 1999 r.

Zmiany obejmą także KRUS

W wyniku zmian w ustawie KRUS będzie mógł kierować:

  • osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą;
  • ubezpieczonych, będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy mające na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej i jakości życia tzw. turnusy regeneracyjne.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmiany dotyczących zasad rehabilitacji w KRUS, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

wk

fot. 

Widziałeś już nasze video "Rolnikowi za sprzedaż krowy po wycieleniu grożą 3 lata więzienia. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a