Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak rolnik może wydzierżawić państwowe grunty od KOWR-u?

Jak rolnik może wydzierżawić państwowe grunty od KOWR-u?
Pieniądze i Prawo porady prawne
Data publikacji 23.11.2022r.

Na jakich zasadach rolnik może wydzierżawić ziemię należącą do państwa, którą dysponuje KOWR? Czy w przetargu o dzierżawę gruntów rolnych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa może wziąć udział osoba, która nie jest rolnikiem?

Jaka jest procedura dzierżawy państwowej ziemi?

– Od dwóch lat prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 18 ha, które otrzymałem od rodziców. Chciałbym je powiększyć o dzierżawę. W mojej wsi są grunty państwowe, którymi dysponuje KOWR i jednemu z sąsiadów kończy się pod koniec roku umowa dzierżawy. Jaka jest procedura dzierżawy państwowej ziemi? – chciałby wiedzieć jeden z rolników i Czytelników "Tygodnika Poradnika Rolniczego". 

r e k l a m a

Dzierżawa gruntów rolnych Skarbu Państwa na podstawie przetargu, w którym udział mogą wziąć wyłącznie rolnicy

Według art. 24 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, KOWR w pierwszej kolejności wydzierżawia albo sprzedaje nieruchomości rolne na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, z wyłączeniem nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha.

Według art. 39 tej ustawy, umowę dzierżawy zawiera się po przeprowadzeniu przetargu ofert pisemnych lub publicznego przetargu ustnego. Ustęp 3 art. 29 określa, że Krajowy Ośrodek może przeprowadzić przetarg ofert pisemnych (konkurs ofert), w którym mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 3b. Są to np. rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą lub osoby posiadające kwalifikacje rolnicze lub pracownicy zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne.

Kiedy KOWR może dopuścić inne osoby niż rolnicy do przetagru?

Krajowy Ośrodek może organizować przetargi, w których oprócz rolników indywidualnych, może uczestniczyć również osoba, która nie spełnia jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jest to możliwe jedynie w przypadku, gdy osoba ta w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka ma nie więcej niż 40 lat lub realizuje warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy na rozpoczęcie działalności rolniczej przez młodych rolników w ramach PROW 2014–2020.

W przetargu mogą uczestniczyć także osoby, którym pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc finansową tj. ułatwianie startu młodym rolnikom; a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął.

r e k l a m a

Jak KOWR wybiera rolnika, z którym podpisze umowę na dzierżawę ziemi?

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na dzierżawę mogą być: odległość gospodarstwa rolnego oferenta od zbywanej nieruchomości Zasobu,powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu, intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta.

Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a