Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej do KRUS?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej do KRUS?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 02.08.2022r.

Jedna z Czytelniczek Tygodnika Poradnika Rolniczego chciałaby wiedzieć jak wygląda procedura zgłaszania wypadku przy pracy w gospodarstwie, ponieważ jej syn miał wypadek.

– Syn uległ wypadkowi przy pracy w gospodarstwie. Jaka jest procedura zgłaszania wypadku? – pyta jedna z naszych Czytelniczek. 

r e k l a m a

Kiedy zgłosić wypadek przy pracy rolniczej do KRUS-u? 

Artykuł 45 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników określa, że o zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczej poszkodowany, rolnik, domownik lub inna osoba są zobowiązane zawiadomić KRUS bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Niedopełnienie przez poszkodowanego lub rolnika obowiązku ocenia się przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku oraz prawa do jednorazowego odszkodowania.

r e k l a m a

Ustawa określa, że okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy rolniczej ustala KRUS. Osoba upoważniona przez prezesa Kasy ma prawo dokonać oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem oraz przeprowadzić dowody z zeznań poszkodowanego i świadków.

Poszkodowany ma obowiązek poddać się badaniu trzeźwości

Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że poszkodowany w chwili wypadku był w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, lekarz udzielający pierwszej pomocy kieruje poszkodowanego na badania niezbędne do ustalenia ich zawartości w organizmie. Poszkodowany jest obowiązany poddać się temu badaniu. Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie prawa do świadczenia z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, chyba że poszkodowany udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu badaniu.

Jaka jest procedura zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej?

Według rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn, poszkodowany lub zgłaszający wypadek powinien:

  • zabezpieczyć miejsce i przedmioty związane z wypadkiem,
  • udostępnić miejsce wypadku i przedmioty z nim związane,
  • wskazać świadków wypadku,
  • dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia,
  • udzielić informacji i wszechstronnej pomocy upoważnionemu pracownikowi Kasy do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

dr hab. prof. UAM Aneta Suchoń
Fot. Policja warmińsko-mazurska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a