Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej do KRUS?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej do KRUS?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 02.08.2022r.

Jedna z Czytelniczek Tygodnika Poradnika Rolniczego chciałaby wiedzieć jak wygląda procedura zgłaszania wypadku przy pracy w gospodarstwie, ponieważ jej syn miał wypadek.

– Syn uległ wypadkowi przy pracy w gospodarstwie. Jaka jest procedura zgłaszania wypadku? – pyta jedna z naszych Czytelniczek. 

r e k l a m a

Kiedy zgłosić wypadek przy pracy rolniczej do KRUS-u? 

Artykuł 45 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników określa, że o zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczej poszkodowany, rolnik, domownik lub inna osoba są zobowiązane zawiadomić KRUS bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Niedopełnienie przez poszkodowanego lub rolnika obowiązku ocenia się przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku oraz prawa do jednorazowego odszkodowania.

Ustawa określa, że okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy rolniczej ustala KRUS. Osoba upoważniona przez prezesa Kasy ma prawo dokonać oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem oraz przeprowadzić dowody z zeznań poszkodowanego i świadków.

Poszkodowany ma obowiązek poddać się badaniu trzeźwości

Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że poszkodowany w chwili wypadku był w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, lekarz udzielający pierwszej pomocy kieruje poszkodowanego na badania niezbędne do ustalenia ich zawartości w organizmie. Poszkodowany jest obowiązany poddać się temu badaniu. Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie prawa do świadczenia z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, chyba że poszkodowany udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu badaniu.

r e k l a m a

Jaka jest procedura zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej?

Według rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn, poszkodowany lub zgłaszający wypadek powinien:

  • zabezpieczyć miejsce i przedmioty związane z wypadkiem,
  • udostępnić miejsce wypadku i przedmioty z nim związane,
  • wskazać świadków wypadku,
  • dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia,
  • udzielić informacji i wszechstronnej pomocy upoważnionemu pracownikowi Kasy do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

dr hab. prof. UAM Aneta Suchoń
Fot. Policja warmińsko-mazurska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a