Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Jaka jest procedura umieszczenie chorego psychicznie w szpitalu

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 16.06.2022r.

Nasz dorosły syn jest chory psychicznie. Od jakiegoś czasu nie chce się leczyć i przestał przyjmować leki. Jesteśmy z mężem bezradni, ponieważ nas nie słucha. Nie jest agresywny, więc nie ma podstaw do przymusowego zabrania go do szpitala, ale jego stan się pogarsza. Co możemy w tej sytuacji zrobić?

Czy można skierować osobę chorą psychicznie do szpitala bez jej zgody? 

Artykuł 22 ust. 1 ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego przewiduje, że przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za jej pisemną zgodą na podstawie ważnego skierowania do szpitala, jeżeli lekarz wyznaczony do tej czynności, po osobistym zbadaniu tej osoby, stwierdzi wskazania do przyjęcia. Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

r e k l a m a

Artykuł 29 wymienionej wyżej ustawy przewiduje także możliwość umieszczenia w szpitalu na wniosek. Jest to możliwe, jeżeli:

  • dotychczasowe zachowanie osoby chorej wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, lub
  • osoba chora jest niezdolna do samo­dzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

Kto może złożyć wniosek do sądu o umieszczenie osoby chorej psychicznej w szpitalu?

r e k l a m a

O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie orzeka sąd opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby chorej (sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich). Wniosek w tej sprawie może złożyć małżonek chorego, krewni w linii prostej, rodzeństwo, jej przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę. W stosunku do osoby objętej oparciem społecznym ze strony ośrodka pomocy społecznej wniosek może zgłosić również ośrodek. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym wydane wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku.

Alicja Moroz
fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "Kołodziejczak: przepisy o finansowaniu związków zostały wymierzone w AgroUnię"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a