Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie będą kryteria uznawania gruntów za nadające się pod uprawę w 2023 roku?

wk
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jakie będą kryteria uznawania gruntów za nadające się pod uprawę w 2023 roku?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 06.02.2023r.

W nowej WPR, podobnie jak teraz, będą kryteria uznawania użytków rolnych za nadające się do wypasu lub uprawy. Mają one także zabezpieczyć przed nieuzasadnionym przyznawaniem dopłat bezpośrednich do gruntów, na których nie jest prowadzona działalność rolnicza.

Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia „w sprawie kryteriów uznawania użytków rolnych za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy”. To kolejny projekt rozporządzenia, który stanowi wykonanie upoważnienia procedowanej obecnie przez Sejm ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

r e k l a m a

Nowe-stare przepisy. Jeden zabieg agrotechniczny do końca lipca

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano, aby kryterium tym dla wszystkich rodzajów użytków rolnych:

  • gruntów ornych,
  • upraw trwałych,
  • trwałych użytków zielonych

było przeprowadzenie przynajmniej jednego zabiegu agrotechnicznego mającego na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich.

Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje w obecnym systemie płatności bezpośrednich.

Grunty nadające się pod uprawę. Jakie zasady w sadach?

Dodatkowo zaproponowano, że w przypadku sadów te kryterium zostało uznane za spełnione, jeżeli w powyższym terminie przeprowadzony zostanie zabieg mający na celu usunięcie obumarłych drzew lub gałęzi w sadach lub cięcie sanitarne suchych i zasychających gałęzi.

Wyznaczenie końcowej daty wykonania zabiegu agrotechnicznego umożliwi przeprowadzenie stosownej kontroli i zapewni weryfikowalność ustanowionego kryterium.

r e k l a m a

Optymalny termin przeprowadzenia zabiegu agrotechnicznego

Z uwagi na odmienne uwarunkowania termiczne, hydrologiczne oraz odmienną wydajność użytków rolnych w poszczególnych regionach (głównie górskich i nizinnych) i związane z tym zróżnicowanie regionalne prowadzenia działalności rolniczej na trwałych użytkach zielonych, termin 31 lipca jest optymalny. Pozwala bowiem na terminowe wywiązanie się z powyższego obowiązku niezależnie od regionu prowadzenia działalności

Jakie odstępstwa?

Jednocześnie MRiRW zaproponowało odstępstwo od terminu 31 lipca w przypadku:

1) gruntów:

  • ugorowanych, innych niż grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, stanowiących obszary wykorzystywane do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczonych na obszary i elementy nieprodukcyjne zgodnie z normą GAEC 8 . Na gruntach ugorowanych, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, obowiązuje zakaz prowadzenia produkcji rolnej, w tym zakaz wypasu i koszenia w terminie do dnia 31 lipca. W związku z powyższym, proponuje się przesunięcie terminu na przeprowadzenie przynajmniej jednego zabiegu agrotechnicznego w celu usunięcia lub zniszczenia niepożądanej roślinności, do dnia 30 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich,
  • ornych, na których będą realizowane zobowiązania w ramach wariantu Wieloletnie pasy kwietne interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznej Planu Strategicznego Bioróżnorodność na gruntach ornych, w ramach których obowiązywać będzie wymóg koszenia połowy powierzchni pasa co drugi rok w terminie późniejszym niż 31 lipca, co ma prowadzić do realizacji celów środowiskowych tej interwencji, takich jak zapewnienie bazy pokarmowej dla organizmów pożytecznych.

2) trwałych użytków zielonych dla cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk lęgowych ptaków w przypadku realizacji zobowiązań w ramach „Działania rolnośrodowiskowo- klimatycznego” objętego PROW 2014–2020 oraz zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych realizowanych na trwałych użytkach zielonych w ramach interwencji Planu Strategicznego. Odstępstwo to ma na celu dostosowanie przepisu do odmiennych wymogów dotyczących terminów wykonywania zabiegów agrotechnicznych na obszarach cennych siedlisk przyrodniczych. Odmienne wymogi dla takich obszarów zostały określone przede wszystkim w celu umożliwienia wydania nasion gatunkom roślin typowym dla cennych zbiorowisk roślinnych oraz wyprowadzenia lęgów zagrożonych gatunków ptaków. Ponadto opóźnione terminy koszenia oraz wymóg pozostawienia części powierzchni nieskoszonej w danym roku umożliwiają schronienie licznym gatunkom zwierząt, w szczególności bezkręgowcom. Odstępstwo to nie ma zastosowania w przypadku siedlisk użytkowanych rzadziej niż co drugi rok.

3) sadów objętych zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych „Działania rolno-środowiskowo- klimatycznego” PROW 2014-2020 lub interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach Planu Strategicznego „Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych”, użytkowanych zgodnie z wymogami przewidzianymi dla tych zobowiązań, które mają prowadzić do realizacji celów środowiskowych. 

GAEC 8: zakaz produkcji i zabiegów

Ponadto, w przypadku gruntów ornych objętych warunkowością w ramach normy GAEC 8, dotyczącej minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczonych na obszary nieprodukcyjne, w przypadku gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi, miedz śródpolnych, stref buforowych i pasów gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu, nie mają zastosowania powyższe przepisy.

Na tych elementach nieprodukcyjnych, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska obowiązuje zakaz prowadzenia produkcji rolnej, w tym zakaz wypasu i koszenia w terminie wskazanym w procedowanym rozporządzeniu.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 15 marca 2023 roku.

wk

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: Jak notable z PFHBiPM zareagują na przyjazd 30 delegatów z Mazowsza?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a