Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Kiedy gmina ma prawo pierwokupu działki?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Kiedy gmina ma prawo pierwokupu działki?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 14.10.2020r.

Kupiłem działkę od gminy, którą teraz chcę sprzedać. Czy gminie przysługuje prawo pierwokupu?

W jakich sytuacjach gminie przysługuje prawo pierwokupu?

Według art. 109 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:

  • niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego,
  • prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej – niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę,nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla której wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości,
  • nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, jeżeli przewiduje to uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
  • nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Przepisów ust. 1 z podpunktu pierwszego i drugiego nie stosuje się do nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planów miejscowych – do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne.

r e k l a m a

Kiedy nie przysługuje prawo pierwokupu?

Poza tym prawo pierwokupu nie przysługuje, jeżeli sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego następuje na rzecz osób bliskich sprzedawcy.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a