Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Kiedy rolnik może wywozić ścieki na pole?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Kiedy rolnik może wywozić ścieki na pole?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 13.03.2023r.

Jakie są zasady wykorzystywania rolniczego ścieków? Czy w świetle zmieniających się wymogów związanych z ochroną środowiska jest to nadal możliwe?

Czy można wykorzystywać w rolnictwie ściek rolniczy?

Tak, ale tylko w określonym czasie i gdy spełnione są wymagania. W świetle art. 84 Prawa wodnego, ścieki bytowe oraz ścieki komunalne, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne oraz wody wykorzystane odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb mogą być oczyszczane przez ich rolnicze wykorzystanie.

r e k l a m a

W jaki sposób takie ścieki mogą być wykorzystane?

Przez rolnicze wykorzystanie ścieków rozumie się zastosowanie ścieków do:

  • nawadniania użytków rolnych,

  • nawożenia użytków rolnych przez dodanie materiałów do gleby albo przez rozprowadzenie na powierzchni, albo przez wstrzykiwanie do gruntu, umieszczenie pod powierzchnią gruntu lub mieszanie z warstwami powierzchniowymi gruntu,

  • nawadniania oraz nawożenia stawów wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb.

W jakich ilościach można taki ściek wykorzystać?

Roczne i sezonowe dawki ścieków wykorzystywanych rolniczo, określone w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych, nie mogą przekroczyć zapotrzebowania roślin na azot, potas i wodę oraz utrudniać przebiegu w samooczyszczania się gleby.

r e k l a m a

Kiedy zabronione jest wylewanie ścieku rolniczego na pola?

Zakazuje się rolniczego wykorzystania ścieków, gdy:

  • grunt jest zamarznięty, zalany wodą, nasycony wodą lub przykryty śniegiem, z wyjątkiem dna stawów ziemnych wykorzystywanych do chowu i hodowli ryb,

  • na gruntach wykorzystywanych do upraw roślin przeznaczonych do spożycia w stanie surowym,

  • na gruntach, w których zwierciadło wód podziemnych znajduje się płycej niż 1,5 m od powierzchni ziemi lub od dna rowu rozprowadzającego ścieki,

  • na obszarach o spadku terenu większym niż 10% dla gruntów ornych i 20% dla łąk, pastwisk oraz plantacji drzew leśnych,

  • na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w okresie prognozowanego wezbrania wód.

W wyroku z 1 czerwca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: III OSK 5011/21) stwierdził, że zgodnie z art. 33 ust. 1 Prawa wodnego, właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego (art. 33 ust. 2 cytowanej ustawy) i obejmuje pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę, a także wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę. Zwykłe korzystanie z wód nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego).

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. arch. red.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a