Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Komu przysługuje zwolnienie z opłaty abonamentu RTV?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Komu przysługuje zwolnienie z opłaty abonamentu RTV?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 14.07.2020r.

Mam 60 lat, otrzymuję emeryturę, ale bardzo niską. Czy przysługuje mi zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych?

Zwolnienie z abonamentu RTV po ukończeniu 60. roku życia

Kwestię zwolnień z opłat abonamentowych reguluje art. 4 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.

Kto nie musi opłacać abonamentu RTV?

r e k l a m a

Według tego aktu prawnego osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa GUS. Za 2019 r. przeciętne wynagrodzenie wynosi 4294,67 zł. Według zacytowanego aktu prawnego z płacenia abonamentu zwolnione są również osoby:
  • co do których orzeczono o: zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub całkowitej niezdolności do pracy lub znacznym stopniu niepełnosprawności, lub trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • które ukończyły 75 lat,
  • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną,
  • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB),
  • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
  • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, bezrobotne, posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, do świadczenia przedemerytalnego oraz otrzymujący zasiłek dla opiekuna.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a