r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Kto i na jakich zasadach dostanie 60 tys. złotych dotacji na restrukturyzacje małych gospodarstw w 2020 roku?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 15.04.2020r.

31 marca ARiMR uruchomiła nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Z tego działania można otrzymać premię w wysokości 60 tys. zł na rozwój gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro.

r e k l a m a

Nabór trwa, ale może zostać przedłużony

Według obecnie obowiązującego harmonogramu nabór na to działanie trwa do 29 maja br., aczkolwiek w związku z epidemią koronawirusa termin ten może zostać przedłużony.

Również dla ZUS-owców, ale...

O premię mogą wnioskować rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych. Agencja weryfikuje więc, czy wnioskujący prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, a nie czy jest ubezpieczony w KRUS. O premię mogą więc wnioskować rolnicy, którzy łączą pracę w gospodarstwie z pracą zawodową. Aczkolwiek ich dochody lub przychody z rolnictwa muszą stanowić co najmniej 25% wszystkich dochodów lub przychodów. ARiMR bierze pod uwagę dochody (przychody) z roku poprzedzającego złożenie wniosku.

Dochody i przychody gospodarstwa trzeba udokumentować

Dochody z gospodarstwa dokumentuje się zaświadczeniem wydanym przez gminę o liczbie hektarów przeliczeniowych lub wydanym przez urząd skarbowy zaświadczeniem o dochodach, jeśli rolnik prowadzi dział specjalny produkcji rolnej. Wylicza się go, mnożąc liczbę hektarów przeliczeniowych przez wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłoszonej przez GUS. Jeśli rolnik prowadzi dział specjalny, trzeba dodać tak że dochody z tego tytułu. Dochody (lub ich brak) uzyskiwane z innej działalności niż rolnicza ustala się na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego. Do wyliczeń należy przyjąć dochód brutto.

Z kolei przychody z rolnictwa określa się na podstawie wielkości ekonomicznej gospodarstwa wyrażonej w złotych, a przychody spoza rolnictwa – analogicznie jak dochody nierolnicze.

Wydane przez skarbówkę zaświadczenie o dochodach lub przychodach dotyczy jedynie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. Czyli jeśli o premię wnioskuje rolnik, a jego żona pracuje zawodowo, urząd skarbowy zaświadczy, że rolnik nie uzyskuje dochodów (przychodów) spoza rolnictwa.

Biznesplan to podstawa

r e k l a m a

Podstawą do ubiegania się o wsparcie jest biznesplan. Nie można uwzględnić w nim inwestycji, które zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Trzeba tak go przygotować, aby zaplanowane inwestycje doprowadziły do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 10 tys. euro oraz co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.

Ten wzrost należy utrzymać co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (48 tys. zł). Ta powinna zostać wypłacona w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność, który składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Na co może zostać przeznaczona premia?

Co ważne: premia musi zostać w całości przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym co najmniej 80% kwoty pomocy powinny pochłonąć inwestycje w środki trwałe. O drugą ratę pomocy można wnioskować dopiero po realizacji biznesplanu – należy to zrobić nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2023 roku.

Kto nie może starać się o premię na restrukturyzację małego gospodarstwa?

O premię na restrukturyzację małego gospodarstwa nie mogą starać się rolnicy, którzy skorzystali z premii dla młodego rolnika „Modernizacji gospodarstw rolnych”, „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” z PROW.

Wnioski o pomoc przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Trzeba jednak mieć na uwadze ograniczenia związane z funkcjonowaniem Agencji z powodu koronawirusa.

Kolejność przysługiwania pomocy

Zależy ona od sumy punktów przyznawanych według następujących kryteriów wyboru:
 • rodzaj planowanej produkcji (1–3 pkt),
 • kompleksowość biznesplanu (0,25–7 pkt),
 • wpływ na realizację celów przekrojowych (1–10 pkt),
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
  • – powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
  • – 16–20 tys. euro – 4 pkt,
  • – 12–16 tys. euro – 2 pkt,
 • wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt,
 • zmiana kierunku produkcji – 2 pkt,
 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nieprowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.
Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał min. 7 pkt.

Jak wyliczyć wielkość ekonomiczną gospodarstwa?

Przy ustalaniu, czy gospodarstwo ma wielkość ekonomiczną mniejszą niż 13 tys. euro, bierze się pod uwagę:
 • w przypadku produkcji zwierzęcej – stan średni zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy,
 • w przypadku produkcji roślinnej – uprawy w plonie głównym w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym za plon główny uznaje się uprawę, której okres wegetacji jest najdłuższy,
 • użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy:
  • – stanowiące przedmiot własności tego rolnika,
  • – oddane w użytkowanie wieczyste temu rolnikowi,
  • – dzierżawione z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • – dzierżawione od innych podmiotów (np. osób prywatnych), jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • – do których rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano jednolitą płatność obszarową.
Wnioski oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "To Was zaskoczy. Jak Artur Puzio tłumaczy jazdę po polu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody