Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Kto i na jakich zasadach dostanie 60 tys. złotych dotacji na restrukturyzacje małych gospodarstw w 2020 roku?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Kto i na jakich zasadach dostanie 60 tys. złotych dotacji na restrukturyzacje małych gospodarstw w 2020 roku?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 15.04.2020r.

31 marca ARiMR uruchomiła nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Z tego działania można otrzymać premię w wysokości 60 tys. zł na rozwój gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro.

Nabór trwa, ale może zostać przedłużony

Według obecnie obowiązującego harmonogramu nabór na to działanie trwa do 29 maja br., aczkolwiek w związku z epidemią koronawirusa termin ten może zostać przedłużony.

r e k l a m a

Również dla ZUS-owców, ale...

O premię mogą wnioskować rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych. Agencja weryfikuje więc, czy wnioskujący prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, a nie czy jest ubezpieczony w KRUS. O premię mogą więc wnioskować rolnicy, którzy łączą pracę w gospodarstwie z pracą zawodową. Aczkolwiek ich dochody lub przychody z rolnictwa muszą stanowić co najmniej 25% wszystkich dochodów lub przychodów. ARiMR bierze pod uwagę dochody (przychody) z roku poprzedzającego złożenie wniosku.

Dochody i przychody gospodarstwa trzeba udokumentować

Dochody z gospodarstwa dokumentuje się zaświadczeniem wydanym przez gminę o liczbie hektarów przeliczeniowych lub wydanym przez urząd skarbowy zaświadczeniem o dochodach, jeśli rolnik prowadzi dział specjalny produkcji rolnej. Wylicza się go, mnożąc liczbę hektarów przeliczeniowych przez wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłoszonej przez GUS. Jeśli rolnik prowadzi dział specjalny, trzeba dodać tak że dochody z tego tytułu. Dochody (lub ich brak) uzyskiwane z innej działalności niż rolnicza ustala się na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego. Do wyliczeń należy przyjąć dochód brutto.

r e k l a m a

Z kolei przychody z rolnictwa określa się na podstawie wielkości ekonomicznej gospodarstwa wyrażonej w złotych, a przychody spoza rolnictwa – analogicznie jak dochody nierolnicze.

Wydane przez skarbówkę zaświadczenie o dochodach lub przychodach dotyczy jedynie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. Czyli jeśli o premię wnioskuje rolnik, a jego żona pracuje zawodowo, urząd skarbowy zaświadczy, że rolnik nie uzyskuje dochodów (przychodów) spoza rolnictwa.

Biznesplan to podstawa

Podstawą do ubiegania się o wsparcie jest biznesplan. Nie można uwzględnić w nim inwestycji, które zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Trzeba tak go przygotować, aby zaplanowane inwestycje doprowadziły do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 10 tys. euro oraz co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.

Ten wzrost należy utrzymać co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (48 tys. zł). Ta powinna zostać wypłacona w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność, który składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Na co może zostać przeznaczona premia?

Co ważne: premia musi zostać w całości przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym co najmniej 80% kwoty pomocy powinny pochłonąć inwestycje w środki trwałe. O drugą ratę pomocy można wnioskować dopiero po realizacji biznesplanu – należy to zrobić nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2023 roku.

Kto nie może starać się o premię na restrukturyzację małego gospodarstwa?

O premię na restrukturyzację małego gospodarstwa nie mogą starać się rolnicy, którzy skorzystali z premii dla młodego rolnika „Modernizacji gospodarstw rolnych”, „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” z PROW.

Wnioski o pomoc przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Trzeba jednak mieć na uwadze ograniczenia związane z funkcjonowaniem Agencji z powodu koronawirusa.

Kolejność przysługiwania pomocy

Zależy ona od sumy punktów przyznawanych według następujących kryteriów wyboru:
 • rodzaj planowanej produkcji (1–3 pkt),
 • kompleksowość biznesplanu (0,25–7 pkt),
 • wpływ na realizację celów przekrojowych (1–10 pkt),
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
  • – powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
  • – 16–20 tys. euro – 4 pkt,
  • – 12–16 tys. euro – 2 pkt,
 • wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt,
 • zmiana kierunku produkcji – 2 pkt,
 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nieprowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.
Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał min. 7 pkt.

Jak wyliczyć wielkość ekonomiczną gospodarstwa?

Przy ustalaniu, czy gospodarstwo ma wielkość ekonomiczną mniejszą niż 13 tys. euro, bierze się pod uwagę:
 • w przypadku produkcji zwierzęcej – stan średni zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy,
 • w przypadku produkcji roślinnej – uprawy w plonie głównym w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym za plon główny uznaje się uprawę, której okres wegetacji jest najdłuższy,
 • użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy:
  • – stanowiące przedmiot własności tego rolnika,
  • – oddane w użytkowanie wieczyste temu rolnikowi,
  • – dzierżawione z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • – dzierżawione od innych podmiotów (np. osób prywatnych), jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • – do których rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano jednolitą płatność obszarową.
Wnioski oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a