Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Na czym polega remediacja w przypadku zakupu gruntów rolnych?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Na czym polega remediacja w przypadku zakupu gruntów rolnych?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 17.06.2022r.

Kupiłem grunty rolne z domem i ogrodem. Po rozpoczęciu prac ogrodowych okazało się, że w gruncie są zanieczyszczenia. Podobno potrzebna jest remediacja. Co to oznacza?

Co to jest remediacja?

Według art. 2 pkt 31 Prawa ochrony środowiska, pod pojęciem remediacji rozumie się poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom prowadzącym do usunięcia lub zmniejszenia ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się. Chodzi o to, aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu. Remediacja może polegać na samooczyszczaniu, jeżeli przynosi największe korzyści dla środowiska.

r e k l a m a

Kto powinien przeprowadzić remediację gleby?

Według art. 101h Prawa ochrony środowiska, remediację powinien przeprowadzić władający powierzchnią ziemi, na której występuje historyczne zanieczyszczenie. Jeżeli natomiast wykaże on, że po dniu objęcia przez niego władania dokonał je inny wskazany podmiot, obowiązek przeprowadzenia remediacji spoczywa na innym sprawcy.

r e k l a m a

Jak ocenić stopień zanieczyszczenia gleby?

Artykuł 101a wymienionej ustawy określa, że zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia się na podstawie przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji pochodzenia nienaturalnego powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi.

Sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 1 września 2016 r. w tej sprawie.

Czy zanieczyszczenie ziemi trzeba zgłosić?

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Płacisz tylko

139,00 zł SPRAWDŹ

Artykuł 101e Prawa ochrony środowiska wskazuje, że władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Zgłoszenie oprócz danych osobowych zawiera adres i numer zanieczyszczonej działki ewidencyjnej. Należy także wskazać w nim czas wystąpienia zanieczyszczenia, w tym, w miarę możliwości, dołączyć do niego dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Chodzi o nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia wykonanych przez laboratorium.

Potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi można zgłosić także staroście.

Reasumując, jeżeli stwierdził Pan historyczne zanieczyszczenia w gruncie, musi Pan zgłosić ten fakt do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, dodatkowo jeszcze do starosty oraz złożyć na piśmie wyjaśnienie, że kupił Pan ten grunt i że zanieczyszczenie spowodował inny podmiot – prawdopodobnie poprzedni właściciel.

dr. hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. archiwum RDOŚ

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a