r e k l a m a

Partner serwisu

Na jakich warunkach rolnik otrzyma odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki i bobry?

Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 12.09.2019r.

Na początku czerwca zgłosiłem szkody wyrządzone przez wilki i bobry w uprawach rolnych. Mam wątpliwości zarówno co do procedury, jak i zasad ustalania wysokości odszkodowania. Proszę o ich wyjaśnienie.

Czytasz 1 z 3 darmowych artykułów
Wszystkie przeczytasz dzięki prenumeracie lub kupując dostęp.

Jeśli posiadasz prenumeratę

Zaloguj się

Czytaj bez ograniczeń

Kup dostęp

r e k l a m a

Według art. 126 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, za szkody wyrządzone przez wilki i bobry oraz żubry, rysie i niedźwiedzie odpowiada Skarb Państwa. Odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści. Oględzin i szacowania szkód, także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego – dyrektor tego parku. 

Jakie przepisy regulują kwestię odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione?

Kwestię odszkodowań reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową. 

Według § 2 tego aktu wykonawczego, poszkodowany po stwierdzeniu szkody dokonuje niezwłocznie jej zgłoszenia przez złożenie wniosku o odszkodowanie odpowiednio do regionalnego dyrektora ochrony środowiska albo dyrektora parku narodowego. 

Do wniosku dołącza się m.in. kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności mienia, które uległo szkodzie, a w przypadku szkody wyrządzonej w pogłowiu zwierząt gospodarskich np. oświadczenie poszkodowanego, że zwierzę będące przedmiotem szkody jest jego własnością. Odpowiednio do przedmiotu szkody może być to też, np. oświadczenie poszkodowanego, że powstała szkoda skutkuje zmniejszeniem przychodów z działalności rolniczej lub oświadczenie poszkodowanego o planowanym terminie sprzętu uprawy lub płodów rolnych, które uległy szkodzie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zgłoszenia szkody. 

Jak przebiegają oględziny szkód wyrządzonych przez chronione gatunki zwierząt?

r e k l a m a

Poszkodowany zabezpiecza, w miarę możliwości, ślady oraz inne dowody wskazujące na przyczynę lub okoliczności powstania szkody w miejscu jej wyrządzenia do czasu sporządzenia protokołu. Według § 3 wskazanego rozporządzenia, oględziny szkody odbywają się w obecności poszkodowanego, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów. W przypadku szkody wyrządzonej w uprawach lub płodach rolnych oględzin szkody dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uprawy lub płodów rolnych, w których ona wystąpiła.

Właściwy organ ustala termin oględzin szkody w uzgodnieniu z poszkodowanym, a w przypadku braku porozumienia robi to samodzielnie. Informację o ustalonym terminie oględzin szkody doręcza się poszkodowanemu na piśmie nie później niż na 2 dni przed dniem oględzin. Nieobecność poszkodowanego na oględzinach nie skutkuje, co do zasady, odstąpieniem od ich dokonania i szacowania szkody. 

Według § 4 rozporządzenia, dokonując oględzin szkody wyrządzonej w użytkach zielonych, uprawach lub płodach rolnych, roślinach sadowniczych, powierzchni gruntów, drzewostanach, zadrzewieniach i pojedynczych drzewach, ustala się odpowiednio m.in.: gatunek zwierzęcia, które wyrządziło szkodę, rodzaj uszkodzonej uprawy, powierzchnię całej uprawy, wydajność z 1 ha (jeżeli jest to możliwe), powierzchnię uprawy, która uległa szkodzie, a w przypadku drzew, które zostały uszkodzone – liczbę, gatunek oraz wiek tych drzew.

Jak odbywa się szacowanie szkód wyrządzonych przez gatunki chronione?

Zgodnie z § 5, rozmiar szkody wyrządzonej w uprawach lub płodach rolnych ustala się, uwzględniając: 

  • cenę rynkową płodu rolnego danego gatunku, który uległ szkodzie, na dzień oględzin szkody – na podstawie wyników badań rynkowych (stosownie do art. 5 ustawy z 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych), a w przypadku braku informacji w tym zakresie – na podstawie danych z innego źródła pozwalających ustalić tę cenę w regionie wyrządzenia szkody, 
  • powierzchnię uprawy, która uległa szkodzie,
  • wydajność uprawy z 1 ha, która uległa szkodzie lub średnią wydajność uprawy danego gatunku z trzech ostatnich lat w regionie – w obu przypadkach na podstawie informacji z ośrodka doradztwa rolniczego, a w przypadku braku informacji w tym zakresie – na podstawie danych z innego źródła pozwalających ustalić tę wydajność uprawy w regionie wyrządzenia szkody.

Co istotne, przy szacowaniu szkody wyrządzonej w uprawach rolnych jednorocznych oraz wieloletnich w pierwszym roku uprawy, których wartość w dniu wyrządzenia szkody nie osiągnęła wartości rynkowej, stosuje się współczynnik korygujący w zależności od okresu wyrządzenia szkody, który wynosi: 

  • 25% – w okresie do 15 kwietnia,
  • 40% – od 16 kwietnia do 20 maja,
  • 60% – od 21 maja do 10 czerwca,
  • 85% – od 11 czerwca.

Na pytania prenumeratorów Tygodnika Poradnika Rolniczego odpowiada dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody