Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Na jakiej umowie może dorabić rolnik, aby nie zostać wykluczonym z KRUS?

Na jakiej umowie może dorabić rolnik, aby nie zostać wykluczonym z KRUS?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 29.07.2022r.

Jeden z młodych rolników ma możliwość dorobienia poza branżą rolniczą. Jednak obawia się, że zostanie wykluczony z ubezpieczenia społecznego. Jaką umowe musi zawrzeć, aby nie zostać wyłączonym z KRUS? Czy może to być umowa o pracę?

Jaką umowę przy dodatkowej pracy może zawrzeć rolnik, żeby KRUS nie wyłączył go z ubezpieczenia?

r e k l a m a

– W tym roku dostałem premię dla młodego rolnika. W związku z tym muszę być ubezpieczony w KRUS przez 12 miesięcy. Mam teraz okazję trochę dorobić poza rolnictwem. Jaką umowę mogę zawrzeć, żeby KRUS nie wyłączył mnie z ubezpieczenia? Czy może to być umowa o pracę? Słyszałem, że ostatnio zmieniły się przepisy na korzyść rolników – pyta się jeden z Czytelników "Tygodnika Poradnika Rolniczego".

Beneficjent dotacji dla młodego rolnika przez roku musi być w KRUS

r e k l a m a

Istotnie, jednym z warunków, jakie musi spełnić beneficjent pomocy dla młodego rolnika, jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty wsparcia. Nie wyklucza to możliwości podjęcia dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie na podstawie umowy o pracę.

Kiedy rolnik zostanie wyłączony z ubezpieczenia społecznego w KRUS?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 16 ust.  3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie mogą być objęte ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym, macierzyńskim, emerytalnym i rentowym osoby podlegające innemu ubezpieczeniu społecznemu. W razie zatem podjęcia aktywności skutkującej objęciem „innym ubezpieczeniem społecznym” osoba ubezpieczona w KRUS zostanie wyłączona z tego ubezpieczenia.

Podwójne ubezpieczenie rolnika w KRUS i ZUS

Wyjątek od tej zasady przewiduje art. 5b ust. 1 wymienionej ustawy. Stwarza on możliwość pozostania w KRUS rolnikom i domownikom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy,
  • zostają objęci innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenia (lub umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), lub powołania do rady nadzorczej,
  • przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

15 czerwca br. wszedł w życie art. 6c rozszerzający możliwość pozostania w KRUS przez rolników i domowników, którzy podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, zostali objęci innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu:

  • pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy lub inne podmioty,
  • pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,
  • pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy,
  • odbywania służby zastępczej.

Osoby wymienione powyżej, podobnie jak zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia czy innej umowy cywilnoprawnej, a także członkowie rad nadzorczych, podlegają nadal ubezpieczeniu rolniczemu pomimo objęcia ich z tych tytułów innym ubezpieczeniem społecznym.

Mogą w każdym czasie od niego odstąpić, składając w KRUS stosowne oświadczenie.

Alicja Moroz 

Widziałeś już nasze video "Czy rolnikowi opłaca się pompa ciepła z fotowoltaiką?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a