Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Nieoprocentowana pożyczka dla rolników produkujących świnie w strefach ASF. Na co i jakie warunki?

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Nieoprocentowana pożyczka dla rolników produkujących świnie w strefach ASF. Na co i jakie warunki?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 10.01.2023r.

ARiMR przyjmuje wnioski od producentów świń o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań. Czyli jakich?

Pomoc finansowa jest przeznaczona dla tych producentów rolnych, których dotknęły restrykcje związane z występowaniem wirusa ASF w stadzie bądź w strefie zapowietrzonej. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, w celu uregulowanie zobowiązań cywilnoprawnych związanych z prowadzeniem hodowli świń na ww. obszarach. Pożyczka jest udzielana maksymalnie na okres 10 lat, a za jej udzielenie Agencja nie pobiera żadnych opłat.

Od 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła 1387 pożyczek na kwotę blisko 297,1 mln zł.

r e k l a m a

Można zyskać od 50 tys. do 1 mln zł pożyczki

Należy pamiętać, że do kwoty zobowiązań cywilnoprawnych nie wlicza się odsetek oraz zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz budżetu środków europejskich. Ponadto kwota udzielonych producentowi świń pożyczek nie może przekroczyć kwoty ww. zobowiązań cywilnoprawnych. Innymi słowy wsparcie jest uzależnione od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych związanych z prowadzoną działalnością, liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanych w 2018 r. w danym stadzie, a także wysokości dostępnego limitu pomocy de minimis.

Zatem nie może wynosić więcej niż:

·        50.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń;

·        100.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń;

·        300.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń;

·        500.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń;

·        1.000.000 zł na siedzibę stada, w której w 2018 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.

Kto ma największe szanse na otrzymanie wsparcia? Jakie zalety ma pożyczka od ARIMR?

  • Pierwszeństwo otrzymania pomocy uzyskują producenci, którzy złożyli wnioski w IV kwartale 2022 r. i zostały one pozytywnie zweryfikowane.
  • Pożyczka jest nieoprocentowana, a ARiMR nie pobiera prowizji za jej udzielenie.
  • Spłata następuje w ratach miesięcznych albo kwartalnych, w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłaty, który stanowi załącznik do umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a pożyczkobiorcą.
  • Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

r e k l a m a

Jak wygląda procedura składania wniosku o udzielenie pożyczki?

Wniosek w odpowiednim dla siebie Biurze Powiatowym ARIMR producent świń powinien złożyć nie później niż 12 miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania ograniczeń w handlu świniami z wyznaczeniem obszarów, o których mowa powyżej w pkt. 1 i 2.

Do wniosku o pożyczkę należy załączyć:

1.     oświadczenie producenta o wysokości zobowiązań cywilnoprawnych,

2.     dokumenty potwierdzające kwoty zobowiązań cywilnoprawnych (np. umowy, faktury VAT), potwierdzającymi powstanie zobowiązań, na których sfinansowanie ma być przeznaczona wnioskowana pożyczka oraz aktualnymi zaświadczeniami o stanie należności (wystawionymi nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o pożyczkę oraz zawierającym informacje o kwocie zobowiązań w podziale na kapitał i odsetki, datę wystawienia, podpis i dane wystawiającego zaświadczenie),

3.     wyroki sądu lub umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zawartej w formie aktu notarialnego - w przypadku współmałżonków posiadających rozdzielność majątkową,

4.     dokumenty dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych,

5.     zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

6.     przy korzystaniu z pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo co najmniej do zawierania czynności cywilnoprawnych oraz zaciągania zobowiązań wekslowych z podpisem poświadczonym notarialnie albo podpisem złożonym przez producenta świń w biurze powiatowym w obecności kierownika biura powiatowego,

7.     umowę spółki - w przypadku Wniosku złożonego przez spółkę cywilną,

8.     oświadczenie małżonka producenta świń ubiegającego się o pożyczkę o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki albo oświadczeniem producenta świń o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej - w przypadku producenta świń będącego osobą fizyczną,

9.     oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli gospodarstwa rolnego, na obszarze, którego znajduje się siedziba stada, w odniesieniu do której posiadacz świń ubiega się o pożyczkę, w przypadku, gdy współwłaścicielem albo współwłaścicielami są osoby fizyczne - również ich małżonków - o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej.

 

Jeżeli pożyczka ma zostać wypłacona na rachunek współmałżonka, należy dostarczyć pełnomocnictw do odbioru przez pożyczkobiorcę środków z rachunku bankowego współmałżonka i potwierdzenie rachunku bankowego.

 

Więcej informacji oraz wnioski są dostępne na stronie ARiMR.

Oprac. Natalia Marciniak-Musial
fot. archiwum TPR

Widziałeś już nasze video "Rolnikowi za sprzedaż krowy po wycieleniu grożą 3 lata więzienia. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a