Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Nowe warunki przedłużenia umowy dzierżawy ziemi z KOWR. Co się zmieniło?

Nowe warunki przedłużenia umowy dzierżawy ziemi z KOWR. Co się zmieniło?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 04.08.2022r.

Dzierżawię grunty rolne z Zasobu WRSP. Po żniwach chciałbym wystąpić z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy. Czy to prawda, że KOWR ustalił nowe zasady przedłużenia umowy dzierżawy z Zasobu WRSP?

Czy to prawda, że KOWR ustalił nowe zasady przedłużenia umowy dzierżawy z Zasobu WRSP?

Tak, dyrektor generalny KOWR wydał 8 czerwca br. nowe zarządzenie (nr 74/2022/Z) w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Włas­ności Rolnej Skarbu Państwa.

r e k l a m a

Czy umowy są przedłużane z automatu?

Zgodnie z nim, umowy dzierżawy, których termin wygaśnięcia jest dłuższy niż 24 miesiące, nie są przedłużane, chyba że z analizy wniosku dzierżawcy wynika, że wcześniejsze przedłużenie umowy jest uzasadnione gospodarczo, np. jeśli dzierżawca uczestniczy w programach pomocowych współfinansowanych lub finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Europejskiego Funduszu Rybackiego, lub zamierza przystąpić do ich realizacji.

r e k l a m a

Ponadto umowa dzierżawy może być przedłużona na okres od 8 do 12 lat (z uwzględnieniem okresu pozostającego do wygaśnięcia umowy). Okresy te nie dotyczą spółek hodowli roślin i zwierząt uznanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi za strategiczne dla gospodarki narodowej.

Kto podejmuje decyzję dotyczące przedłużenia umowy dzierżawy?

KOWR przed przedstawieniem warunków dalszej dzierżawy powinien dokonać analizy pod względem ewentualnego zapotrzebowania na grunty zgłaszanego przez okolicznych rolników. Powinien też zapoznać się z aktualną sytuacją dzierżawcy. Chodzi np. o profil prowadzonej produkcji, o to czy rolnik uczestniczy w programach finansowanych albo współfinansowanych ze środków pomocowych, dla których wymagany jest okres „związania celem”, poziom zatrudnienia. Ustalenia te powinny stanowić kryterium ewentualnego wyłączenia z umowy gruntów w chwili wydłużenia okresu dzierżawy czy też zamieszczenia w umowie takiego zastrzeżenia, które umożliwiłoby wyłączenie w przyszłości gruntów w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania.

Kiedy potrzebna jest pisemna zgoda dyrektora KOWR?

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Płacisz tylko

156,00 zł SPRAWDŹ

Gdy ma nastąpić zmiana umowy dzierżawy nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 100 ha, w części dotyczącej zmiany terminu jej obowiązywania, w przypadku wydłużenia na okres krótszy niż 8 lat lub na okres dłuższy niż 12 lat oraz zmiany dzierżawcy w wyniku cesji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy, wymagana jest pisemna zgoda dyrektora generalnego KOWR lub zastępcy dyrektora generalnego kierującego pionem gospodarowania nieruchomościami.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM

fot. archiwum red.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a