Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Pomoc suszowa - do kiedy wnioski i jakie warunki?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Pomoc suszowa - do kiedy wnioski i jakie warunki?
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 21.06.2022r.

Rolnicy, którzy w 2021 r. ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, mogą składać wnioski o pomoc od 16 do 30 czerwca 2022 r.

Kto szacuje powstałe szkody?

W sytuacji, gdy szkody zostały spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powinny być oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę i spowodować na danej powierzchni upraw utratę co najmniej 20% plonu. Jeśli szkody wyrządziła susza, powinny być one obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji i wynieść na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5% plonu.

r e k l a m a

Jeżeli szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, pomoc będzie zaliczana do pomocy de minimis w rolnictwie.

Jak ustala się wysokość redniej rocznej produkcji?

r e k l a m a

Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w danym gospodarstwie rolnym, a w przypadku braku takich danych lub dokumentów – na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Do wniosku o pomoc trzeba będzie załączyć kopię protokołu oszacowania szkód lub jeśli dotyczyły one suszy – uwierzytelniony przez rolnika wydruk protokołu oszacowania szkód albo kalkulacji oszacowania szkód. Dokumenty powinny zawierać informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem określonego ryzyka. Niezbędne jest też załączenie kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych oraz oświadczenie albo zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

Jakie stawki?

Wysokość stawki pomocy zależy głównie od rozmiaru szkody i wynosi:

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Płacisz tylko

139,00 zł SPRAWDŹ
  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody spowodowane suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną w wysokości co najmniej 60% plonu;

  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody spowodowane gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;

  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody spowodowane suszą w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

Do obliczenia wysokości pomocy dla danej powierzchni upraw rolnych stosuje się jedną ze stawek pomocy. W przypadku, gdy rolnik zadeklaruje powierzchnię upraw, do której można zastosować więcej niż jedną stawkę pomocy na 1 ha, do obliczenia wysokości pomocy stosuje się wyższą ze stawek.

Na wypłatę tej pomocy zarezerwowano łącznie 450 mln zł. Jeśli zapotrzebowanie będzie większe, do obliczenia jej wysokości zastosowany będzie współczynnik korygujący.

Zgodnie z przepisami, rolnicy, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny nie ubezpieczyli co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, od co najmniej jednego z wymienionych ryzyk, otrzymają pomoc mniejszą o połowę. Natomiast, jeśli szkody dotyczyły suszy, ubezpieczenie powinno obejmować łącznie z suszą co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a