Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Sprzedaż żywności na targowisku. Do jakiej kwoty bez podatku?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Sprzedaż żywności na targowisku. Do jakiej kwoty bez podatku?
Pieniądze i Prawo porady prawne
Data publikacji 19.05.2020r.

Mam pytanie o sprzedaż żywności na targowisku. Jakie muszę spełnić zasady i do jakiej kwoty nie muszę płacić podatku?

Sprzedaży płodów rolnych na targowisku wliczana jest do przychodów

Według art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów.

Komu wolno prowadzić taką sprzedaż?

r e k l a m a

Przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie mogą się jednak odbywać przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów-zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Przepisy dopuszczają jednak skorzystanie z usługowego uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa oraz usługi przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku. Produkty mogą być sprzedawane także podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszów.

Sprzedaż produktów musi być ewidencjonowana

Ewidencja powinna być prowadzona za każdy dzień sprzedaży i zawierać co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów.

r e k l a m a

Trzeba pilnować, aby ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowiła co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy.

Jaka kwota przychodu z takiej działalności jest zwolniona od podatku dochodowego?

Według art. 21 ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c, do kwoty 40 tys. zł rocznie.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a