Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Ulga termomodernizacyjna na dom jednorodzinny na wsi. Jakie warunki?

Ulga termomodernizacyjna na dom jednorodzinny na wsi. Jakie warunki?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 15.09.2022r.

Wysokie ceny węgla czy gazu zmuszają mieszkańców wsi do szukania różnych możliwości ogrzania domu przy rozsądnych kosztach. Jednym ze sposobów może być ocieplenie budynku. Czy rolnik oraz jego żona, która pracuje na etacie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

– Ogrzewam dom gazem. Ze względu na wzrost kosztów ogrzewania chcemy wymienić w domu okna i go ocieplić. Prowadzę gospodarstwo rolne, ale żona jest zatrudniona na umowę o pracę. Czy nadal przysługuje ulga termoizolacyjna i co ona obejmuje? W budynku są wydzielone dwa odrębne lokale. Co rozumie się pod pojęciem domu jednorodzinnego? – chciałby wiedzieć jeden z rolników, czytelnik "Tygodnika Poradnika Rolniczego".

r e k l a m a

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Tak, nadal można korzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Według art. 26h ust.  1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.), podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez płatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Jakie wydatki będą zaliczone do kosztów, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Ponadto, jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z VAT, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury. Należy podkreślić, że odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 30 listopada 2021 r. (sygn. akt: I SA/Łd 659/21) orzekł, że programu „Czyste powietrze” nie można utożsamiać z ulgą termomodernizacyjną określoną w art.  26h ust. 1 u.p.d.o.f. Czym innym są dotacje i pożyczki udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a czym innym jest ulga termoizolacyjna określona w art. 26h ust.  1 u.p.d.o.f.

Odliczenia ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

r e k l a m a

Co rozumie się pod pojęciem domu jednorodzinnego? 

Zgodnie z art. 5a pkt 18b u.p.d.o.f., budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w art. 26h ust. 1 wymienionej ustawy, to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tzn. budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. W takim budynku dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
Fot, RossHelen/Envato

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a