Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Wyłączenie gruntów pod budynkami z produkcji rolniczej: kiedy i jaka procedura?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Wyłączenie gruntów pod budynkami z produkcji rolniczej: kiedy i jaka procedura?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 24.01.2023r.

Oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego mam zamiar wykonywać pozarolniczą działalność gospodarczą. Będę wykorzystywał budynki wchodzące w skład gospodarstwa. Czym jest obowiązek informacyjny związany z wyłączeniem budynków z produkcji rolniczej?

Czym jest zabudowa zagrodowa?

Według art. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych pod pojęciem zabudowy zagrodowej rozumie się budynki mieszkalne oraz budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, jeżeli są położone na gruntach rolnych i wchodzą w skład gospodarstwa rolnego.

r e k l a m a

Czy działalność poza rolnicza w zabudowie zagrodowej musi być komuś zgłoszona?

Natomiast art. 12b ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wskazuje, że osoba, która zamierza wykonywać w zabudowie zagrodowej działalność inną niż działalność rolnicza, powiadamia starostę o zamiarze wykonywania tej działalności. Jednocześnie składa do tego starosty wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji w terminie 30 dni przed dniem planowanego podjęcia tej działalności, zobowiązując się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa. 

r e k l a m a

Ustęp 1 pkt 1 art. 12 ustawy określa, że obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie powstaje, jeżeli wyłączenie gruntów z produkcji dotyczy części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 0,05 ha. 

Jakie dane powinny zostać przekazane?

W powiadomieniu wskazuje się dane ewidencyjne działki ewidencyjnej pod zabudową zagrodową. Dołącza się do niego plan budynków i urządzeń tworzących taką zabudowę ze wskazaniem: budynków i urządzeń, w których będzie wykonywana działalność inna niż rolnicza, całkowitej powierzchni zabudowy zagrodowej oraz powierzchni, na której będzie wykonywana działalność inna niż rolnicza. 

Jeżeli nie został złożony wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji, uznaje się, że grunty rolne pod zabudową zagrodową zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Płacisz tylko

7,20 zł SPRAWDŹ

Czy brak zgłoszenia może skutkować karą?

Według art. 29a ustawy o ochronie gruntów rolnych, kto w zabudowie zagrodowej podejmuje działalność inną niż działalność rolnicza, nie powiadamiając właściwego starosty, zgodnie z art. 12b ust. 3, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 do 30 tys. zł. Karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, starosta. Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu powiatu.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a