Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Wyścig młodych rolników o 100 tys. zł trwa

Wyścig młodych rolników o 100 tys. zł trwa
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 02.06.2014r.

Jeszcze do 21 czerwca kandydaci na młodych rolników mogą składać wnioski o przyznanie premii na start. Ze względu na liczne pytania kierowane do naszej redakcji dotyczące szczegółów tej pomocy –  wracamy do tematu.

Najwięcej pytań od przyszłych gospodarzy albo ich rodziców dotyczy kwalifikacji rolniczych (pisaliśmy o tym w numerach 17 oraz 20 TPR). Wyjaśniamy, iż technik leśnik to nie rolnik. Tak więc młoda osoba, która ukończyła technikum leśne lub studia o tej specjalności nie posiada kwalifikacji rolniczych (wyjątek – patrz niżej).

r e k l a m a

Punkty najważniejsze

Nie blokuje to jednak możliwości składania wniosku o wsparcie. Wykształcenie można bowiem uzupełnić. Są na to 3 lata od doręczenia decyzji o przyznaniu premii. Natomiast w sytuacji tzw. szczególnych okoliczności, gdy z cyklu nauczania w danym typie szkoły lub egzaminu zawodowego wyniknie, że 3 lata to za mało, lub gdy np. szkołę zamknięto, rolnik będzie miał dodatkowe 9 miesięcy na uzupełnienie kwalifikacji. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z tego, iż wykształcenie, obok powierzchni gospodarstwa oraz stopy bezrobocia, będzie decydowało o liczbie przyznanych punktów. Najwyżej będzie punktowana powierzchnia gospodarstwa (maks. 16 punktów), potem wykształcenie oraz bezrobocie (odpowiednio po maks. 5 punktów). 

r e k l a m a

Największe szanse na otrzymanie wsparcia mają osoby przejmujące większe gospodarstwa. Co ciekawe: do powierzchni wlicza się dzierżawy od osób prywatnych. Umowa musi być zawarta na co najmniej 10 lat u notariusza bądź z urzędowo poświadczoną datą. 

Warto wiedzieć, że...

Po pieniądze mogą startować nie tylko ci, którzy nie rozpoczęli jeszcze prowadzenia gospodarstwa. Szansę na premię mają także młodzi rolnicy, którzy posiadają już gospodarstwa, ale rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 15 miesięcy przed złożeniem wniosku. 

Pomoc należy się także osobom, które otrzymały w spadku co najmniej 1 ha, ale w terminie 12 miesięcy od ich nabycia pozbyły się (wydzierżawiły, sprzedały) tej nieruchomości albo udziałów w jej współwłasności.

W ciągu 180 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy młody rolnik musi ubezpieczyć się w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie. Temu ubezpieczeniu powinien podlegać co najmniej przez 12 miesięcy od wypłaty pomocy.

Agencja zwraca uwagę, aby młodzi bardzo dokładnie wypełniali swoje wnioski o wsparcie. Na dokonanie uzupełnień i poprawek po otrzymaniu z Agencji wezwania do usunięcia braków formalnych będą mieli tylko 7 dni. 

 

Jaka szkoła zrobi z ciebie rolnika?

Kierunki studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie: rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria, technika rolnicza i leśna, zootechnika, architektura krajobrazu. 

W przypadku ukończenia innych studiów za kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej uznaje się te kierunki, w ramach których zakres albo standardy kształcenia obejmują treści związane z rolnic-
twem w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin. 

Zawody i specjalności wykształcenia rolniczego średniego zawodowego – technik: rolnik, ogrodnik, architektury krajobrazu, hodowca o specjalności: hodowla drobiu i zwierząt, hodowca koni, pszczelarz, rybactwa śródlądowego (w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla ryb), weterynarii (w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla zwierząt), ekonomista o specjalności ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolniczych oraz rachunkowość i rynek rolny, towaroznawca o specjalności surowce rolne, agrobiznesu, mechanizacji rolnictwa, melioracji wodnych, inżynierii środowiska i melioracji, turystyki wiejskiej, mechanik o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze. 

Zawody i specjalności wykształcenia rolniczego zasadniczego zawodowego: rolnik, ogrodnik, pszczelarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, rybak śródlądowy – w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla ryb, mechanik maszyn rolniczych, mechanik maszyn i urządzeń o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze, rolnik mechanizator.

Studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem
– uznaje się studia, których program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień: ekonomika rolnictwa, organizacja lub technologia produkcji rolniczej, marketing artykułów rolnych, rachunkowość rolnicza, agrobiznes.

Tytuły kwalifikacyjne, zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej, uzyskiwanych w systemie pozaszkolnym: rolnik, rolnik upraw polowych, rolnik łąkarz, rolnik chmielarz, rolnik hodowca bydła, rolnik hodowca trzody chlewnej, rolnik hodowca owiec, rolnik hodowca koni, hodowca drobiu, hodowca zwierząt futerkowych, pszczelarz, ogrodnik, ogrodnik sadownik, ogrodnik szkółkarz, ogrodnik warzywnik, ogrodnik upraw kwiaciarskich, ogrodnik pieczarkarz, traktorzysta, traktorzysta kombajnista, rolnik obsługi maszyn rolniczych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, rybak stawowy, rybak jeziorowy, rybak rzeczny, rybak śródlądowy.

Należy pamiętać, że dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej jest świadectwo z tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom z tytułem mistrza wydane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną.

Inne formy wykształcenia rolniczego równoważne z uzyskaniem tytułów kwalifikacyjnych: zespół przysposobienia i szkoła przysposobienia rolniczego. 

Dokumentem potwierdzającym ich ukończenie jest w pierwszym przypadku świadectwo albo zaświadczenie ukończenia trzech stopni zespołu przysposobienia rolniczego, w drugim – świadectwo ukończenia szkoły. 

 
 

dr Magdalena Szymańska

 

Widziałeś już nasze video "Chemirol zdradził patenty na wysokie plony"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a