Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Wywłaszczenie gruntu rolnego pod drogę - jakie są zasady?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Wywłaszczenie gruntu rolnego pod drogę - jakie są zasady?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 19.03.2021r.

Jedna z moich działek zostanie wywłaszczona przez Skarb Państwa pod drogę. Z jakich elementów składa się decyzja o wywłaszczeniu? Czy zawiera informację o odszkodowaniu?

Co powinno się znaleźć w decyzji o wywłaszczeniu?

Artykuł 119 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości, poza elementami określonymi w art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, powinna zawierać:

  • ustalenie, na jakie cele nieruchomość jest wywłaszczana;
  • określenie przedmiotu wywłaszczenia przez podanie oznaczenia nieruchomości według księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz według katastru nieruchomości;
  • określenie praw podlegających wywłaszczeniu;
  • wskazanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości;
  • wskazanie osoby, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości;zobowiązanie do zapewnienia lokali,
  • ustalenie wysokości odszkodowania.

r e k l a m a

Kto ustala wysokość odszkodowania?

Artykuł 129 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że odszkodowanie ustala starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości. Jeżeli w ramach odszkodowania została przyznana nieruchomość zamienna, w decyzji podaje się dodatkowo oznaczenie nieruchomości zamiennej według treści księgi wieczystej, jej wartość oraz wysokość dopłaty.

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Następuje ono po uzyskaniu opinii rzeczo­znawcy majątkowego określającej wartość nieruchomości (art. 130 ustawy). Jest ono wypłacane jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu.

r e k l a m a

Co w sytuacji niezwłocznego zajęcia nieruchomości?

Ustawa stanowi także, że w przypadku wydania decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości na wniosek osoby wywłaszczanej wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji o wywłaszczeniu. Jest ona wypłacana jednorazowo w terminie 50 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o wypłatę zaliczki. Wysokość odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pomniejsza się o kwotę wypłaconej zaliczki. Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie w wyroku z 29 października 2008 r. (sygn. akt: I SA/Wa 927/08) orzekł, że „obowiązek przyznania odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość ustalony w decyzji wywłaszczeniowej może być zrealizowany w formie pieniężnej lub w formie rzeczowej (nieruchomość zamienna)”.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a