r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Zakładanie spółki wodnej – najważniejsze aspekty

Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 02.03.2018r.

Mam pytanie o spółki wodne w nowym Prawie wodnym. Kilku rolników wystąpiło ze spółki, w tym ja. Zamierzamy utworzyć nową. Jakie są podstawowe zasady ich tworzenia?

r e k l a m a

Według Prawa wodnego z 20 lipca 2017 r., utworzenie spółki wodnej następuje w drodze porozumienia co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych, zawartego w formie pisemnej. Zainteresowane utworzeniem spółki osoby musza uchwalić statut oraz dokonać wyboru organów spółki. Statut zatwierdza starosta właściwy miejscowo dla siedziby spółki. Statut powinien zawierać:
 1. nazwę i siedzibę spółki wodnej oraz teren jej działalności;
 2. cel działania oraz sposób i środki służące do jego osiągnięcia;
 3. zasady ustalania wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń;
 4. zasady ustalania należności za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (w przypadku prowadzenia działalności, o której mowa             w art. 441 ust. 2 Prawa wodnego);
 5. prawa i obowiązki członków;
 6. ograniczenia praw członków dotyczące ich gruntów i obiektów niezbędnych do wykonywania zadań tej spółki;
 7. warunki przyjmowania nowych członków i wykluczania członków ze spółki, ustania oraz rezygnacji z członkostwa;
 8. warunki następstwa prawnego członków;
 9. organy spółki wodnej, ich skład, zasady powoływania i odwoływania oraz zakres działania;
 10. zasady nawiązywania stosunku pracy w ramach spółki;
 11. przypadki wymagające zwołania walnego zgromadzenia;
 12. czas trwania spółki oraz sposób jej rozwiązania lub likwidacji;
 13. warunki zaciągania zobowiązań i udzielania pełnomocnictw do reprezentowania spółki.

Spółka wodna nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu. Nowością jest przepis określający, że zarząd spółki wodnej zgłasza Wodom Polskim utworzenie spółki wodnej w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, w terminie 30 dni od dnia nabycia przez spółkę wodną osobowości prawnej.

Ustawa stanowi także, że spółka wodna odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. Z kolei członek spółki wodnej nie odpowiada za zobowiązania spółki wodnej. Jest on obowiązany do wnoszenia składek członkowskich i ponoszenia innych określonych w statucie świadczeń, adekwatnych do celów tej spółki. Wysokość składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków.

W świetle ustawy organami spółki wodnej są: walne zgromadzenie, zarząd oraz komisja rewizyjna, o ile spółka wodna liczy więcej niż dziesięciu członków. Statut może określać organy spółki wodnej inne niż wymienione w ustawie oraz określać warunki, przy których walne zgromadzenie złożone z członków spółki wodnej zostaje zastąpione przez walne zgromadzenie delegatów.

Według art. 460 Prawa wodnego, zarząd wykonuje uchwały walnego zgromadzenia, kieruje działalnością spółki wodnej, zarządza jej majątkiem, prowadzi gospodarkę finansową spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Jest wybierany na 5 lat (jeżeli statut spółki wodnej nie stanowi inaczej). Do właściwości zarządu należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów spółki wodnej. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wodnej (jeżeli statut spółki wodnej nie stanowi inaczej), są uprawnieni:
 • 1 członek zarządu – gdy w skład zarządu wchodzą maks. 2 osoby;
 • 2 członków zarządu – w pozostałych przypadkach.


dr hab. Aneta Suchoń

r e k l a m a

Widziałeś już nasze video "To Was zaskoczy. Jak Artur Puzio tłumaczy jazdę po polu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody