Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak lokalni politycy obrazili rolników z OSM w Końskich

Krzysztof Wróblewski
Ireneusz Oleszczyński
Kategoria: Polskie mleko
Jak lokalni politycy obrazili rolników z OSM w Końskich
Polskie mleko Spółdzielnie mleczarskie
Data publikacji 13.07.2022r.

”Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy, polski my naród polski ród, Królewski szczep Piastowy” – słowami „Roty” Marii Konopnickiej i wprowadzeniem sztandaru spółdzielni 24 czerwca 2022 roku rozpoczęło się Walne Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich. – „Bronić będziemy ducha, Aż się rozpadnie w proch i pył Krzyżacka zawierucha, Twierdzą nam będzie każdy próg, Tak nam dopomóż Bóg!”

Wybór komisji i rozpoczęcie Walnego Zebrania OSM w Końskich

Następnie wybrano władze Walnego w osobach: Jan Wilk, przewodniczący, Renata Kałużna, zastępca przewodniczącego, Magdalena Skuza, sekretarz. Natomiast asesorami zostali:

 • Marian Stępniak
 • Krzysztof Stolarek.

W trzyosobowej komisji uchwał i wniosków zasiedli:

 • Stanisław Barul,
 • Adam Wisznik,
 • Marek Kawka.

A w skład komisji skrutacyjnej weszli:

 • Wojciech Woźniak,
 • Wiesław Popiel,
 • Rafał Niewiadomski,
 • Stanisława Pabijanek
 • Anna Gruszczyńska.

Skład nowej rady nadzorczej OSM Końskie

r e k l a m a

 • Józef Wiśnik
 • Stanisław Stanik
 • Waldemar Brot
 • Tadeusz Fijałkowski
 • Magdalena Skuza
 • Dariusz Natkański
 • Marek Nowacki
 • Renata Kałużna
 • Krzysztof Stolarek
 • Małgorzata Kania
 • Tadeusz Gryś
 • Stanisław Barul
 • Marian Stępniak
 • Jarosław Wojciechowski
 • Bogdan Szczepaniak
 • Krzysztof Szczepaniak
 • Grzegorz Piecyk
 • Witold Szamburski

OSM Końskie: Skup mleka w 22 powiatach od ponad 1600 dostawców

Po przywitaniu gości sprawozdanie z działalności zarządu OSM Końskie przedstawił prezes Wiesław Stępień: – Nasza spółdzielnia skupuje mleko w 22 powiatach i 74 gminach na terenie trzech województw: łódzkiego – 61 proc., świętokrzyskiego – 24 proc. i mazowieckiego – 15 proc. skupu. W 2021 r. skupiła 71 536 363 l mleka od 1656 dostawców. Na rozwój gospodarstw spółdzielnia udziela pożyczek z Funduszu Wzajemnej Pomocy. W 2021 r. udzielono ich 77 na łączną kwotę 929 tys. zł. Spółdzielnia od lat zwraca swoim dostawcom 50 proc. kosztów oceny wartości użytkowej bydła mlecznego.

W 2021 r. oceną użytkowości mlecznej objętych było 1977 krów, a kwota refundacji oceny wyniosła 142 129 zł. Spółdzielnia na bieżąco zaopatruje dostawców w środki do produkcji mleka, poprawy jego jakości i wydajności. Ponadto wśród dostawców rozprowadzane są artykuły mleczarskie oraz „Tygodnik Poradnik Rolniczy” i „Gospodyni”. Należności za wszystkie sprzedawane artykuły są potrącane przy wypłacie za mleko… Mleko skupione od naszych rolników, pochodzące z zakupu i dostarczone w ramach usługi zostało przerobione w zakładzie miejskim na mleko spożywcze, masło, twarogi, maślanki, jogurty, kefiry, śmietany – łącznie ponad 15 asortymentów. Wprowadziliśmy też na rynek, na większą skalę, nowy wyrób: jogurt typu greckiego. W proszkowni mleka odbywa się produkcja odtłuszczonego mleka w proszku oraz maślanki w proszku. Zdolności przerobowe naszej spółdzielni wynoszą ponad 550 tys. l na dobę, w tym: proszkownia mleka ok. 330 tys. l, zakład miejski ok. 220 tys. l. Oprócz skupionego własnego mleka w spółdzielni przerabiane jest również mleko pochodzące z zakupu oraz mleko na tzw. usługę, głównie produkcję mleka i maślanki w proszku.

Nowo wybrana Rada Nadzorcza

 • Nowo wybrana Rada Nadzorcza
Prezes Wiesław Stępień
 • Prezes Wiesław Stępień

Prawie 5 mln zł zysku OSM Końskie

r e k l a m a

W 2021 r. nakłady inwestycyjne w Końskich wynosiły 498 057,08 zł i były porównywalne do tych z 2020 r. Niewielkie nakłady inwestycyjne wynikają z kryzysu, jaki pojawił się w związku z COVID-19 oraz znacznymi inwestycjami związanymi z fotowoltaiką w 2019 r. Inwestycja ta ma szczególnie duże znaczenie dziś przy wzroście o 150 proc. cen energii elektrycznej.

Nasza spółdzielnia w 2021 r. wypracowała zysk w wysokości 4 978 393,65 zł. Z zysku za 2021 r. proponujemy przeznaczyć kwotę 4 500 000 zł na fundusz zasobowy, natomiast kwotę 478 393,65 zł na fundusz premii i nagród dla pracowników spółdzielni.

Prezes Wiesław Stępień poruszył bardzo ważny problem dla wszystkich zakładów mleczarskich – ograniczenie poboru energii elektrycznej w sytuacji kryzysowej. Z jego słów wynikło, że limit został ograniczony o około 80 procent! Naszym zdaniem, ta sprawa musi być prędko wyjaśniona, bo zagraża po prostu bezpieczeństwu żywnościowemu Polski!

Czytaj więcej: Czy braki w energii zatrzymają polskie mleczarnie?

Rada nadzorcza w obecnym składzie została wybrana w 2018 r. przez zebrania obwodowe i składała się z 19 członków, w kwietniu 2022 r. zmarł jeden z jej członków Jan Kozłowski. Rada nadzorcza działała poprzez stałe komisje rady, którymi są: komisja rewizyjna, gospodarcza oraz hodowli i skupu. Komisje odbywały swe posiedzenia i kontrole zgodnie z Regulaminem Pracy Rady. Na bieżąco byliśmy zapoznawani przez zarząd ze sprawami występującymi w spółdzielni. W okresie sprawozdawczym rada nadzorcza odbyła 6 posiedzeń plenarnych. Zarząd na bieżąco informował radę o sytuacji finansowej spółdzielni, co jest podstawą do podejmowania decyzji dotyczących ceny mleka w skupie jak również planowania inwestycji. Z punku widzenia nas rolników, członków tej spółdzielni, jednym z najważniejszych elementów oceny działalności będzie zawsze cena mleka i stabilny rozwój naszej spółdzielni. W imieniu własnym oraz całej rady nadzorczej dziękuję wszystkim dostawcom mleka za ich ciężką i solidną pracę oraz wyrozumiałość nawet wtedy, gdy były podejmowane trudne decyzje. Dziękuję zarządowi i pracownikom za dobrą współpracę i wkład w rozwój spółdzielni. Serdecznie dziękuję radzie nadzorczej za 4-letnią współpracę. W sposób szczególny chciałbym „podziękować” koledze Janowi Kozłowskiemu, któremu nie było dane dokończyć kadencji, przed dwoma miesiącami odszedł do Domu Pana. Funkcję radnego pełnił przez 5 kadencji. Uczcijmy jego pamięć minutą ciszy – zwrócił się do delegatów Tadeusz Fiałkowski, przewodniczący rady nadzorczej.

Biorąc pod uwagę całokształt działalności oraz pozytywną opinię biegłego rewidenta księgowego rada nadzorcza wniosła do zebrania przedstawicieli o udzielenie absolutorium zarządowi spółdzielni.

Podczas zebrania przedstawicieli wręczono pamiątkowe puchary i dyplomy 10 największym producentom mleka OSM Końskie za 2021 r.

Nagrodzeni: 

 • Konrad Turliński: 463 847,50 l
 • Piotr Najder: 436 024,40 l
 • Michał Dobrodziej: 427 334,00 l
 • Karol Fijałkowski: 378 182,70 l
 • Jacek Pacześ: 371 271,10 l
 • Konrad Sobierański: 354 251,00 l
 • Marek Rogulski: 319 778,00 l
 • Piotr Puchniarz: 316 496,70 l
 • Daniel Miazek: 315 543,00 l
 • Leszek Wiaderny: 313 063,00 l

Brak dofinansowania Targów Mleko-Expo przez Fundusz Promocji Mleka

Głos zabrał również Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, w swoim wystąpieniu stwierdził m.in.:

Chciałbym powiedzieć kilka zdań na temat waszej spółdzielni. Wszyscy słyszeliśmy sprawozdanie prezesa Wiesława Stępnia i wiemy, że firma w ub.r. wypłaciła cenę wyższą o 24 gr/l w porównaniu do 2020 r., wypracowała zysk w wysokości prawie 5 mln zł. Bardzo wysoko należy również ocenić fundusze spółdzielni. Przypomnę, że fundusz zasobowy wynosi ok. 20 mln zł, a udziałowy 16 mln zł. Jednym z elementów pozyskiwania nowych klientów firmy jest uczestnictwo w wystawach i targach. W tym miejscu wspomnę, że w ponad 30-letniej tradycji targów Mleko-Expo nie odbyło się w 2021 r. pomimo że swój akces uczestnictwa zgłosiło ponad 40 firm mleczarskich. Ponieważ komisja Funduszu Promocji Mleka nie przyznała nam dofinansowania. Targi Mleko-Expo to doskonała, żywa, bezpośrednia promocja mleka i jego przetworów. I dziwi mnie, że na taki cel nie przyznano KZSM pieniędzy. Otrzymały je i to znaczne środki finansowe, organizacje, które moim zdaniem nie powinny otrzymać dofinansowania do swojej działalności na taką skalę. Doszła do mnie opinia, że przewodnicząca komisji chce przesłać mi jakieś przedprocesowe pismo. Nie boję się spotkania w sądzie z tymi, którzy działają na niekorzyść polskiego sektora spółdzielczego. Nieprzyznawanie środków na Targi to jest właśnie jeden z takich elementów. Czekam na spotkanie w sądzie, gdzie przedstawię moją ogromną winę, że domagam się w imieniu spółdzielców środków na promocję produktów mleczarskich.

Delegaci Walnego

 • Delegaci Walnego

Tadeusz Maliborski, starszy rewident z KZSM, pochwalił wyniki ekonomiczne uzyskane w 2021 roku i potwierdził, że obieg dokumentów w spółdzielni jest prawidłowy oraz z uznaniem mówił o pracy działu księgowości w koneckiej spółdzielni.

Krzysztof Wróblewski: produkcja i przetwórstwo mleka to bardzo polityczny temat

Głos zabrał również Krzysztof Wróblewski – redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego”.

Niestety, produkcja i przetwórstwo mleka to bardzo polityczny temat, a więc od polityki nie uciekniemy. Czy ograniczenie dostępności energii dla mleczarni, które może oznaczać zagładę dla zakładu nie jest kwestią głupoty? Jest to kwestia polityczna. Kwestia opłacalności produkcji, cen nawozów produkowanych przez spółki Skarbu Państwa, to też są kwestie polityczne. Jeżeli chodzi o konecką spółdzielnię mleczarską to muszę powiedzieć, że jest to spółdzielnia małych i średnich rolników, przede wszystkim małych. Życzę wam wszystkiego najlepszego i tego, by polityka, nie tylko ta krajowa, ale i unijna, nie doprowadziła do tego, że niebawem staniemy się importerem netto mleka i wyrobów mleczarskich.

Prezydium Zebrania Przedstawicieli

 • Prezydium Zebrania Przedstawicieli

Następnie głos zabrała Dorota Guldzińska – zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Końskich.

Współpraca inspekcji weterynaryjnej z firmami z sektora mleczarskiego musi być ciągła i na wysokim poziomie. Tylko wtedy będziemy mogli mówić o sukcesie walki o bezpieczeństwo produktu, jakim jest mleko i żywności z niego wytworzonej. Od lat współpracujemy z OSM Końskie, współpracę tę oceniamy bardzo wysoko. Chciałabym jeszcze wspomnieć o jednym, że nie tylko bezpieczeństwo produkowanej żywności jest w obowiązku zakładu, ale również państwa jako producentów mleka. To państwo odpowiadacie w dużej mierze za bezpieczeństwo produktu, bo dostarczacie surowiec, jakim jest mleko i to od jego jakości i składu zależy produkt wytworzony w mleczarni.

Na zakończenie jednogłośnie przegłosowano wszystkie uchwały Walnego zgromadzenia, w tym o udzieleniu absolutorium mgr. inż. Wiesławowi Stępniowi, prezesowi zarządu OSM Końskie oraz mgr. inż. Hieronimowi Michałowskiemu – wiceprezesowi. Serdecznie gratulujemy.

Kiedy rząd przeprosi rolników za „Piątkę dla zwierząt"?

Jak zwykle Walne w Końskich bardzo sprawnie poprowadził Jan Wilk, który nie dopuścił do wielkiej polityki w ramach dyskusji nad sprawozdaniami prezesa zarządu i przewodniczącego rady nadzorczej. I tak jeden z dyskutantów Mariusz Tarnawski chciał zadać pytania posłowi Robertowi Telusowi, który nie dojechał na koneckie Walne, chociaż jeszcze dzień wcześniej potwierdził swoje uczestnictwo. Chciał też za pośrednictwem posła Telusa zadać pytanie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Wśród tych kilku pytań było jedno szczególnie ważne. Otóż, Mariusz Tarnawski powiedział: wśród obecnych na sali dominują zwolennicy prawej strony politycznej. Jestem również zwolennikiem prawicy i pytam kiedy obecne rządy przeproszą nas za nieszczęsną „Piątkę dla zwierząt”. W tym momencie przewodniczący Wilk przerwał jego wypowiedź mówiąc, że w tej chwili nie ma miejsca na politykę. Informujemy, że w jednym z następnych wydań opublikujemy wywiad z młodym rolnikiem Mariuszem Tarnawskim. Jednak doszło do wielkiego zgrzytu na koneckim walnym. Starosta konecki Grzegorz Pieca oraz Jerzy Pośpiech, dyrektor świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, po ponad 20 minutach demonstracyjnie opuścili Walne mówiąc cicho acz wyraźnie, że nie będą uczestniczyli w tym „happeningu politycznym”.

Czytaj więcej: Kowalczyk: powrotu do "Piątki dla zwierząt" w tamtej wersji nie będzie

Nie wiadomo co to dla nich znaczy „happening polityczny” czy to jest śpiew Roty czy mówienie o wzrastających kosztach produkcji mleka w zagrodzie i przetwórstwa mleka w zakładzie. Należy domniemywać, że wspomniani oficjele chcieli obrazić zarząd koneckiej spółdzielni, ale naszym zdaniem, obrazili ponad 80 rolników obecnych na sali. Tak. To jest Pacanów 2. Przypomnijmy, że minister Cieślak doniósł na kierowniczkę poczty z Pacanowa, która skarżyła się na niskie zarobki, inflację i drożyznę.

Pan Pośpiech miał doskonałą okazję, korzystając z szacownego audytorium, zaprosić na organizowany w następnych dniach „Dzień otwartych drzwi” w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, czego nie uczynił, czyżby obawiał się obecności licznej grupy rolników?

Krzysztof Wróblewski
Ireneusz Oleszczyński
Zdjęcia: Ireneusz Oleszczyński

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym 28/2022 na str. 48. Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR: Zamów prenumeratę.

Widziałeś już nasze video "Jak zwiększyć zapas pasz objętościowych w gospodarstwie mlecznym?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a