Dzwonek Letnia promocja - Czytaj za 1 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

WART-MILK w ciągu 10 lat podwoił skup mleka!

Ireneusz Oleszczyński
Kategoria: Polskie mleko
WART-MILK w ciągu 10 lat podwoił skup mleka!
Polskie mleko
Data publikacji 07.07.2021r.

W tej spółdzielni mleczarskiej panuje pełna zgoda. Wart-Milk już kilka lat temu wyszedł na prostą a skup mleka w ciągu 10 lat wzrósł niemal o sto procent. Z kolei przychody za 2020 rok były aż o 14,4 proc. wyższe niż w poprzednim roku.

r e k l a m a

W czwartek 1 lipca odbyło się Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej WART-MILK. Otworzył je Jerzy Strumiński, przewodniczący rady nadzorczej, który powitał zaproszonych gości. Wśród gości znaleźli się Jan Dworniak – biegły rewident z Centrum Badań Audytorskich Analiz i Doradztwa Finansowego w Warszawie, Krzysztof Wróblewski – redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego”, Dariusz Juszczak – radca prawny, Rafał Jasek – przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników OSM WART-MILK.

OSM WART-MILK skupił niemal 70 mlnlitrów mleka 

Walne niezwykle efektywnie i efektownie poprowadził Krzysztof Bekalarczyk a jego sekretarzem został Krzysztof Gaj. Funkcję asesorów pełnili: Dariusz Wiśniak i Krzysztof Brodziak.

Powołano 3-osobową komisję mandatowo-skrutacyjną, w której znaleźli się Maria Dominiak, Andrzej Wydrzyński i Dorota Żórawska. Natomiast w komisji uchwał i wniosków zasiedli: Dawid Musielak, Halina Ziarniak oraz Andrzej Warszewski. Następnie sprawozdanie z działalności spółdzielni za 2020 r. w imieniu 3-osobowego zarządu przedstawiła prezes Irena Miedzińska, która między innymi poinformowała, że spółdzielnia w 2020 r. skupiła 66 045,280 l mleka notując dynamikę w skupie na poziomie 109%, a z grupami producenckimi 69 966 247 l osiągając dynamikę wynoszącą 112,6%.

– Ilość naszych dostawców na 31.12.2020 r. wyniosła 555, a średni skup z gospodarstwa osiągnął poziom 119 tys. l/rok i był o 6,06% wyższy niż w 2019 r. – dodała. – Za 2020 r. wartość skupionego surowca wyniosła 97 525 431,79 zł brutto, czyli 92 203 058,17 zł netto – dodała prezes Miedzińska.

W 2020 r. z Funduszu Wzajemnej Pomocy przyznano kredyty 60 dostawcom na łączną kwotę 1 842 000,00 zł. W 2021 r. spółdzielnia planuje skup mleka w wielkości 75 mln l. Warto dodać, że w 2020 r. przerobiono w sieradzkiej spółdzielni 106 408 141 l surowca. Dynamika produkcji wyniosła 108%.

OSM WART-MILK wygenerował ponad 200 mln złotych przychodu?  

Spółdzielnia jest producentem wyrobów w marce MU!, ME!, Meadow Star, Paczka od krowy oraz w kilku markach własnych odbiorców.

Naszym długofalowym celem jest umocnienie marki MU! I zmiana w strukturze na korzyść tej grupy wyrobów. W ub.r. współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma hurtowniami na terenie całego kraju oraz sieciami handlowymi. W połowie roku poszerzyliśmy portfolio o mleko UHT w marce Meadow Star. Jest to mleko UHT o zawartości tłuszczu 1,5%, 3,2%, 3,5% – poinformowała prezes WART-MILK-u.

Należy w tym miejscu poinformować, że przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w 2020 r. wyniosły 204 810 293,20 zł i były wyższe od tych w 2019 r. o 14,40%. Zysk netto za 2020 r. wyniósł 3 223 331,60 zł.

Historia spółdzielni jest długa, bo 15 maja 2021 r. minęło 95 lat od dnia, w którym w Sądzie Rejonowym w Kaliszu została zarejestrowana Spółdzielnia Mleczarska „Wośniczanka”. Z zakładu, który w pierwszym roku działalności przerobił 331 tys. l powstał zakład, który przerobił w 2020 r. 326 razy więcej od pierwszych zdolności przerobowych. To znaczy, że jest znaczącym punktem na mapie mleczarskiej Polski z własnym znakiem towarowym.

Na zakończenie Irena Miedzińska podziękowała dostawcom za trud związany z produkcją i dostarczaniem mleka, a także ich rodzinom, radzie nadzorczej za podejmowanie dobrych decyzji oraz pracownikom za ich dobrą i odpowiedzialną pracę.

Jerzy Strumiński pokdreślał, że wielu rolników otrzymało wsparcie od spółdzielni  

– W minionym roku rada nadzorcza pracowała w 14-osobowym składzie. W roku sprawozdawczym rada nadzorcza odbyła łącznie 8 posiedzeń plenarnych. Dokonując analizy odbytych posiedzeń komisji i rady nadzorczej w minionym roku, ośmielam się stwierdzić, iż zagadnienia sytuacji ekonomicznej, gospodarczej i organizacyjnej spółdzielni były wnikliwie analizowane, rozpatrywane i oceniane. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnialiśmy ogólną sytuację w sektorze rolnictwa, branży mleczarskiej w odniesieniu do warunków na rynku zbytu – powiedział przewodniczący Jerzy Strumiński w niezwykle ważnym wystąpieniu.

– W tym miejscu chciałbym wyrazić podziękowanie członkom rady nadzorczej za współpracę, solidaryzm, okazaną rozwagę i poczucie odpowiedzialności. To dzięki owocnej współpracy w radzie i z zarządem możemy mieć satysfakcję z rozwoju naszej spółdzielni WART-MILK. Zarząd mógł wdrożyć i zrealizować wiele inwestycji w zakładzie, który przetwarza nasz surowiec i sprzedaje wyroby w marce MU! Mamy swoją spółdzielnię, w której niejeden producent otrzymuje wsparcie. Zarząd dba o rozwój techniczno-technologiczny zakładu, transportu surowca, skutecznie pozyskuje środki pomocowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PROW-u i Funduszu Ochrony Środowiska. Zarząd nie ustaje i dba o coraz nowsze rozwiązania, by sprostać wymogom rynkowym i systemowym. Nie ma zaległości w wypłatach dostawcom za mleko. Z upoważnienia rady nadzorczej wnioskuje do was szanowni przedstawiciele o udzielenie absolutorium za 2020 r. wszystkim członkom zarządu spółdzielni – dodał Jerzy Strumiński.

Jaka jest kondycja finansowa WART-MILK?

r e k l a m a

Oceny z badania sprawozdania finansowego za 2020 r. dokonał biegły rewident Jan Dworniak, który nie wniósł żadnych uwag.

– Księgi rachunkowe są na bardzo wysokim poziomie i rzetelnie informują o finansowej sytuacji spółdzielni, do której nie mam żadnych zastrzeżeń. Rok zamknął się zyskiem przekraczającym 3 mln 200 tys. zł i jest to jeden z lepszych wyników, jaki w ostatnich latach osiągał WART-MILK. Dobrze byłoby osiągać taki wynik co roku. Przedsiębiorstwo oceniamy po rentowności, tzw. efektywności w przypadku sieradzkiej mleczarni w ub.r. wyniosła ona 1,6%. Jest to bardzo dobry wynik. Również przychody ze sprzedaży należy uznać za zadowalające, bo wyższe aż o 14,40% niż przed rokiem – mówił Jan Dworniak.

– OSM WART-MILK od 4 lat płaci najwyższą cenę w skupie mleko w woj. łódzkim – dodał (obecna przeciętna cena skupu za wszystkie miesiące tego roku kształtuje się na poziomie 1 zł i 52 groszy brutto – przypisek redakcji TPR). O dobrej sytuacji spółdzielni świadczyć może systematyczny wzrost skupu mleka, który z 62 mln l w 2019 r. wzrósł do prawie 70 mln w 2020 r., a w br. ma osiągnąć 75 mln l mleka. W tym miejscu dodam, że spółdzielnia zakupiła dodatkowo ponad 14,5 mln l mleka pełnego do dalszego przerobu. Ponad 2 mln mleka chudego, śmietany przerobowe, serwatkę, spółdzielnia przerabia je usługowo. Skupuje i przerabia mleko kozie, które jest produktem niszowym.

W opinii Jana Dworniaka, o rozwoju spółdzielni może świadczyć również fakt, że w ciągu ostatnich lat systematycznie rośnie wartość majątku. W 2020 r. wyniosła ona ponad 75,5 mln zł, w 2019 r. było to 70,5 mln zł, a w 2018 r. 70,1 mln zł. Jego zdaniem, pozytywnym zjawiskiem jest również fakt, że spółdzielnia WART-MILK odlicza pełną amortyzację.

– Chciałbym powiedzieć, że 2020 r. dla spółdzielni mleczarskiej w Sieradzu był dobry. Umocniła ona swoją pozycję pod względem majątkowym. Zapłaciła dobrze za mleko i posiada większe zasoby finansowe. Zagrożeń w funkcjonowaniu spółdzielni w bieżącym roku i kolejnym nie widzę – mocno powiedział szef CBA, czyli Centrum Badań Audytorskich, który 50 lat temu zaczynał na Ziemi Sieradzkiej służbę na rzecz dobra spółdzielczego mleczarstwa.

W kolejnym punkcie delegaci jednomyślnie przegłosowali zgłoszone uchwały i udzielili 3-osobowemu zarządowi: prezes Irenie Miedzyńskiej,wiceprezesowi Dariuszowi Ostrouchowi oraz członkini zarządu Bogumile Wróblewskiej jednomyślnego absolutorium.

Krzysztof Wróblewski: WART-MILK jest dobrym przykładem jak zgoda buduje

Jesteście doskonałym przykładem spółdzielni, która doświadczyła dwóch prawd, że niezgoda rujnuje, a druga, że zgoda buduje – powiedział Krzysztof Wróblewski, redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. – Straciliście kilka lat żyjąc w niezgodzie. Zmiany na lepsze zaczęły się w 2009 r., kiedy to zarząd objęła Irena Miedzińska. Dziękuję przede wszystkim rolnikom za to, że tworzycie spółdzielczą rodzinę, że wspieracie swoją spółdzielnię. Bez takich spółdzielni nie byłoby polskiego mleczarstwa. Macie bardzo dobre wyniki ekonomiczne, pełną amortyzację, olbrzymie wsparcie w postaci Jana Dworniaka, który od wielu lat pomaga rozwijać się spółdzielni pod względem ekonomicznym. Dziękuję, że czytacie „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie robią, by nas zaczęli czytać.

Na zakończenie prezes Irena Miedzińska zdecydowanie rzekła: – Rozwój gospodarczy producentów mleka, zakładu i stabilizacja ekonomiczna jest naszą drogą do sukcesu, z której nie zamierzamy zbaczać. Chciałabym też serdecznie podziękować za udzielone zarządowi absolutorium.

Ireneusz Oleszczyński
Fot. Ireneusz Oleszczyński

Artykuł ukazał się w "Tygodniku Poradniku Rolniczym" w numerze 28/2021.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Elita – roczna prenumerata

Elita – roczna prenumerata

Płacisz tylko

75,00 zł SPRAWDŹ

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody