Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Zjazd delegatów KZSM niemal jak zebranie spółdzielni mieszkaniowej

Ireneusz Oleszczyński
Kategoria: Polskie mleko
Zjazd delegatów KZSM niemal jak zebranie spółdzielni mieszkaniowej
Polskie mleko Spółdzielnie mleczarskie
Data publikacji 08.10.2022r.

W środę 21 września w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. odbył się Zjazd Delegatów. W zjeździe uczestniczyło 79 delegatów na 138 uprawnionych. A więc frekwencja wyniosła zaledwie 57,24 procenta.

Początek obrad i odczytanie pisma spółdzielcy z Aleksandrowa Kujawskiego

Walne otworzył przewodniczący Rady KZSM – Szczepan Szumowski. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został Stanisław Rogalski. Sekretarzem Walnego wybrano Teresę Jędraszek. Natomiast asesorami zostali Małgorzata Żmuda oraz Wiktor Wyrwas.

Delegaci wybrali też trzyosobową Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, w której zasiedli Izabela Kowacka, Andrzej Kubiak oraz Jan Walas. Zaś skład komisji wnioskowej przedstawiał się następująco: Paweł Gruca, Wiesław Stępień i Tadeusz Proczek. W porządku obrad przewodniczący Rogalski przedstawił punkt, w którym delegaci mieli zadecydować o sprzedaży mieszkań przy ulicy Hożej. Jednakże wcześniej ten punkt został zdjęty z porządku obrad, ale nie do wszystkich delegatów dotarło pismo w tej materii.

Teresa Jędraszek odczytała ostre pismo spółdzielcy z Aleksandrowa Kujawskiego – Michała Wojtaka – kwestionujące zasadność owej sprzedaży. I tym samym ten problem przewijał się przez całe Walne. Zaś wielu delegatom, w tym też redakcji TPR, wydawało się, że uczestniczymy w zebraniu Spółdzielni Mieszkaniowej a nie w Zjeździe Delegatów Spółdzielni Mleczarskich. Naszym zdaniem sprawa sprzedaży mieszkań jest tak zawiła i skomplikowana, że wyjaśni ją nasz prawnik – Alicja Moroz. Zaś jej tekst ukaże się w jednym z kolejnych numerów TPR.

r e k l a m a

Jakie zadania realizował Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich w okresie sprawozdawczym?

Waldemar Broś – prezes zarządu KZSM Zw. Rew. wygłosił sprawozdanie zarządu z działalności Krajowego Związku. W swoim wystąpieniu powiedział m.in.:

Witam wszystkich serdecznie i dziękuję za tak liczne przybycie. Zabiorę państwu trochę czasu, żeby przedstawić sprawozdanie z działalności Związku za okres lipiec 2021 – lipiec 2022. Jednocześnie chcę powiedzieć, że wyjaśnimy sprawę, dlaczego wystąpiliśmy z ponowną próbą sprzedaży mieszkań (jak wcześniej napisaliśmy, kwestię sprzedaży mieszkań TPR poruszy w odrębnym artykule – przyp. red.).

Następnie prezes Broś stwierdził, że Krajowy Związek zrzesza 73 spółdzielnie, a w kraju w oparciu o prawo spółdzielcze działa dzisiaj nie więcej niż 90 spółdzielni zajmujących się mlekiem. Zadania, które realizował Krajowy Zarząd w okresie sprawozdawczym, to: wielokrotne interwencje w instytucjach rządowych w sprawach dotyczących aktualnych spraw polskiego mleczarstwa oraz zgłaszanie wniosków i uwag do projektu ustaw i rozporządzeń. Nie tak dawno wystąpiliśmy do wicepremiera Henryka Kowalczyka oraz premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie podjęcia kompleksowych działań w celu stabilizacji sytuacji na rynku skupu i przetwórstwa mleka. Inspiratorem tych działań była OSM w Łowiczu, a w szczególności przewodniczący rady Tomasz Chądzyński. Występowaliśmy również z innymi organizacjami, zwłaszcza w ramach Porozumienia Mleczarskiego, Federacji Gospodarki Żywnościowej czy Federacji Producentów Żywności. Zgłaszaliśmy bardzo szeroki pakiet uwag do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Ogromną pracę włożyliśmy w próbę zmiany ustawy z 17.11.2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Od lewej: Teresa Jędraszek – sekretarz zebrania, Małgorzata Żmuda – asesor, Stanisław Rogalski – przewodniczący zjazdu delegatów, Wiktor Wyrwas – asesor, Szczepan Szumowski – przewodniczący rady KZSM

  • Od lewej: Teresa Jędraszek – sekretarz zebrania, Małgorzata Żmuda – asesor, Stanisław Rogalski – przewodniczący zjazdu delegatów, Wiktor Wyrwas – asesor, Szczepan Szumowski – przewodniczący rady KZSM

Już dawno podjęliśmy starania, aby uznano przemysł mleczarski za sektor priorytetowy w kwestii dostaw gazu i prądu. Nasz budżet jest stały i wynosi 7 mln 800 tys. zł. Przyjęte w budżecie kwoty wynikają z analizy wykonania budżetu za rok 2021 oraz podjętych przez zarząd KZSM Zw. Rew. działań, zmierzających do zrównoważenia przychodów i wydatków Związku. Kwota przychodów została oparta na analizie podstawowych wpływów Związku, które planuje się na rok 2022, mając na względzie zrealizowane wpływy w 2021 roku.

Duże zainteresowanie Funduszem Rozwoju Spółdzielczości Mleczarskiej

W dalszej części prezes Broś mówił o dużym zainteresowaniu, jakim cieszy się Fundusz Rozwoju Spółdzielczości Mleczarskiej. Opowiadał o zadaniach, jakie przeprowadzają zespoły Krajowego Związku: lustracji, ds. rynku i ośrodek szkoleń. Sporo miejsca poświęcił pracy zespołu technologii, jakości surowca i produktów, w tym zespołu normalizacji. Mówił również o kampaniach reklamowych oraz targach i wystawach.

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej KZSM przedstawił jej przewodniczący Szczepan Szumowski. W swoim wystąpieniu powiedział:

– Rada Krajowego Związku została wybrana na zebraniach wojewódzkich w lipcu 2021 r. Rada pracuje w składzie 22-osobowym, a kadencja trwa 4 lata. 1 września 2021 r. rada wybrała prezydium rady oraz powołała dwie komisje: rewizyjno-budżetową i problemowo-skupową. W skład prezydium rady weszli: Szczepan Szumowski – przewodniczący rady, Marek Kapica i Stanisław Rogalski – zastępcy przewodniczącego, Barbara Szczerba – sekretarz oraz przewodniczący komisji rady Krzysztof Jankowski i Ryszard Masalski. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń rady. W 2021 r. poza posiedzeniem konstytucyjnym odbyło się jedno – 18.10.2021 r., podczas którego rada analizowała sytuację na rynku mleka, zapoznała się ze stanowiskiem organizacji mleczarskich odnośnie ustawy o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych, ustawy o podatku od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zapoznała się również z uwagami KZSM wniesionymi do projektu Planu Strategicznego dla WPR 2023–2027. W bieżącym roku odbyły się 3 posiedzenia rady. Na pierwszym został uchwalony plan pracy dla rady i komisji rady. Rada wypełniała statutowe obowiązki, takie jak zatwierdzenie budżetu KZSM na 2022 r. i przyjęcie sprawozdania z gospodarowania Funduszem Rozwoju Spółdzielczości Mleczarskiej. W 2022 r. rada zajmowała się m.in. analizą sytuacji na rynku mleka w produkcji, przetwórstwie, handlu krajowym i zagranicznym. Rozmawiała o bezpieczeństwie energetycznym spółdzielni mleczarskich, skutkach ewentualnych ograniczeń w dostawach gazu i energii elektrycznej oraz wzroście cen w tym zakresie.

r e k l a m a

Jaki był wynik finansowy KZSM i czy Związek odnotował starty?

Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał Tomasz Chądzyński – przewodniczący rady nadzorczej OSM Łowicz, który zadał pytania dotyczące bilansu i wyniku finansowego, z których wynika, że za ostatnie dwa lata KZSM zanotował stratę i poprosił o ustosunkowanie się do tej informacji. Zadał również pytania dotyczące lokali znajdujących się w posiadaniu Związku. Jedno z pytań dotyczyło wysokości opłat za wynajęcie lokali mieszkaniowych i użytkowych. Na zakończenie swojej wypowiedzi powiedział, że dyskusja na temat sprzedaży mieszkań jest bezprzedmiotowa, ponieważ właścicielami mieszkań nie są tu siedzący na sali, tylko wszyscy rolnicy: członkowie spółdzielni mleczarskich zrzeszonych w Związku.

Tomasz Chądzyński – przewodniczący rady nadzorczej OSM Łowicz

  • Tomasz Chądzyński – przewodniczący rady nadzorczej OSM Łowicz

Odpowiadając na to pytanie, głos zabrał Stanisław Wieczorek – zastępca prezesa zarządu KZSM.

– W pierwszej kolejności ustosunkuję się do pytania dotyczącego wyniku finansowego Związku za ostatnie dwa lata, który wiąże się przede wszystkim z sytuacją covidową. W tym okresie przychody z najmu lokali użytkowych spadły o 50 procent. Obecna sytuacja nie jest też wesoła, ponieważ posiadamy ok. 30 procent lokali trudnych do wynajęcia, pomimo podejmowanych przez nas prób. Odnośnie gospodarki mieszkaniowej przychody na dzień dzisiejszy wynikające z wynajęcia nie do końca pokrywają koszty. W związku z tym dyskutowaliśmy na posiedzeniu rady nadzorczej nad przygotowaniem wniosku o podniesieniu składki, która od 10 czy 15 lat nie była zmieniana. Spółdzielnie mleczarskie wchodzące w skład Związku płacą średnią składkę na poziomie 7 tys. zł. W podobnych organizacjach składki są 3 razy wyższe. Korzystając z okazji, że mam głos, chciałbym wyjaśnić kwestię mieszkań. Łącznie mieszkania zajmują 2808 m2 i rozkładają się na 86 lokali przy średniej powierzchni 32,65 m2. Mamy 16 lokali o powierzchni do 20 m2, 45 lokali o powierzchni od 20 do 35 m2, 11 lokali o powierzchni od 35 do 50 m2, 14 lokali o powierzchni powyżej 50 m2.

W dalszej części swojego wystąpienia prezes Wieczorek mówił o umowach, jakie na powyższe lokale zostały podpisane od 1995 r. po dzień dzisiejszy.

– 61 obecnie podpisanych umów to umowy lokatorskie w większości podpisane bardzo dawno. Są one objęte ochroną ustawową lokatorów. Co to znaczy? Są to lokale, które mają regulowane czynsze, na dzień dzisiejszy wojewoda mazowiecki dla miasta stołecznego Warszawy ustalił czynsz w wysokości 18 zł za 1 m2. 23 podpisane umowy mają charakter komercyjny, dotyczy głównie małych lokali, którymi może zarządzać wyłącznie zarząd KZSM. Czynsze, jakie otrzymujemy z wymienionych lokali, pokrywają nam z lekką nadwyżką koszty ich utrzymania.

Wiesław Żebrowski: Trzeba zrobić porządek z opłatami za wynajem mieszkań

Następny głos należał do Wiesława Żebrowskiego – prezesa Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej:

Nie mamy innego wyjścia, jak spróbować zrobić porządek z opłatami za wynajem mieszkań. Może warto się zastanowić, czy części z lokali nie przeznaczyć dla studentów. Nie jestem zwolennikiem sprzedawania, wolę kupować, ale być może jeśli nie będziemy mieli wyboru, to pozostanie nam sprzedaż części mieszkań. Na pewno musimy przeanalizować obecne umowy i poszukać innych lokatorów, którzy będą w stanie płacić wyższy czynsz.

Od prawej: Zenon Więk – wiceprezes zarządu SM Ryki, Marek Filipek – przewodniczący rady nadzorczej SM Ryki

  • Od prawej: Zenon Więk – wiceprezes zarządu SM Ryki, Marek Filipek – przewodniczący rady nadzorczej SM Ryki

Bogusław Włodarczyk: Trzeba być prawdziwym „specem”, by dokładać do lokali w centrum Warszawy

Kolejnym mówcą był Bogusław Włodarczyk.

– Przyjeżdżając na dzisiejszy Zjazd Delegatów, byłem przekonany, że będziemy dyskutować o problemach mleczarstwa, spółdzielni, a dyskutujemy o jakichś lokalach. Dziś do Warszawy przyjechali mleczarze z całej Polski i o czym my tu dyskutujemy? Byłem jednym z tych współtwórców KZSM, który od likwidatora prawie siłą przejmował majątek, jakim dziś dysponuje Krajowy Związek. Trzeba być prawdziwym „specem”, by dysponując taką ilością lokali w centrum Warszawy i musieć do nich dokładać.

Kolejnym zabierającym głos był Ryszard Masalski – prezes nowodworskiej OSM.

– Kilkukrotnie podejmowaliśmy próby stworzenia organizacji gospodarczej chociażby w jakimś zakresie, ale nie było na to przyzwolenia. Każdy woli pracować samodzielnie uważając, że tak będzie najlepiej… Kilkoma słowami odniosę się do spraw mieszkaniowych. Kolega Włodarczyk słusznie powiedział, że nie jest to najważniejszy temat dzisiejszego zjazdu, natomiast jest to na pewno wielki problem, ponieważ wieczyste użytkowanie, które stanowi 600–700 tys. zł rocznie, trzeba do czegoś odnieść. Ktoś za to powinien zapłacić. My ze składek? Nie. Z działalności KZSM? Nie. Opłaty powinny być zależne od lokali, a konkretnie od metrażu. Odnosząc się do dzisiejszego zjazdu, wiele spraw jest niezałatwionych. Taką sprawą, którą niejednokrotnie poruszaliśmy z ministrem rolnictwa i UOKiK, jest nowa ustawa o przewadze kontraktowej, która zmieniła starą ustawę w jednym zapisie, że dotyczy także spółdzielni. Ważnym, niezałatwionym tematem jest powstanie komisji trójstronnej. Stale walczymy również o to, by ministerstwo wypowiedziało się konkretnie na temat wyłączenia branży mleczarskiej z planu ograniczeń w poborze mocy.

Zofia Just: Różnica pomiędzy starą a nową stawką w przypadku mleczarni w Czarnkowie wyniesie 8 tys. zł. Czy to sprawiedliwe?

Ostatnim dyskutantem była Zofia Just – wiceprezes zarządu OSM Czarnków: – Jesteśmy na Walnym Zgromadzeniu i chciałabym się odnieść do uchwały nr 5, dotyczącej ustalenia wysokości składek na wykonywanie przez KZSM Zw. Rew. zadań statutowych. Patrząc na tę uchwałę wychodzi, że dotyczy ona tylko małych i średnich spółdzielni mleczarskich. Czyli one zapłacą wszystko, bo do 250 mln obrotu płaci się odpisy w wysokości 0,02% przychodów ze sprzedaży, co daje 50 tys. zł, a więc maksymalną kwotę, czyli tyle samo, co największe spółdzielnie. Czy to sprawiedliwe? Różnica pomiędzy starą a nową stawką w przypadku mleczarni w Czarnkowie wyniesie 8 tys. zł.

Po zakończeniu dyskusji i odczytaniu protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej zatwierdzono między innymi sprawozdania zarządu z działalności KZSM. W sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu KZSM Zw. Rew. delegaci udzielili absolutorium Waldemarowi Brosiowi – prezesowi zarządu oraz Stanisławowi Wieczorkowi – zastępcy prezesa zarządu. Dwie osoby były przeciw. W sprawie zmiany wysokości składek, delegaci nie wyrazili zgody na tę uchwałę.

Paweł Gruca – przewodniczący komisji wnioskowej – odczytał wnioski wypracowane podczas zjazdu delegatów. Na liście znalazły się dwa wnioski Ryszarda Masalskiego: wystąpienia o nowelizację ustawy o przewadze kontraktowej i zorganizowanie spotkania w sprawie omówienia zasad naboru nowego rozdania środków unijnych. Z kolei Tomasz Chądzyński wnioskował, aby na zebraniach przedstawicieli w spółdzielniach zadecydowano o dalszych losach mieszkań przy Hożej. Ostatni wniosek zgłosił Tadeusz Proczek, a dotyczył on monitorowania przez zarząd KZSM tematu włączenia branży mleczarskiej do przedsiębiorstw chronionych w zakresie dostarczania prądu i gazu. Wnioski przyjęto jednogłośnie.

Ireneusz Oleszczyński
Zdjęcia: Ireneusz Oleszczyński

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym 40/2022 na str. 36. Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR: Zamów prenumeratę.

Widziałeś już nasze video "Jak zwiększyć zapas pasz objętościowych w gospodarstwie mlecznym?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a