Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy zbiornik na paliwo wymaga pozwolenia na budowę?

Kategoria: Maszyny Rolnicze
Czy zbiornik na paliwo wymaga pozwolenia na budowę?
Maszyny Rolnicze Technika Rolnicza
Data publikacji 31.01.2019r.

Dwupłaszczowe zbiorniki do przechowywania oleju napędowego to niezbędny element wyposażenia, każdego gospodarstwa, które chce kupować hurtowe ilości paliwa. Sprzedawcy nie mogą, bowiem dostarczać go do starych, zużytych i skorodowanych beczek i pojemników. Związane jest to między innymi z uszczelnieniem przepisów związanych z obrotem paliwa i ograniczeniem wyłudzeń podatku VAT. Zbiorniki gwarantują też przez długi okres zachowanie wysokiej, jakości paliwa, które wymagają układy i jednostki napędowe nowoczesnych maszyn rolniczych. Niestety, inwestycjom w nowoczesne zbiorniki nie sprzyja obowiązujące prawo. Przepisów jest wiele, są niejednoznaczne a poszczególne urzędy różnorako je interpretują.

Zamierzam kupić nowoczesny zbiornik na paliwo rolnicze. Myślałem, że jest to produkt jak każda inna maszyna wykorzystywana w gospodarstwie. Skoro jest dostępny na rynku i można go legalnie kupić, to zapewne spełnia określone prawem normy, które firma musiała spełnić podczas produkcji. Naiwnie sądziłem, że wystarczy sprzedawcy zapłacić za zbiorniki i będę mógł korzystać z komfortu, jaki gwarantuje. Okazało się jednak, że przepisy są niejednoznaczne. W wydziale budownictwa starostwa przez długi okres nie potrafiono mi powiedzieć czy potrzebuję na zbiornik pozwolenie na budowę. Wreszcie okazało się, że jeśli będzie to urządzenie o znacznej pojemności to muszę przejść całą skomplikowaną procedurę związaną z uzyskaniem warunków zabudowy i decyzji środowiskowej. Dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia w starostwie. Przepisy chyba są nieprecyzyjne, ponieważ sąsiad w ościennym powiecie postawił zbiornik bez żadnych pozwoleń. Czy moglibyście sprawdzić, jakie procedury faktycznie obowiązują – poprosił nasz Czytelnik z województwa kujawsko-pomorskiego. 

r e k l a m a

Zbiornik na paliwo rolnicze? Ni to budynek, ni stacja benzynowa…

Aktów prawnych, które regulują magazynowanie paliwa obowiązuje kilka. Ilość przepisów, jaka musi być spełniona w gospodarstwie w związku z funkcjonowaniem w nim instalacji do przechowywania paliwa uzależniona jest od jej pojemności. Najłatwiejsze i najprostsze rygory prawne muszą spełnić zbiorniki o najmniejszej pojemności. 

Przy zakupie zbiornika pod uwagę należy wziąć ilość zużywanego paliwa warunkowaną posiadanym areałem. Instalacje paliwowe można wyposażyć w wiele dodatkowych elementów związanych z monitoringiem zużywanego oleju oraz dodatkowym zagwarantowaniem jakości. W naszej ofercie mamy zbiorniki od 1,5 do 10 tys. l pojemności. Najprostsze procedury prawne wymagane są dla zbiorników do pojemności 2,5 tys. l. Takich właśnie sprzedajemy najwięcej. Kupują je rodzinne gospodarstwa o areale 30–50 ha. Nieco bardziej złożona procedura wymagana jest dla zbiorników o pojemności do 5 tys. l. Większe często zaś traktowane są tak jak zwykłe stacje benzynowe – mówi Marcelina Żychska kierownik do spraw Obsługi Kluczowych Klientów w specjalizującej się w produkcji infrastruktury do przechowywania paliwa toruńskiej firmie Swimer. 

Zbiorniki na paliwo rolnicze podlegają niezliczonym aktom prawnym

Podstawowe wyposażenie każdego zbiornika to pompa, licznik, filtr, wąż i pistolet. Renomowane zbiorniki mają także specjalne złącze do napełniania. Zapewnia ono szczelność całego procesu, a olej napędowy transportowany jest w obiegu zamkniętym. Nie ma ani przez chwilę kontaktu z powietrzem, przez co nie jest narażony na ryzyko przedostania się zanieczyszczeń. Również środowisko jest chronione przed przedostaniem się oleju napędowego do otoczenia.

Zbiorniki fabrycznie potrafimy dostosować do wszelkich indywidulanych wymagań danego gospodarstwa. Można je wyposażyć w wiele dodatkowych elementów ułatwiających wygodne tankowanie takich jak koło zwijakowe do węża, stałe zasilanie elektryczne licznika oraz kilka rodzajów pomp. Standardowo oferujemy łopatkowe z wydajnością do 56 l/min. Dostępne są także zanurzeniowe, które są bezawaryjne a ich wydajność może sięgać nawet 100 l/min. Dodatkowo mają one zawór przelewowy, dzięki czemu dostępna jest funkcja mieszania oleju, przydatna kiedy jest on magazynowany w długim czasie. Na życzenie klienta instalacje nasze możemy wyposażyć w złożone systemy informatyczne, dzięki temu dostępny jest pełen monitoring oraz zdalna kontrola dystrybucji paliwa oparta na GPRS – zapewnia Żychska.

Wprowadzenie do gospodarstwa instalacji do przechowywania paliwa wiąże się z koniecznością przestrzegania i realizacji wymogów zawartych w czterech aktach prawnych. Do najważniejszych należy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Określa ono, w jaki sposób należy przechowywać paliwa  płynne klasy IIi o temperaturze zapłonu powyżej 55 st. C, a więc oleju opałowego i napędowego. Rozporządzenie wymaga, aby zbiorniki były sytuowane co najmniej 10 m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej oraz w odległości 5 m od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej. Odległości te mogą być zmniejszone o połowę jednak muszą być spełnione pewne warunki. Konieczne jest zastosowanie pomiędzy budynkiem lub obiektem a zbiornikiem „ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej, co najmniej REI 120 zasłaniającej zbiornik od strony budynku lub obiektu”.

Aktów prawnych, które mają związek z przechowywaniem paliwa w gospodarstwach rolnych jest wiele. Do najważniejszych jednak należą cztery. Poza rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. jest to Ustawa o dozorze technicznym z 21 grudnia 2000 r., Rozporządzenie Rady Ministrów 
z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz pakiet przewozowy SENT. Akty te nakładają określone wymogi na posiadaczy zbiorników paliwowych – wymienia Marcelina Żychska. 

r e k l a m a

Mniejszy zbiornik to mniej problemów – do 2500l bez kontroli UDT

Wielkość zbiorników na paliwo w gospodarstwach warunkuje §11rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dopuszcza on „przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3”. Oznacza to, że w gospodarstwach rolnych nie można przetrzymywać paliwa w większych zbiornikach.

O tym, że najłatwiej jest zamontować zbiornik o pojemności do 2,5 tys. l decyduje zaś Urząd Dozoru Technicznego. Taka wielkość powoduje, że nie podlega on kontrolom oraz rewizjom Urzędu. Wystarczy urządzenie to jedynie do Urzędu zgłosić. 

UDT nie musi także wydawać zezwolenia na eksploatację. W przypadku zbiorników 2,5–15 tys. l obowiązuje forma dozoru ograniczona. Zbiornik taki należy zarejestrować w lokalnej jednostce UDT, który raz na dwa lata powinien dokonać rewizji zewnętrznej zbiornika. Podczas jego zgłaszania wymagane są określone dokumenty takie jak poświadczenie producenta, że zbiornik został wykonany i zbadany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami określonymi w uprawnieniu do wytworzenia, opis działania zbiornika wraz z danymi dotyczącymi osprzętu i źródeł zasilania, schemat połączeń ze współpracującymi urządzeniami oraz dane dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych, plan usytuowania zbiornika, protokoły badania szczelności wykładziny lub powłoki ochronnej zbiornika o ile takie badanie jest wymagane w dokumentacji technicznej, a także instrukcja eksploatacji wraz z zasadami bezpieczeństwa - wymienia nasz Ekspert.

Zbiorniki objęte dozorem ograniczonym dodatkowo wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Takie zbiorniki według art. 378 ust. 1, 2 i 2a Prawa ochrony środowiska, należy zgłosić do starosty, marszałka województwa albo RDOŚ.

Firmy handlujące hurtowymi ilościami paliwa są zobowiązane do przestrzegania Pakietu Przewozowego SENT. Jest nim objęty transport towarów wrażliwych powyżej 500 kg wagi lub 500 l objętości. Olej napędowy zaliczany jest do takich materiałów. Ustawa nakazuje obowiązek przesyłania do rejestru, który prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa informacji o przemieszczaniu oleju. Hurtownik musi informować więc organ o tym, że paliwo dotarło do gospodarstwa. Ich konsekwencją jest między innymi brak możliwości wylewania paliwa w gospodarstwach przez firmy do zbiorników nieatestowanych. Dodatkowo firmy handlujące paliwem czynią to w oparciu o koncesje wydawaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Warunki w niej zawarte wymagają tego, aby paliwo dostarczane było do zbiorników spełniających określone przepisy.  

Zbiornik to nie silos – prawo prawem, ale urzędnik wie lepiej

W kwestii użytkowania i stawiania zbiorników do przechowywania paliwa najwięcej niejasności i swobody w interpretacji dla urzędników daje ustawa Prawo Budowlane. Nie są w niej wprost wymienione zbiorniki paliwa rolniczego w przeciwieństwie na przykład do silosów zbożowych. Z jednej strony w Ustawie napisane jest, że „budynek” to „obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”. Żadnej z tych cech nie mają zbiorniki na paliwo rolnicze, co nie przeszkadza urzędnikom niektórych wydziałów budownictwa starostw powiatowych w wychodzeniu z założenia, że skoro zbiorniki muszą stać na równym i utwardzonym podłożu to faktycznie mają fundamenty. Prawo budowlane wymienia zaś, że pozwolenia nie wymaga budowa obiektów związanych z produkcją rolną w ramach istniejącej działki siedliskowej takich jak między innymi: płyty obornikowe, szczelne zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę do 25 m3pojemności, naziemne silosy na materiały sypkie do 30 m3i suszarni kontenerowych do 21 m2.  

Na zbiorniku na paliwo rolnicze korzysta również Skarb Państwa

Takie zbiorniki gwarantują określone korzyści zarówno ich użytkownikom, jak i Skarbowi Państwa. Doprowadziły do uszczelnienia systemu dystrybucji oleju napędowego. Zapewniają możliwość hurtowego nabywania paliwa producentom rolnym i negocjację jego stawek. Przekładają się także na zachowanie jakości oleju. W przypadku awarii elementów układu paliwowego w silnikach maszyn rolniczych pierwsze pytanie serwisu dotyczy tego, gdzie paliwo było przechowywane. Brak precyzyjnego zapisu w Prawie Budowlanym przekłada się na spore trudności związane z zakupem i legalizacją zbiorników w gospodarstwach, o czym informują nas Czytelnicy. Rodzi to kolejne kłopoty w przypadku realizacji działań w ramach PROW. Niektóre biura powiatowe ARiMR w przypadku rozliczania zakupu zbiornika w ramach „modernizacji” wymagają przedstawienia pełnej dokumentacji pozwoleń budowlanych. Inne zaś nie są tak rygorystyczne

Rozporządzenie MSWiA pozwala na legalne funkcjonowanie zbiorników do 5 tys. l pojemności. Taka wielkość w warunkach wielu polskich gospodarstw jest zbyt mała. Przepisy bezpieczeństwa powinny dopuszczać instalacje zbiorników większych mogących magazynować, co najmniej 10 tys. l, skoro w 2017 r. rząd oddawał 1 zł akcyzy do 86 l paliwa rolniczego na każdy ha. W połowie stycznia zwróciliśmy się do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które jest resortem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego z pytaniem czy pozwolenie budowlane dla zbiorników na paliwo rolnicze do 5 tys. l pojemności jest wymagane. Poprosiliśmy także biuro prasowe ARiMR o informacje czy przy rozliczaniu zakupu zbiorników z PROW wymagane jest pozwolenie na budowę. Pytania skierowaliśmy także do MSWiA o procedury, jakie musi spełnić gospodarstwo chcące mieć na wyposażeniu zbiornik na paliwo większy nić 5 tys. l. Do sprawy wrócimy, kiedy tylko otrzymamy odpowiedź


Tomasz Ślęzak
fot. Przemysław Staniszewski

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a