Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak zwiększyć poziom próchnicy w glebie?

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Uprawa
Jak zwiększyć poziom próchnicy w glebie?
Uprawa nawożenie
Data publikacji 13.08.2020r.

Żyzna gleba to gleba nie tylko zasobna w składniki pokarmowe i próchnicę, lecz także zasiedlona przez różne gatunki mikroorganizmów, m.in. bakterie właściwe, promieniowce, drożdże, bakterie amonifikacyjne, bakterie rozkładające fosforany, bakterie kwasu mlekowego oraz grzyby. Uczestniczą one w przemianach materii organicznej, procesach rozkładu i ponownej syntezy, zwiększając trwałość próchnicy, czyli humusu. Poza tym udostępniają roślinom składniki pokarmowe, ograniczają rozwój patogenów glebowych i poprawiają strukturę gleby.

Bez względu na gatunek gleby, w każdej znajdują się różne rodzaje mikroorganizmów, które są niezbędne do przeprowadzania szeregu procesów glebowych. W przeliczeniu na 1 g świeżej masy gleby, może w niej żyć nawet miliard bakterii. Dlatego też mikroorganizmy glebowe są jednym z najważniejszych czynników decydujących o żyzności i produktywności gleb. Pamiętajmy o tym!

Najważniejsze mikroorganizmy glebowe to bakterie i grzyby

Spośród mikroorganizmów glebowych najważniejsze są bakterie i grzyby, gdyż te grupy drobnoustrojów związane są z przepływem energii i obiegiem podstawowych pierwiastków w ekosystemach lądowych. Bakterie beztlenowe rozkładają celulozę i ligniny do cukrów prostych, które są z kolei utleniane przez bakterie tlenowe. Szczególnie duże znaczenie dla żyzności gleby mają bakterie wiążące wolny azot, są to bakterie Rhizobium żyjące w symbiozie z bobowatymi oraz wolno żyjące w glebie Azotobacter i Clostridium. Wzbogacają one glebę w azot pobierany z powietrza.

r e k l a m a

Grzyby odgrywają natomiast bardzo ważną rolę w procesach zwiększenia urodzajności gleby, głównie dzięki zdolności do akumulacji wody i wytwarzaniu różnych kwasów organicznych oraz intensywnemu udziałowi w mineralizacji materii organicznej. Biorą także udział w rozkładzie błonnika, pektyn, związków aromatycznych, ligniny, keratyny. Wytwarzają również duże ilości antybiotyków, substancji humusowych, witamin, mikotoksyn oraz substancje czynne (gibereliny). Ma to duże znaczenie w procesach glebotwórczych i w odżywianiu roślin. Promieniowce, obok grzybów, są również bardzo aktywnymi mineralizatorami próchnicy. Liczne promieniowce są zdolne do rozkładu celulozy i chityny, a większość promieniowców może żywić się związkami, które z trudnością są rozkładane przez inne bakterie.

Obecność mikroorganizmów w glebie jest związana przeważnie z fazą stałą gleby, a ich liczba zależy od gatunku gleby. Najważniejsze dla bytowania mikroorganizmów są koloidy glebowe, gdyż charakteryzują się dużą powierzchnią sorpcyjną i gromadzą na swej powierzchni związki mineralne i substancje organiczne, stanowiąc dla nich pokarm. Bakterie na przykład występują przeważnie na powierzchni granul elementarnych (cząstki mineralne zlepione przez substancje humusowe i śluz), w bezpostaciowej substancji humusowej oraz w kompleksach organiczno- -mineralnych gleby.

r e k l a m a

Głównym czynnikiem ograniczającym rozwój mikroorganizmów glebowych jest dostępność świeżej materii organicznej oraz wody.

Pamiętajmy jednak, że wpływ uprawianych roślin uprawnych na mikroorganizmy glebowe może być korzystny, stymulujący, albo wręcz szkodliwy – toksyczny w zależności od charakteru chemicznego substancji wydzielanych do ryzosfery przez system korzeniowy roślin. Wraz ze wzrostem na przykład udziału zbóż w zmianowaniu wzrasta w glebach ilość resztek pożniwnych zainfekowanych przez grzyby powodujące choroby korzeni i podstawy pędów zbóż i w związku z tym nasilają się choroby podsuszkowe.

Przy braku bakterii symbiotycznych w glebach wiążących azot rośliny bobowate gorzej plonują, zwłaszcza przy braku nawożenia azotowego. Na przykład w naszych glebach nie występują na ogół bakterie symbiotyczne soi, dlatego zalecane jest, i bardzo efektywne, przedsiewne szczepienie nasion szczepionką zawierającą symbionty soi. Z kolei bakterie symbiotyczne koniczyny występują w Polsce powszechnie i stosowanie szczepionek tymi bakteriami nie powoduje przyrostów plonów
  • Przy braku bakterii symbiotycznych w glebach wiążących azot rośliny bobowate gorzej plonują, zwłaszcza przy braku nawożenia azotowego. Na przykład w naszych glebach nie występują na ogół bakterie symbiotyczne soi, dlatego zalecane jest, i bardzo efektywne, przedsiewne szczepienie nasion szczepionką zawierającą symbionty soi. Z kolei bakterie symbiotyczne koniczyny występują w Polsce powszechnie i stosowanie szczepionek tymi bakteriami nie powoduje przyrostów plonów

Ważne jest regularne stosowanie nawozów naturalnych

Funkcjonujące obecnie w praktyce uproszczone płodozmiany, przewaga monokultur zbożowych, nieregularne wapnowanie gleb, zmniejszenie stosowania nawozów naturalnych i organicznych, jak również znaczny wzrost efektywności produkcji rolniczej obserwowany w ostatniej dekadzie, głównie dzięki stosowaniu nawozów mineralnych, wpłynęły i prowadzą do wyczerpywania się zapasów materii organicznej w glebie. W rezultacie obniża się żyzność gleb, szczególnie tych lżejszych oraz znacznie zubaża ich życie biologiczne. Dlatego tak ważne jest regularne dostarczanie do gleby świeżej materii organicznej w postaci obornika, kompostów, słomy czy nawozów zielonych oraz regulowanie odczynu gleby przynajmniej raz na cztery lata.

Regularne stosowanie nawozów naturalnych i organicznych jest bardzo ważne, bo stymuluje namnażanie się mikroorganizmów. Od ich liczebności i wydzielanych przez mikroorganizmy enzymów zależą przecież procesy rozkładu i mineralizacji materii organicznej. Transformacja materii organicznej jest ściśle powiązana z aktywnością mikrobiologiczną gleb. Przyjmuje się, że sucha masa mikroorganizmów w glebach użytkowanych rolniczo wynosi od 110 do 1940 kg/ha. Znaczna część mikroorganizmów jest aktywna jedynie w określonych warunkach fizykochemicznych gleby. Warto nadmienić, że prawidłowe nawożenie to nie tylko zapobieganie spadkowi żyzności gleb, ale i możliwość uzyskiwania wysokich i dobrej jakości plonów roślin oraz możliwość zwiększenia zawartości próchnicy w glebie. Ilość dostającej się do gleb uprawnych materii organicznej zależy przecież nie tylko od ilości i częstotliwości stosowanych nawozów naturalnych czy organicznych, ale także od zmianowania roślin i wielkości dawek nawozów mineralnych, zwłaszcza azotu mineralnego. Również wilgotność gleby ma duże znaczenie dla rozwoju mikroorganizmów, bo z zawartością wody nierozerwalnie związana jest aktywność mikroorganizmów glebowych, uzależniona dodatkowo od takich właściwości gleby jak: odczyn, skład granulometryczny, zawartość próchnicy oraz od warunków klimatycznych, m.in. opadów, temperatury i pory roku.

Skutki oddziaływania wyżej wymienionych czynników na właściwości gleby i plonowanie roślin można ocenić precyzyjnie tylko w oparciu o wyniki wieloletnich doświadczeń polowych.

Wieloletnie statyczne doświadczenia nawozowe, płodozmianowe, monokulturowe są cenne dla praktyki rolniczej ze względu na możliwość śledzenia zmian różnych właściwości gleb. W Polsce najstarszym prowadzonym do dziś doświadczeniem, kontynuowanym nawet w czasie trwania II wojny światowej, jest nawozowo-płodozmianowe doświadczenie założone w 1923 roku w Stacji Doświadczalnej w Skierniewicach, należące do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podobne doświadczenie zostało założone w 1979 roku, w Grabowie, w celu zbadania wpływu stosowania obornika i azotu mineralnego na produktywność roślin. W tymże doświadczeniu polowym w Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB w Grabowie badano m.in. wpływ doboru różnych gatunków roślin w zmianowaniu, nawożenia obornikiem w zróżnicowanych dawkach (0, 20, 40, 60 t/ha) i różnymi dawkami azotu na właściwości mikrobiologiczno-biochemiczne gleby lekkiej (tabela).

Wyniki przedstawione w tabeli wyraźnie pokazują, że wzrost zawartości węgla organicznego w glebie nastąpił nie tylko w wyniku nawożenia obornikiem, ale także w pod wpływem odpowiedniego doboru roślin w zmianowaniu i włączenia do płodozmianu koniczyny oraz nawożenia mineralnego. W płodozmianie A zawartość węgla organicznego wynosiła 0,67%, a w zmianowaniu B, z rośliną bobowatą 0,76%. Warto poświęcić trochę czasu na dokładną analizę danych w tabeli. Wyniki prezentowane w tabeli potwierdzają prawidłowość, że im więcej próchnicy w glebie, tym więcej mikroorganizmów.

Inne wnioski mogą być zaskakujące. Np. największe liczebności oraz biomasa bakterii i grzybów, a zwłaszcza enzymów z grupy dehydrogenaz i fosfataz, stwierdzano na ogół w glebie nawożonej obornikiem i azotem mineralnym w zmianowaniu B. Warto też zwrócić uwagę na fakt (to może być zaskoczeniem), że nawet największa dawka azotu mineralnego stosowana w tzw. gorszym pod względem doboru gatunku roślin zmianowaniu A, nie spowodowała spadku wartości badanych parametrów aktywności mikrobiologicznej gleby poniżej wartości tych wskaźników stwierdzanych w glebie nienawożonej. Wyniki te potwierdzają więc dodatkowo nieprawdziwość opinii o silnie degradującym oddziaływaniu intensywnego rolnictwa na mikroorganizmy glebowe i inne właściwości gleby, o którym często się słyszy lub czyta.

Należy też pamiętać, że w praktyce rolnicy stosują nawozy azotowe głównie w formie saletry amonowej, mocznika lub mieszanek wieloskładnikowych, czyli nawozów o słabszych właściwościach zakwaszających niż siarczan amonu. Siarczan amonu jest stosowany w praktyce rzadko. Ponadto, rolnicy coraz częściej wykonują wapnowanie gleb, które jest zabiegiem nie tylko niwelującym zakwaszający efekt nawozów mineralnych, ale także znanym od dawna z korzystnego oddziaływania na wiele innych właściwości gleby, w tym poprawiającym życie biologiczne gleby.

Wpływ płodozmianu, nawożenia obornikiem i różnymi dawkami N (azotu) na właściwości mikrobiologiczno-biochemiczne gleby lekkiej

Płodozmian*

 

   Nawożenie

Zawartość

Corg. %**

po 16 latach

 

 

Fosfataza

 kwaśna

µg pNP/g

 

Dehydrogenaza

µg formazan/g

 

Liczebność

 bakterii

w mil/g

 

 

Liczebność

 Grzybów

 w tys./g

 

Biomasa

 mikroorg.

µgC/g

Obornik

t/ha

N min.

 kg/ha

A

(bez rośliny bobowatej)

 

0

0

0

0

80

120

0,62

 

67

78

77

163

249

346

20

50

52

40

80

66

126

131

138

40

40

40

0

80

120

 

0,67

 

77

86

90

259

363

370

61

60

39

 

81

80

94

197

166

176

 

B

(z rośliną bobowatą- koniczyną)

 

0

0

0

0

80

120

0,68

 

96

106

115

391

543

521

66

68

81

96

99

100

201

174

190

40

40

40

0

80

120

0,76

112

120

133

853

563

622

62

80

76

125

117

132

218

192

249

Źródło: (Martyniuk i in., 1996 i Maćkowiak i in., 2003)

*A: Ziemniak, pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza na kiszonkę; B: Ziemniak, pszenica ozima+gorczyca (poplon), jęczmień jary, mieszanka koniczyny z trawami; **Corg. na początku doświadczenia– 0,59%


Dr hab. Dorota Pikuła IUNG-PIB Puławy
Zdjęcie: Marek Kalinowski

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a