r e k l a m a

Partner serwisu

Wspólna Polityka Rolna- zdecyduj jaka będzie

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 21.04.2017r.

Trwają otwarte konsultacje społeczne dotyczące modernizacji i uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej. Swoją opinię na ten temat można wyrazić wypełniając kwestionariusz dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Opinie można składać jako organizacja albo też indywidualnie. Kwestionariusz jest dostępny w języku polskim. Warto po niego sięgnąć i ustosunkować się do zawartych  w nim pytań, tak aby na unijnych salonach był widoczny w tej sprawie głos polskich rolników. Ankieta zawiera pytania zamknięte, czyli sugerujące odpowiedzi oraz pytania otwarte, w których można zawrzeć uwagi, które nie wyszły podczas wypełniania pozostałych. Pytania są podzielone na trzy grupy tematyczne. Pierwsza dotyczy rolnictwa, obszarów wiejskich i WPR w obecnym kształcie, druga: celów i zarządzania, trzecia – rolnictwa, obszarów wiejskich i WPR w przyszłości oraz czwarta, podsumowująca – modernizacji i uproszczenia.

r e k l a m a

To, co jest

W pierwszej części na uwagę zasługuje pytanie dotyczące ustosunkowania się do tego, czy dochód gospodarstw rolnych jest nadal znacznie niższy od średniego dochodu w UE, czy rolnicy w UE zmagają się z bardziej rygorystycznymi wymogami niż rolnicy spoza Wspólnoty oraz czy rolnicy otrzymują tylko niewielką część z cen płaconych przez konsumentów. Pyta się również o to, czy rolnicy muszą prowadzić kosztowne inwestycje w celu zapewnienia rentowności swojej działalności. W ankiecie można również wyrazić opinie na temat głównych przeszkód stojących na drodze do zostania rolnikiem. Wśród przyczyn wymienia się np. niską rentowność, wysokie ceny gruntów, trudności w dostępie do kredytów oraz złożoność systemów ubezpieczenia. Pojawia się również pytanie dotyczące oceny obecnego stanu usług doradczych w danym państwie członkowskim, czyli o dostępność do nich, jakość oraz niezależność doradców. Można wypowiedzieć się też na temat elementów obecnej WPR, które są najbardziej uciążliwe lub złożone i dlaczego.

W drugiej części formularza rolnicy mogą zaznaczyć, jakie elementy (cele) WPR powinny być realizowane na szczeblu unijnym, jakie na krajowym, a jakie na regionalnym (lokalnym). Pytanie dotyczy, m.in. zapewnienia rolnikom odpowiedniego poziomu życia, ingerencji związanej z niepewnością rynku, promowania zdrowych produktów.

Jak ma być?

Najciekawsza część ankiety dotyczy przyszłości WPR. Pyta się w niej o to, czy:

  1. rolnicy potrzebują bezpośredniego wsparcia dochodów,
  2. na dochody z działalności rolniczej duży wpływ może mieć polityka w innych dziedzinach (np. prawo spadkowe/podatkowe, systemy socjalne i emerytalne)
  3. polityka rolna powinna przynieść większe korzyści dla środowiska i zmiany klimatu,
  4. wspierać inwestycje promujące restrukturyzacje i innowacje,
  5. poprawić pozycję rolników w łańcuchach dostaw żywności (w tym zaradzić nieuczciwym praktykom handlowym).
W tej części można ustosunkować się też do takich zagadnień jak uproszczenie procedur administracyjnych oraz wsparcie na rzecz zrzeszania się rolników w organizacje producentów. Jedno z pytań dotyczy też kryteriów udzielania bezpośredniego wsparcia. Czy powinno wspierać się np. konkretne produkty lub sektory, drobnych producentów, młodych rolników, czy może tereny ONW albo tereny o wyższym potencjale rolnym. W przypadku młodych rolników odrębne pytanie dotyczy rodzaju wsparcia, wymienia się m.in.:

  • wsparcie dla osób rozpoczynających działalność
  • zapewnianie przejściowych dopłat uzupełniających
  • zwiększanie dostępu do instrumentów finansowych
  • większe wsparcie inwestycji
  • motywowanie do przekazywania gospodarstw z pokolenia na pokolenie
Ankieta porusza również kwestie związane ze spełnianiem zaostrzonych norm produkcji oraz dotyczące ochrony środowiska.

W części podsumowującej można wypowiedzieć się na temat sposobów uproszczenia WPR.

Pytania dotyczą zastosowania nowych technologii (np. wykorzystania smartfonów), które ograniczyłyby kontrole w gospodarstwach, rozszerzenia stosowania płatności ryczałtowych oraz większego wyboru działań środowiskowych.

A tu znajdziesz ankietę w języku polskim

dr Magdalena Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a