Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

ARiMR rozpoczęła nabór na kredyty restrukturyzacyjne dla rolników

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
ARiMR rozpoczęła nabór na kredyty restrukturyzacyjne dla rolników
Wiadomości Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 07.07.2020r.

ARiMR uruchomiła długo wyczekiwane przez rolników kredyty restrukturyzacyjne na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

Kto może ubiegać się o kredyt?

Jest to linia preferencyjna KR. O kredyt może ubiegać się prowadzący gospodarstwo rolne, który:
  • jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Polski,
  • jest właścicielem gospodarstwa rolnego,
  • jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą,
  • co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą,
  • jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
  • znajduje się w trudnej sytuacji.

r e k l a m a

Jaki długi jest okres kredytowania?

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 10 lat z rocznym okresem karencji. Oprocentowanie, które płaci rolnik, wynosi 2%. Pozostałą część spłaca za kredytobiorcę Agencja. Kwota kredytu nie może przekroczyć 5 mln zł, a jego wypłata następuje na rachunek wierzyciela, na podstawie kopii umów lub innych dokumentów, z których wynikają zobowiązania. Jeśli kredytobiorca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, musi wnieść wkład własny. Jest on wyliczany na podstawie wielkości długu, który podlega restrukturyzacji. Wkład własny w przypadku mikro- i małego przedsiębiorcy wynosi 25%, a średniego – 40% kosztów restrukturyzacji.

Jakie warunki ubiegania się o kredyt trzeba spełnić?

Warunkiem ubiegania się o kredyt jest przygotowanie planu restrukturyzacji. Wzór dokumentu znajduje się na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa w zakładce „Pomoc publiczna w rolnictwie” pod hasłem: „Pomoc na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych”. Sporządzony plan wraz z wnioskiem o jego akceptację trzeba złożyć do właściwego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Dyrektor WODR ma 30 dni na podjęcie decyzji o akceptacji. Wniosek o kredyt składa się według wzoru określonego przez bank.

r e k l a m a

Obecnie kredyt restrukturyzacyjny jest dostępny w SGB Banku. Informacji o tym, czy pojawi się on także w innych bankach, trzeba szukać na stronie internetowej ARiMR. Warto zaznaczyć, iż akceptacja planu restrukturyzacji przez dyrektora WODR nie zwalnia banku z własnej oceny planu restrukturyzacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, regulaminem kredytowania obowiązującym w banku oraz postanowieniami umowy zawartej pomiędzy ARiMR a bankiem. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje samodzielnie bank.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a