Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Cała Polska to OSN – nowe wymogi dla rolników

Cała Polska to OSN  – nowe wymogi dla rolników
Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 02.01.2018r.

Wiadomo już jakie dokładnie obowiązki będą nałożone na rolników w związku z ustanowieniem na terenie całego kraju jednego programu działań dla ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie.


Pojemność zbiorników na płynne nawozy naturalne powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy. Natomiast powierzchnia miejsc przechowywania stałych nawozów naturalnych – przez okres 5 miesięcy.
Obliczenie wymaganej wielkości urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych musi poprzedzić sporządzenie obrotu stada, obliczenie przelotowości zwierząt w grupie technologicznej, a następnie wyliczenie stanów średniorocznych. Sposób wykonania jest określony w stosownych załącznikach do projektu rozporządzenia.

Przepisy dopuszczają czasowe składowanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych. Nie może to trwać jednak dłużej niż przez 6 miesięcy. Takie pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym. W odległości większej niż 20 m od linii brzegu wódpowierzchniowych. Nie dopuszcza się ponownego składowania obornika na pryzmie w tym samym miejscu przez okres 3 lat.

Bezpośrednio na gruncie przez cały rok nie wolno składować pomiotu ptasiego oraz kiszonek.

Kiszonki należy przechowywać w szczególności w silosach, w rękawach foliowych, na płytach lub na podkładzie z foli, sieczki, słomy lub innym materiale, który pochłania odcieki, oraz pod przykryciem foliowym. Przy czym miejsce lokalizacji podkładów trzeba zmieniać, tak by ta sama lokalizacja wystąpiła minimum po 3 latach. Przepisy zabraniają składowania i przechowywania nawozów naturalnych oraz kiszonek w odległości mniejszej niż 20 m od studni i od linii brzegu wód powierzchniowych.

Dokumentacja nawożenia


Mniejsze gospodarstwa, tzn. o powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych oraz utrzymujące maks. 10 DJP wg stanu średniorocznego będą zobowiązane do prowadzenia dokumentacji nawożenia azotem. Należy w niej uwzględnić: datę zastosowania nawozu; rodzaj uprawy i powierzchni; rodzaj nawozu, zastosowaną dawkę oraz termin przyorania nawozu naturalnego w przypadku jego stosowania na terenie o dużym nachyleniu).

Dokumentację można prowadzić w formie zapisów własnych, arkuszy lub dzienników, książki nawozowej lub w postaci elektronicznej.

Według projektowanego rozporządzenia plan nawożenia azotem w uproszczonej formie jest wymagany od rolników:
  • posiadających gospodarstwo o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych (stanowiących ich własność, dzierżawionych przez nich lub będących w ich użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym),

  • uprawiających uprawy intensywne (określone w załączniku zboża, okopowe i warzywa), na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha,

  • utrzymujących obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego (chyba, że nie zagospodarowują nawozów na posiadanych użytkach rolnych)


Plan musi być opracowywany corocznie, odrębnie dla każdego pola/rośliny.

Rozporządzenie wskazuje, iż gospodarstwa wielkotowarowe, które zagospodarowują nawozy naturalne lub produkty biogazowe, muszą mieć plan nawożenia (nie opracowują natomiast planu nawożenia azotem). Gospodarstwa takie mogą zbyć do bezpośredniego rolniczego wykorzystania część gnojówki lub gnojowicy. Nie może być tego więcej niż 30%, a zbycie musi się odbyć na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Plan taki musi zostać zaopiniowany przez okręgową stację chemiczno-rolniczą. Za wydanie takiej opinii będzie trzeba zapłacić. Warto zaznaczyć, iż plan nawożenia będzie musiał sporządzić także rolnik (bez względu na wielkość produkcji), który nabędzie nawóz naturalny lub produkt biogazowy.  • Nowe przepisy zakazują stosowania gnojowicy na gruntach rolnych w odległości mniejszej niż 10 m od brzegu kanałów i naturalnych cieków wodnych


Gospodarstwa, które są zobowiązane do opracowania planu nawożenia lub planu nawożenia azotem nie mogą stosować wyższych dawek niż wynikające z planów. Pozostali muszą pilnować maksymalnych dawek, które są określone dla poszczególnych roślin w przygotowanym do rozporządzenia załączniku. Wszelką dokumentację związaną z nawożeniem trzeba przechowywać przez 3 lata.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 2 z 3 stron.

Widziałeś już nasze video "Jak obniżyć koszty nawożenie azotem – porady ekspertów"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a