Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Co zrobić, gdy jest problem z wysianiem międzyplonu?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Co zrobić, gdy jest problem z wysianiem międzyplonu?
Pieniądze i Prawo Dotacje
Data publikacji 17.08.2022r.

Tylko do 20 sierpnia rolnicy mają czas na wysianie międzyplonu ścierniskowego. Z kolei termin wysiania międzyplonu ozimego upływa 1 paźdzernika. Kogo dotyczą te dwie daty? Co powinien zrobić rolnik, jeśli nie zdoła posiać międzyplonów w terminie? Jakie kary groża za brak międzyplonu w terminie?

Rolnicy, którzy zadeklarowali jako obszar proekologiczny międzyplon, muszą mieć na uwadze terminy jego wysiewu.

r e k l a m a

W jakim terminie rolnik musi wysiać międzyplony ścierniskowe?

Międzyplon ścierniskowy powinien być bowiem wysiany w okresie między 1 lipca a 20 sierpnia i utrzymany na polu co najmniej do 15 października albo przy indywidualnym podejściu przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki. Przy czym w drugiej opcji należy w ciągu 7 dni od daty wysiewu, a najpóźniej do 27 sierpnia, złożyć oświadczenie ze wskazaniem terminu wysiewu. W przypadku gdy oświadczenie nie zostanie złożone, przyjmuje się, że wybrany został wariant ze stałym terminem wysiewu i utrzymywania.

Międzyplon ozimy – jakie terminy obowiązują?

Z kolei międzyplon ozimy powinien być wysiany między 1 lipca a 1 października i utrzymany na polu co najmniej do 15 lutego. Jeżeli rolnik nie może wysiać międzyplonu, wówczas może w każdym momencie dokonać zmiany elementu proekologicznego. Musi jednak pamiętać, aby procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie był wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich (np. jeśli rolnik zadeklarował 5% EFA, po zmianie musi być też nie więcej niż 5%).

r e k l a m a

Informacje o zmianach w EFA należy złożyć do biura powiatowego ARiMR

O zmianach, które mogą być dokonywane w zakresie wszystkich rodzajów EFA, należy poinformować kierownika biura powiatowego ARiMR, składając zmianę do wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie. Dodatkowo do zmiany do wniosku należy dołączyć „Oświadczenie o okolicznościach dokonania zmiany we wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie”.

Ponadto, jeśli rolnik nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie określonym w przepisach, a jednocześnie posiada w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA niż wymagane 5%, w przypadku kontroli na miejscu może wskazać inny element EFA w gospodarstwie niezadeklarowany we wniosku o płatności, żeby uzupełnić brak międzyplonu.

Jakie kary groża za brak międzyplonu w terminie?

Za niewypełnienie wymogu utrzymania obszarów proekologicznych, czyli np. brak międzyplonu w określonym terminie, na rolnika może zostać nałożona kara administracyjna w postaci pomniejszenia dopłat bezpośrednich.

 

  • Jeśli rolnik ma problem z wysianiem międzyplonu w ramach EFA, może go zastąpić innym elementem EFA albo zgłosić w ARiMR wystąpienie siły wyższej bądź nadzwyczajnych okoliczności

Jak udowodnić, że rolnik nie mógł wysiać międzyplonów ze względu na siłę wyższą?

Jednakże jeśli było to spowodowane działaniem siły wyższej lub wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności, nie straci dopłat. Gdy nie mógł wypełnić swoich zobowiązań lub gdy nie mógł złożyć wniosku bądź zmiany do wniosku w terminie, powinien jednak złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach. Ma na to 15 dni roboczych od dnia, w którym jest w stanie to zrobić oraz ponadto dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności może być, na podstawie art. 75 § 1 k.p.a., wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Mogą to być zatem dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny, np. takie jak:

  • protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód albo wygenerowany przez aplikację suszową,
  • dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw,
  • pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych sporządzone przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • zaświadczenie o wystąpieniu pożaru – w przypadku szkód w uprawach lub płodach rolnych spowodowanych pożarem – wydane przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Magdalena Szymańska
fot. Magdalena Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a