Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Kiedy przysługuje odszkodowanie za szkody w budynkach gospodarczych?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Kiedy przysługuje odszkodowanie za szkody w budynkach gospodarczych?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 28.07.2020r.

Wichura z gradem i deszczem, która przeszła w ostatnim tygodniu, zniszczyła mi budynek gospodarczy. Czy mogę starać się o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia budynków?

Powinien Pan niezwłocznie powiadomić zakład ubezpieczeń o wystąpieniu szkody. Najlepiej zrobić także zdjęcia i uzgodnić termin oględzin przez przedstawiciela zakładu ubezpieczeń.

r e k l a m a

Kiedy przysługuje odszkodowanie za szkody w budynkach?

Artykuł 67 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje, że z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych. Chodzi m.in. o ogień, huragan, powódź, podtopienia, deszcz nawalny, grad, uderzenia pioruna.

Co wstanowi huragan?

Za szkody spowodowane przez huragan uważa się szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody. Pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu.

r e k l a m a

Co jest powodzią?

Za powódź uważa się szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących. Szkody spowodowane podtopieniem to te powstałe wskutek zalania terenów w wyniku deszczu nawalnego lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych.

Co w myśl przepisów uważa się deszczem nawalnym?

Z kolei deszczem nawalnym – szkody powstałe w wyniku opadów deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4. Natomiast gradem – szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu.

Jak ustala się wysokość szkody?

Wysokość szkody ustala się z uwzględnieniem art. 69, na podstawie:

  • cenników stosowanych przez zakład ubezpieczeń; ustalenie wysokości szkody na podstawie tych cenników następuje w każdym przypadku niepodejmowania odbudowy, naprawy lub remontu budynku;
  • kosztorysu wystawionego przez podmiot dokonujący odbudowy lub remontu budynku, odzwierciedlającego koszty związane z odbudową lub remontem, określone zgodnie z obowiązującymi w budownictwie zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych.

Jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona według wartości rzeczywistej, uwzględnia się również faktyczne zużycie budynku od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń do dnia powstania szkody (art. 68 ustawy).

Co nie jest objęte ubezpieczeniem

Ubezpieczeniem w gospodarstwach (art. 72) nie są objęte:

  • budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia;
  • budynki do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów;
  • namioty i tunele foliowe.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a