Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Oddanie ziemi kupionej od państwa w zamian za długi

Oddanie ziemi kupionej od państwa w zamian za długi
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 30.08.2018r.

Mam zadłużone gospodarstwo rolne. Czy rezygnując z gruntów nabytych od państwa, można wnosić o ich dzierżawę z KOWR? Jakie formy pomocy przewiduje projekt ustawy o oddłużeniu gospodarstw rolnych?

Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia rolników jeszcze nie jest wcielona w życie

O projekcie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne informacje pojawiły się już kilka miesięcy temu. Jednak dopiero 3 lipca 2018 r. złożono go do Sejmu. Następnie przekazano do pierwszego czytania do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

r e k l a m a

Jaką pomoc przewiduje projekt ustawy?

Art. 3 ustawy określa, że restrukturyzacja polega na:
  1. udzieleniu rolnikom przez ARiMR pomocy publicznej w formie dopłat do oprocentowania kredytu przyznanego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej oraz pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia;
  2. udzieleniu rolnikom przez KOWR pomocy publicznej w formie gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu restrukturyzacyjnego;
  3. przejęciu przez KOWR długu w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Artykuł 7 projektu wskazuje, że przejęcie przez KOWR długu rolnika powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej następuje za zgodą wierzycieli, pod warunkiem przeniesienia przez rolnika własności całości albo części nieruchomości rolnej wchodzącej w skład jego gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.

Po przeniesieniu własności nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa w związku z przejęciem długu, dotychczasowy właściciel może skorzystać z prawa pierwszeństwa do:
  • dzierżawy tej nieruchomości;
  • dzierżawy tej nieruchomości z zapewnieniem dzierżawcy prawa kupna dzierżawionego gruntu najpóźniej z upływem okresu, na jaki zawarto umowę;
  • nabycia tej nieruchomości rolnej po upływie co najmniej pięciu lat od przeniesienia na rzecz SP własności nieruchomości rolnej.

Treść ustawy może się jeszcze zmienić


Należy jednak podkreślić, że do projektu ustawy zostały złożone opinie z uwagami np. Związku Banków Polskich i Komisji Nadzoru Finansowego, a proces legislacyjny trwa i ostateczna treść tego aktu prawnego może ulec zmianie.

dr hab. Aneta Suchoń

Widziałeś już nasze video "Magazyny pełne, cena zboża nie do przyjęcia. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a