Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Rusza Samorządowy Program pożyczkowy z EFRWP. Pieniądze na inwestycje na wsiach

Rusza Samorządowy Program pożyczkowy z EFRWP. Pieniądze na inwestycje na wsiach
Pieniądze i Prawo Pieniądze
Data publikacji 02.10.2022r.

W poniedziałek 3 października br. ruszy ostatnia edycja Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Z preferencyjnych pożyczek mogą skorzystać gminy i powiaty, które zamierzają realizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców). Nabór wniosków zakończy się 28 października.

Tylko w tym roku w ramach SPP Fundacja udzieliła pożyczek na łączną kwotę ponad 20 mln zł.

– Samorządowy Program Pożyczkowy to jeden z naszych flagowych projektów, prowadzony od 2011 roku i wspierający finansowanie inwestycji na terenach wiejskich. Pożyczki inwestycyjne udzielane w ramach programu SPP służą sfinansowaniu przedsięwzięć, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich i modernizacji infrastruktury, zwłaszcza tej służącej poprawie jakości życia mieszkańców. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych jest kluczowe dla lokalnego rozwoju gospodarczego – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

r e k l a m a

Na co można wydatkować pozyskane pieniądze?

Pieniądze pozyskane w ramach programu SPP mogą zostać przeznaczone na budowę i modernizację: placówek oświatowych, sieci oraz stacji wodociągowych, systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Z pożyczek można finansować:

 • budowę i modernizację placówek oświatowych:

  • przedszkoli, szkół podstawowych, liceów oraz zawodowych szkół rolniczych,

  • infrastruktury towarzyszącej, obiektów sportowo-rekreacyjnych, ogrodzeń tych obiektów, obiektów magazynowo-gospodarczych itp.;

 • budowę i modernizację sieci i stacji wodociągowych:

  • przewodów wodociągowych magistralnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym (kompensatory, zasuwy, hydranty, urządzenia odpowietrzające itp.),

  • przewodów wodociągowych rozdzielczych, obejmujących przewody doprowadzające wodę na tereny nieruchomości, w tym założenie na posesji jednego punktu poboru wody i wodomierza włącznie,

  • budynków z pomieszczeniami na urządzenia techniczne i technologiczne, wyposażonych w niezbędne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, elektryczne,

  • urządzeń technicznych i technologicznych (urządzenia pompowe, zestawy filtrów, zbiorniki wodno-powietrzne itp.) służących do poboru, wydobywania i uzdatniania wody oraz utrzymywania ciśnienia w sieci wodociągowej, a także zbiorników do magazynowania wody, odstojniki popłuczyn itp.,

  • urządzeń zagospodarowania terenu, takich jak drogi, place, ogrodzenia, oświetlenie, wiaty, pomieszczenia magazynowe, itp.;

 • budowę i modernizację zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków:

  • oczyszczalni ścieków komunalnych,

  • kanalizacji ściekowej do odprowadzania i transportu ścieków komunalnych,

  • oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz ścieków, pochodzących z hodowli roślinnej i zwierzęcej,

  • przykanalików, jeżeli w ich budowie nie partycypuje finansowo gmina;

 • budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych:

  • dróg publicznych gminnych i powiatowych,

  • infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w pasie drogowym, w tym m.in.: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zatok, wiat, chodników, ścieżek rowerowych;

 • zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii, polegających na budowie i montażu urządzeń z zakresu mikro- i małych instalacji, m.in.: turbiny wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, instalacje mikrokogeneracyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę.

Jaka jest maksymalna wysokość pożyczki?

Maksymalna kwota pożyczki to 1,5 mln zł, jej oprocentowanie jest zmienne – dla przedsięwzięć priorytetowych to równowartość 0,95 wskaźnika WIBOR 3M jednak nie mniej niż 2,35 punktu procentowego (dla przedsięwzięć priorytetowych) dla pozostałych równowartość wskaźnika WIBOR 3M (średnia wartość wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego w kwartale poprzedzającym termin wymagalności danej płatności zgodnie z harmonogramem) jednak nie mniej niż 2,5 punktu procentowego.

Okres kredytowania wynosi 5 lat, w tym okres karencji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy. Finansowanie może objąć do 100% wartości zadania inwestycyjnego.

Pożyczkę można zaciągnąć bez konieczności przeprowadzania przetargu (zgodnie z opinią Centrum Przetargów Publicznych). Nie może ona zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji już zakończonej i/lub refundację kosztów poniesionych przed datą złożenia wniosku do Fundacji. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel in blanco plus deklaracja wekslowa.

r e k l a m a

Nabór odbywa się w trybie konkursowym

Ogłoszenie o naborze wniosków umieszczane jest na stronie efrwp.pl w zakładce Aktualności. Nabór rozpoczyna się 10 dni po publikacji ogłoszenia i kończy się wraz z upływem wskazanego w nim terminu. Wnioski można składać w formie elektronicznej (opatrzony podpisem kwalifikowanym) na adres pozyczki@efrwp.com.pl bądź pocztą tradycyjną. Każdy złożony wniosek poddawany jest ocenie formalnej, a następnie finansowej. Następnie wnioski są analizowane merytorycznie – oceniany jest wpływ i znaczenie inwestycji na rozwój obszarów wiejskich. Dodatkowe punkty przyznawane są za kolejność złożenia wniosku. Status laureatów uzyskają wnioskodawcy, którzy zdobędą największą liczbę punktów. Informacja o możliwości otrzymania pożyczki jest przesyłana drogą mailową.

Rusza Samorządowy Program pożyczkowy z EFRWP. Pieniądze na inwestycje na wsiach

W lipcu Europejska Fundacja Rozwoju Wsi Polskiej ogłosiła wyniki XXXII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego. Pożyczki trafiły do 19 gmin na realizację inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich. Środki finansowe trafią do samorządów gminnych i powiatowych, z których sfinansują one m.in. budowę i modernizację placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, a także drogi gminne i powiatowe. Ze względu na duże zainteresowanie programem SPP, władze naszej fundacji podjęły decyzję o zwiększeniu kwoty dotacji umożliwiając realizację zgłoszonych projektów.

Szczegółowe informacje o Samorządowym Programie Pożyczkowym można uzyskać od Beaty Obradović – tel. 22 639 87 63, e-mail: b.obradovic@efrwp.com.pl 

fot. EFWRP

Lista laureatów XXXII edycji SP

Lista laureatów XXXII edycji SPP

Lp.

Nazwa gminy

Rodzaj inwestycji

Kwota pożyczki

1

Serock

Droga

1 000 000,00

2

Kocierz Południowy

Droga

1 500 000,00

3

Chorkówka

Droga

900 000,00

4

Dolice

Oświata

1 500 000,00

5

Krasnostawski

Oświata

1 330 000,00

6

Rypin

Oświata

1 500 000,00

7

Łukowa

Droga

415 000,00

8

Legnica

Droga

1 252 678,00

9

Andrespol

Droga

750 000,00

10

Kiernozia

Droga

1 400 000,00

11

Siemyśl

Oświata

830 000,00

12

Lututów

Kanalizacja

1 500 000,00

13

Trzeszczan Pierwszy

Woda

1 500 000,00

14

Janów

Oświata

1 500 000,00

15

Nowy Dwór

Droga

1 500 000,00

16

Mendyka

Droga

650 000,00

17

Rybno

Droga

410 000,00

18

Bierawa

Oświata

250 000,00

19

Brzechowice

Droga

232 000,00

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a