Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Zamiana lasu w użytki rolne. Jaka jest procedura?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Zamiana lasu w użytki rolne. Jaka jest procedura?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 03.07.2022r.

Chciałbym przeznaczyć część posiadanych gruntów leśnych pod plantację borówki amerykańskiej, żeby zwiększyć dochody z gospodarstwa. Czy muszę uzyskać na to pozwolenie. Jeśli tak, to jak je załatwić?

Kto wydaje pozowlenie?

W tej sytuacji konieczne jest uzyskanie decyzji starosty. Wątpliwe jednak, aby była ona dla Pana korzystna. Samowolna zmiana lasu na uprawę rolną stanowi, w myśl art. 160 Kodeksu wykroczeń, wykroczenie podlegające karze grzywny.

r e k l a m a

Kiedy możlwa jest zamiana lasu na użytek rolny?

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. W stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję w tej sprawie wydaje starosta na wniosek właściciela lasu.

r e k l a m a

Powyższe sformułowanie oznacza, że zmiana lasu na użytek rolny dopuszczalna jest w zupełnie wyjątkowych sytuacjach. Nie wystarczy przy tym istnienie po stronie właściciela lasu jakiejkolwiek zwykłej potrzeby przekształcenia terenu leśnego na użytek rolny, ale musi to być potrzeba wyjątkowa, kwalifikowana, uzasadniona szczególnymi okolicznościami, które w sytuacji konkretnego właściciela przeważają nad zasadą ochrony i trwałości utrzymania lasu.

Jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 lutego 2020 r. (sygn. akt: II OSK 779/18), zmiana przeznaczenia lasu na użytek rolny musi być dla właściciela tego lasu czymś niezbędnym w danej sytuacji, przy czym potrzeba ta powinna być uzasadniona nie tylko z jego subiektywnego punktu widzenia, ale przede wszystkim przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów oceny sytuacji strony i jej argumentów.

Z kolei w wyroku z 25 listopada 2021 r. (sygn. akt: I OSK 51/21) NSA stwierdził, że potrzeba zwiększenia dochodu właściciela lasu nie stanowi okoliczności nadzwyczajnej i zarazem niezbędnej, która pozwalałaby na dokonanie wyjątku od zasady utrzymania lasu i zapewnienia ciągłości jego użytkowania.

Alicja Moroz
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a