Od lewej: Tomasz Błachnio, Sławomir Więckowski, Justyna Sitnik, Hanna Osica, Maciej DziubakJózef Nuckowski
StoryEditorSpółdzielnie mleczarskie

Trudny rok dla OSM Garwolin. 10 mln zł więcej za prąd i gaz

10.06.2024., 15:00h
2023 rok był trudnym czasem dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin w Woli Rębowskiej, ze względu na znaczny wzrost cen energii. Ale mleczarni udało się utrzymać płynność finansową. Jaka była średnia cena w skupie?

Ropoczęcie walnego zebrania przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Garwolinie

23 maja br. odbyło się zebranie przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin w Woli Rębkowskiej. Otworzył je Tomasz Błachnio – przewodniczący rady nadzorczej. W skład prezydium walnego weszli: Sławomir Więckowski – przewodniczący, Justyna Sitnik – sekretarz, a mężami zaufania zostali Maciej Dziubak i Hanna Osica.

Na początku wybrano trzy komisje. W skład komisji skrutacyjnej weszli: Dariusz Sztyber – przewodniczący, Marcin Zawadka – sekretarz i Piotr Gryglas – członek, komisji mandatowo-regulaminowej: Grzegorz Chiliński – przewodniczący, Marek Wróbel – sekretarz i Grzegorz Miętus – członek, komisji wniosków: Piotr Baran – przewodniczący, Jolanta Latuszek – sekretarz i Marcin Łodyga – członek.

image
Od lewej: Tomasz Błachnio, Sławomir Więckowski, Justyna Sitnik, Hanna Osica, Maciej Dziubak
FOTO: Józef Nuckowski

Grzegorz Chiliński stwierdził, że w zebraniu uczestniczy 34 delegatów. Dodał też, że komisja ustaliła, iż zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Sprawozdanie z działalności OSM Garwolin przedstawił prezes zarządu Waldemar Paziewski. Na wstępie prezes powiedział, że podobnie jak w całym kraju, w OSM Garwolin z roku na rok ubyło dostawców głównie z powodu rezygnacji z produkcji mleka, ale dodał, że pomimo tego skup surowca utrzymywany jest na tym samym poziomie, a nawet obserwujemy jego wzrost.

Omawiając kwestię skupu surowca prezes nadmienił, że w 2023 roku w dostawach mleka brało udział 783 dostawców, a w 2022 roku było to 843. Teren skupu obejmował 28 gmin położonych w 6 powiatach na terenie 2 województw. W 2023 roku skupiono 104,9 mln l mleka. Średnia statystyczna produkcja z gospodarstwa za 2023 r. wyniosła 133 tys. litrów, a w 2022 roku wartość ta wynosiła 124 tys. W 2023 r. średnia cena wyniosła 1,98 zł/l przy średnim % tłuszczu 4,29% i białka 3,41%.

image
Po obradach delegaci zwiedzili nowopowstały magazyn
FOTO: Józef Nuckowski

Ponad 60% skupionego przez spółdzielnię mleka pochodzi od krów spod oceny

W 2023 r. wypłaciliśmy dodatkowo 1 mln 288 tys. zł za ocenę użytkowości mlecznej krów. Dopłata ta wynosi 2 gr do 1 litra mleka w kasie ekstra. Otrzymało ją 231 dostawców posiadających 7866 krów. Dostarczyli oni łącznie 64 mln 382 tys. litrów, co stanowi 61,4% skupu rocznego. W 2023 r. udzieliliśmy pożyczek z funduszu hodowli i skupu na sumę 6,9 mln zł i z 99 dostawcami podpisaliśmy umowy na zakup materiału hodowlanego, urządzeń udojowych i schładzalników, sprzętu do produkcji mleka, sprzętu rolniczego, budowy i modernizacji obór. Fundusz wynosi 7,3 mln zł. W 2023 roku za naszym pośrednictwem Bank Spółdzielczy podpisał umowy z 18 dostawcami mleka na sumę 1,7 mln zł – powiedział Waldemar Paziewski.

Obecnie OSM Garwolin skupuje mleko od 722 dostawców z 42 tras. Prezes Waldemar Paziewski przypomniał o możliwości uzyskania tzw. premii lojalnościowej. Zachęcił przy tym do zakupu produktów z OSM Garwolin.

image
Waldemar Paziewski, prezes zarządu
FOTO: Józef Nuckowski

Omawiając pracę działu marketingu Waldemar Paziewski powiedział, że dział marketingu zgłosił do konkursu Lider Forum, organizowanego przez czasopismo Forum Mleczarskie, produkty OSM Garwolin. Wyboru i oceny produktów dokonują tam właściciele sklepów, kupcy sieci i hurtowni handlowych. W kategorii tradycyjny wizerunek – pierwsze miejsce zajął nasz twaróg tłusty klinek, a w kategorii twarogi, twarożki, drugie miejsce uzyskał twaróg śmietankowy.

OSM Garwolin wypłaca udziały członkowskie byłym członkom spółdzielni na bieżąco

Waldemar Paziewski dodał, że OSM Garwolin na bieżąco wypłaca należne udziały członkowskie byłym członkom.

Prezes omawiając działalność działu technicznego stwierdził, że uczestniczył w przygotowaniu i realizacji inwestycji wykonanych ze środków własnych, do których należą: zakup i montaż zbiornika na olej opałowy o pojemności 80 m3, zakup i montaż palników olejowo-gazowych, palnik Weishaup do kotła parowego Vitomax 200 HS oraz palnik Giersch do nagrzewnicy powietrza Babcock w proszkowni, budowa wspólnego budynku magazynu zaopatrzenia rolników i magazynu technicznego. Budynek o wymiarach 63 x 34 m wykonano na konstrukcji betonowo-stalowej ze ścianami z płyty warstwowej wraz z kostką wokół budynku.

W związku z pojawieniem się możliwości skorzystania z dotacji w ramach programu „Wsparcie w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych” w ramach środków z KPO, w czerwcu złożony został wniosek do ARiMR. Stopień refundacji wynosi w tym programie do 40%, jednakże w momencie składania wniosku inwestycja nie może być zakończona. Odbiór budynku nastąpił w styczniu 2024 roku – powiedział Waldemar Paziewski.

W trakcie realizacji są następujące inwestycje: zakup regałów magazynowych wysokiego składowania do magazynu technicznego i magazynu zaopatrzenia rolników, zakup wózków widłowych wysokiego składowania do magazynu technicznego i magazynu zaopatrzenia rolników.

Prezes powiedział także, iż w ubiegłym roku OSM Garwolin zakupiła 3 nowe samochody. Jeden przeznaczony do zwózki mleka Volvo o pojemności beczki 16 350 l oraz dwa samochody Iveco Daily do dystrybucji. Na rok 2024 spółdzielnia nie planuje zakupu nowych aut.

Pomimo trudnego roku, spółdzielnia utrzymała płynność finansową

Prezes zwrócił uwagę na to, że w tak trudnym roku Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin udało się utrzymać płynność finansową. Waldemar Paziewski dodał, że spółdzielnia w ubiegłym roku za energię elektryczną i gaz zapłaciła o 10 mln zł więcej w stosunku do 2022 roku. Powiedział też, że w ubiegłym roku spółdzielnia nie korzystała z kredytów i w chwili obecnej nie ma zobowiązań kredytowych. Prezes dodał, że pierwszy kwartał tego roku jest dla spółdzielni znacznie lepszy niż w roku poprzednim.

Na zakończenie prezes podziękował wszystkim członkom spółdzielni, radzie nadzorczej oraz całej załodze za trud włożony w rozwój spółdzielni. Podziękował także instytucjom i osobom współpracującym z OSM Garwolin za okazaną pomoc i współpracę.

Ponad 9 mln zł przeznaczone na inwestycje i rozwój OSM Garwolin

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej OSM Garwolin za 2023 rok przedstawił jej przewodniczący – Tomasz Błachnio.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń rady nadzorczej i 9 posiedzeń prezydium rady nadzorczej. Podczas posiedzeń rady nadzorczej i prezydium rozpatrywano zagadnienia ujęte w przyjętym na początku roku planie pracy rady nadzorczej i prezydium.

Do najistotniejszych tematów posiedzeń rady należy zaliczyć: analizę ekonomiczno-finansową spółdzielni, ocenę bieżącej sytuacji w produkcji, skupie i przetwórstwie mleka, analizę cen płaconych za mleko w skupie, rozpatrzenie wniosków z zebrań rejonowych, przyjęcie opinii i raportu weryfikacji bilansu, realizację uchwał i wniosków zebrania przedstawicieli, ocenę planu inwestycyjnego spółdzielni, ocenę pracy marketingu i handlu, ocenę jakości mleka w skupie, ocenę pracy magazynu zaopatrzenia rolników – powiedział Tomasz Błachnio.

Przewodniczący rady nadzorczej dodał, że badanie sprawozdania finansowego w spółdzielni za rok 2023 przeprowadziła firma Centrum Badań Audytorskich Jan Dworniak. Rada nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym zarządu oraz opinią wraz z raportem z badania przez biegłego rewidenta.

Rada nadzorcza nie zgłasza uwag ani zastrzeżeń i rekomenduje zebranie przedstawicieli o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023. Uwzględniając całokształt działalności spółdzielni, wnioskuje do zebrania przedstawicieli o udzielenie absolutorium zarządowi spółdzielni oraz podjęcie uchwał w porządku zebrania przedstawicieli – powiedział Tomasz Błachnio.

Tomasz Błachnio powiedział także, iż w roku 2023 wykonano szereg inwestycji i remontów na kwotę 9,4 mln zł, potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania spółdzielni. Powstały one ze środków własnych.

Największa inwestycja, którą widzimy zaraz na wjeździe na teren zakładu, to budowa wspólnego budynku magazynu zaopatrzenia rolników i magazynu technicznego. W ocenie rady nadzorczej kierunki działania zarządu w zakresie modernizacji zakładu są prawidłowe i priorytetowe – powiedział Tomasz Błachnio.

Polskie mleczarstwo potrzebuje patriotyzmu konsumenckiego

Tomasz Błachnio dodał, że w ostatnich miesiącach cała Europa stała się świadkiem narastającej fali protestów rolników. Ich przyczyną są przede wszystkim rosnące koszty produkcji, a co za tym idzie, spadające zyski.

Problemem rolników jest Zielony Ład. Protesty rolników są wyrazem głębokiego niezadowolenia z obecnej sytuacji w sektorze rolnym. Rolnicy sprzeciwiają się wyzwaniom, które zagrażają stabilności ich działalności i przyszłości europejskiego rolnictwa. Przyszłość naszych gospodarstw w dużej mierze zależy od nas samych, pamiętajmy o tym sięgając na półkę po produkty mleczarskie i inne wyroby. Kupujmy wyroby wyprodukowane w naszej spółdzielni z naszego mleka, wspierajmy swoje.

Kończąc pragnę podziękować zarządowi, dostawcom mleka, załodze za trud włożony w rozwój spółdzielni, jak również instytucjom i osobom współpracującym ze spółdzielnią, za wszelkie formy pomocy i współpracy. Życzę zarządowi, pracownikom, przedstawicielom i dostawcom wielu sukcesów na gruncie zawodowym i rodzinnym oraz dalszego rozwoju i zadowolenia z wykonywanej pracy, a zwłaszcza spokoju – powiedział na zakończenie swojego sprawozdania Tomasz Błachnio.

Podczas zebrania przeprowadzono tajne głosowanie nad udzieleniem absolutorium za 2023 dla zarządu pracującego w składzie: prezes – Waldemar Paziewski, wiceprezes – Robert Kuchnio i wiceprezes – Hanna Dębowska. Delegaci udzielili absolutorium wszystkim członkom zarządu.

Jan Dworniak: Nie ma ważniejszej rzeczy niż płynność finansowa

Biegły rewident Jan Dworniak przedstawił wyniki badania sprawozdania finansowego w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin za rok 2023.

Spółdzielnia swoją dobrą pozycję finansową utrzymuje dzięki funduszom i zgromadzonym zasobom. Dzięki temu nie musi korzystać z kredytu finansowego – powiedział Jan Dworniak.

Jan Dworniak dodał, że nie ma ważniejszej rzeczy niż płynność finansowa. Wszystkie 3 jej składniki są na pożądanym poziomie.

W 2023 r. spółdzielnia osiągnęła korzystną bieżącą płynność finansową na poziomie 1,99, która była niższa niż w 2022 roku 0,33 pkt. Na korzystnym poziomie ukształtowała się płynność finansowa II, czyli zdolność do szybkiej regulacji zobowiązań. Na korzystnym poziomie ukształtowała się płynność III stopnia (natychmiastowa). Porównanie powyższych wskaźników z pożądanymi wskaźnikami płynności bieżącej, szybkiej i natychmiastowej, będących relacją majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych – nie wskazuje na występowanie w jednostce zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań – powiedział Jan Dworniak.

image
Jan Dworniak, Centrum Badań Audytorskich
FOTO: Józef Nuckowski

Jan Dworniak dodał, że spółdzielnia ma odpowiednie zasoby pracowników w stosunku do prowadzonej działalności. Podkreślił, że ręczne wykonywanie niektórych prac w procesie produkcji nabiału wymaga odpowiednio wyższego nakładu pracy.

Jan Dworniak dodał, że ceny mleka w Polsce i Europie są wyższe niż w krajach nienależących do UE, co się przekłada na to, że produkty europejskie nie są konkurencyjne cenowo, co wpływa na duże zapasy produktów na rynku polskim i europejskim.

Powiedział, że w takiej sytuacji wskazane jest poszerzenie współpracy spółdzielni z dużymi sieciami handlowymi, co oczywiście ma też skutek negatywny, w postaci ciągle obniżanych przez te podmioty cen na produkty nabiałowe.

image
Piotr Baran, przewodniczący komisji wniosków
FOTO: Józef Nuckowski

Podczas walnego zebrania przegłosowane zostały zmiany w statucie polegające na tym, że wypłata udziałów byłych członków powinna nastąpić do końca roku kalendarzowego, w którym zebranie przedstawicieli zatwierdziło sprawozdanie finansowe. Jednak w przypadku byłego członka, który wystąpił ze spółdzielni i dostarcza mleko do innego podmiotu skupującego mleko wypłata udziałów powinna nastąpić po upływie do 3 lat od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie lub zebranie przedstawicieli.

Przegłosowana została także zmiana polegająca na tym, że w przypadku, gdy łączna kwota wypłat w jednym roku przekroczy 8% funduszu udziałowego, następuje zmniejszenie wszystkich wypłat proporcjonalnie do wysokości udziałów poszczególnych członków. Udziały niewypłacone w danym roku, będą wypłacone w roku następnym w pierwszej kolejności.

Józef Nuckowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. czerwiec 2024 08:29