–​ Chcemy, aby każdy członek tej spółdzielni miał poczucie, że to jego spółdzielnia – zapewniał prezes Mariusz Falgowski.Tomasz Ślęzak
StoryEditorSpółdzielnie mleczarskie

Prezes KeSem: fatalny rok dla producentów mleka. Ceny mleka spadły o 30%

02.06.2024., 10:30h
Tomasz ŚlęzakTomasz Ślęzak
– Rok 2023 dla producentów mleka był fatalny – mówi prezes KeSeM Mariusz Falgowski. Mimo trudnej sytuacji na rynku mleka, spółdzielnia wygenerowała niewielki zysk. Jaki?

W 2023 r. KeSeM osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 48,8 mln zł

Skupiła przeszło 15 mln l mleka, które było odebrane ze 189 gospodarstw zbiornikowych. W połowie maja odbyło się walne zebranie przedstawicieli, które między innymi zatwierdziło roczne sprawozdanie finansowe i udzieliło absolutorium członkom zarządu.

Walne rozpoczęło się w obecności 28 z 38 uprawnionych delegatów. Frekwencja więc wyniosła 73,6%. Zebranie rozpoczął przewodniczący rady nadzorczej Wacław Radomski, który przeprowadził proces wyboru przewodniczącego zebrania.

Przedstawiciele powierzyli tę funkcję Andrzejowi Rybarkiewiczowi, sekretarza Krzysztofowi Wieczorkowi, a asesorów Danucie Lewandowskiej i Zdzisławowi Wiśniewskiemu. Zostały również wybrane komisje.

Z powodu konieczności uzupełnienia składu rady nadzorczej oraz wyboru delegatów na zjazd delegatów KZSM Zw. Rew., poza komisją uchwał i wniosków została utworzona komisja wyborcza, skrutacyjna i mandatowa. Do tej ostatniej zostali wybrani: Mieczysław Skoczylas, Marek Śpiewakowski i Marek Stasiak. Komisja wyborcza została obsadzona przez Annę Nowakowską, Józefa Pawlaka i Zygmunta Kowalskiego, a w komisji uchwał i wniosków zasiedli: Dariusz Urbański, Wojciech Górski i Bogdan Kruk. Z kolei komisję skrutacyjną utworzył Bogdan Jakubowski, Jolanta Włodarzewska oraz Jarosław Zieliński.

Prezes KeSem: Rok 2023 dla producentów mleka był fatalny

Po przeprowadzeniu wszystkich procedur formalnych związanych między innymi z przyjęciem porządku i regulaminu obrad, sprawozdanie zarządu z działalności przedstawił prezes spółdzielni Mariusz Falgowski.

Rok 2023 dla producentów mleka był fatalny. Po grudniowych premiach, dodatkach i innych benefitach, w styczniu mleko było już tańsze o niemal 11% w stosunku do grudnia 2022. Kiedy to odnotowano rekordową kwotę 2,78 zł/l, wiele mleczarni już na starcie 2023 r. obniżyło ceny o 0,30 zł – 0,40 zł na litrze, a były i takie, które obniżyły jednorazowo cenę o 50 groszy na litrze. Niestety, to nie był koniec. W kolejnych miesiącach ceny dalej spadały – do czerwca 2023 r. o 30% osiągając poziom poniżej 2 zł/l.

Obniżenie ceny wynikało z tego, że na rynku europejskim wzrosła podaż produktów mlecznych, co spowodowały ich przeceny. Wzrost zapasów został wywołany trudnościami w eksporcie. Obniżenie ceny zbytu nie zwiększyło popytu. Kupujący wstrzymywali się z zakupami, co wywołało kolejne obniżki. Dodatkowo na polskim rynku zaczęły się pojawiać bardzo tanie sery i masło z importu, co dalej pogarszało sytuację. Zachodnie zakłady mleczarskie chcąc uwolnić zapasy, oferowały swoje wyroby w bardzo niskich dumpingowych cenach. Rynek krajowy został zmuszony do obniżek, aby utrzymać sprzedaż. Cena spadła do poziomu nieakceptowalnego w stosunku do kosztów, jakie ponoszą spółdzielnie mleczarskie – informował prezes Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej.

image
Podczas walnego zebrania przedstawicieli KeSeM, podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz polskiego mleczarstwa zostały przekazane prezesowi Waldemarowi Brosiowi. Na zdjęciu od lewej: Wacław Radomski – przewodniczący rady nadzorczej, Jadwiga Gapińska – zastępca prezesa, Waldemar Broś – były prezes KZSM, Waldemar Krygier – były wieloletni przewodniczący rady nadzorczej, Bolesław Gumowski – emerytowany prezes i Mariusz Falgowski – obecny prezes KeSeM
FOTO: Tomasz Ślęzak

"W naszej spółdzielni każdy dostawca jest ważny, bez względu na ilość dostarczanego mleka"

Spółdzielnia w ubiegłym roku skupowała mleko z terenu 19 gmin położonych w pobliżu Włocławka. Dynamikę powyżej 100% uzyskali hodowcy z terenu gminy Osięciny – 114,6%, Przedecz – 108,4%, Topólka – 102,9% oraz Lipno – 101,3%.

Spółdzielnia w minionym roku skupiła ponad 15 mln l mleka, którego 99,94% zostało ocenione w klasy ekstra i o średnim procencie tłuszczu 3,95% oraz zawartości białka 3,36%.

Najwyższy wskaźnik udziału mleka klasy ekstra został odnotowany w gminach: Bądkowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Bytoń, Choceń, Chodecz, Dobrzyń nad Wisłą, Kowal, Lipno, Lubień Kujawski, Osięciny, Przedecz, Topólka, Włocławek oraz Wielgie.

Najwyższa średnia produkcja w gospodarstwie mleka miała miejsce w gminie Przedecz i wyniosła 314 tys. l, która wyprzedziła gminę Osięciny – 181 tys. l i Fabianki – 157 tys. l.

W naszej spółdzielni każdy dostawca jest ważny, bez względu na ilość dostarczanego mleka. Bardzo nam zależy na dobrej współpracy z producentami mleka. To dlatego dajemy możliwość wsparcia w postaci 1-, 2- i 3-letnich kredytów, a w czasie ich realizacji z prolongaty spłaty. Nasi dostawcy mogą również korzystać z kredytu handlowego. Dostarczamy im zamówione pasze, środki do produkcji, nasiona, folie, jak również artykuły nabiałowe własnej produkcji. Chcemy, aby każdy członek tej spółdzielni miał poczucie, że to jego spółdzielnia – zapewniał prezes Mariusz Falgowski.

image
Władze spółdzielni KeSeM tradycyjnie nagrodziły swoich największych dostawców. Wyróżnienia trafiły do hodowców, którzy dostarczyli ponad 250 tys. l mleka
FOTO: Tomasz Ślęzak

KeSeM zanotował 48,86 mln złotych przychodów, a po uwzględnieniu kosztów jego uzyskania i podatków, wynik finansowy netto wyniósł 41 tys. zł. Wartość aktywów spółdzielni na koniec ubiegłego roku została wyceniona na 19,69 mln zł, a majątku trwałego na 11,73 mln zł. Spółdzielnia podniosła także nakłady na inwestycje w kwocie 0,32 mln zł. Jej kapitał własny wyceniony był na 9,32 mln zł i zwiększył się przez rok o 0,24 mln zł. Fundusz udziałowy deklarowany został zwiększony o 0,23 mln zł. Na koniec grudnia 2023 r. spółdzielnia posiadała 3,92 mln zł w funduszu udziałowym wpłaconym i 5,28 mln zł w funduszu zasobowym.

Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu. Było ono przeprowadzone przez KZSM Związek Rewizyjny w Warszawie. Wyboru podmiotu dokonała rada nadzorcza spółdzielni w oparciu o zapisy w statucie – informował Mariusz Falgowski.

KeSeM planuje w tym roku skupić 14,5 mln l mleka, a planowana wartość przychodów ma osiągnąć kwotę 50,5 mln zł. Zarząd przewiduje, że działalność cały czas będzie rentowna i przyniesie zysk wyższy niż w 2023 r.

Sprawozdanie z działalności przedstawicielom przedstawiła także rada nadzorcza spółdzielni. Zgodnie ze statutem, liczy ona 15 członków. Pod koniec ubiegłego roku pracowała ona w pomniejszonym składzie. Było to spowodowane rezygnacją w zasiadaniu w jej składzie jednego z członków. Podjął on bowiem decyzję o zamknięciu produkcji mleka w swoim gospodarstwie. W 2023 r. rada nadzorcza odbyła 4 posiedzenia. Dodatkowo 9 razy obradowali członkowie jej prezydium i raz spotkali się członkowie Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej oraz Hodowli i Skupu. Miało też miejsce 10 posiedzeń komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie pożyczek.

Członkowie rady, jak i jej komisje, analizowali przepływ środków pieniężnych oraz wpływ należności do spółdzielni. Prowadzona była bieżąca analiza wielkości sprzedaży z sieciami handlowymi i innymi kontrahentami. Kontrolowano prawidłowość prowadzenia działalności Rolniczej Kasy Pożyczkowej, z której w 2023 r. skorzystało 73 dostawców na kwotę ponad 1,64 mln zł. Udzielono też 37 osobom pożyczek krótkoterminowych, 14 dwuletnich i 22 trzyletnich – wymieniał przewodniczący rady Wacław Radomski.

Najwięksi hodowcy KeSeM nagrodzeni

Na koniec 2023 r. spółdzielnia KeSeM miała 238 członków, z których 10 było pracownikami. Rada nadzorcza oceniła pozytywnie działalność zarządu i wniosła o udzielenie absolutorium. Zostało ono przegłosowane jednogłośnie.

Przedstawiciele wybrali także swoich delegatów na zjazd KZSM Zw. Rew. Zgodnie z tradycją, spółdzielnię reprezentuje w związku jej prezes i przewodniczący rady nadzorczej. Jednogłośnie został więc wybrany Mariusz Falgowski i Wacław Radomski. Z kolei przedstawicielem na zjazd przedkongresowy został Marek Śpiewakowski. Zebranie uzupełniło też skład rady nadzorczej. Kandydatów było dwóch. Na Dawida Siecińskiego oddano 17 głosów, a na Mariusza Zasadę 13.

image
–​ Chcemy, aby każdy członek tej spółdzielni miał poczucie, że to jego spółdzielnia – zapewniał prezes Mariusz Falgowski.
FOTO: Tomasz Ślęzak

Władze spółdzielni tradycyjnie nagrodziły swoich największych dostawców. Są to rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, którzy sprzedali powyżej 250 tys. l mleka.

Rekordzistą kolejny raz okazał się Dawid Sieciński z Chełmicy Małej w gminie Fabianki. W 2023 r. KeSeM kupiła od niego ponad 642 tys. l mleka, wyprzedził on Krystiana Stankiewicza ze Zbijewa Kolonii w gminie Przedecz – 538,1 tys. l i Krzysztofa Mikulskiego z miejscowości Świerna w gminie Lubień Kujawski – 374,4 tys. l.

Wyróżnienia za produkcję otrzymali także: Krzysztof Krygier z Rzadkiej Woli Parcele, gmina Brześć Kujawski – 290 tys. l, Wojciech Górski z Dobrzelewic w gminie Kowal – 277,9 tys. l, Józef Szachewicz z Chełmicy Małej – 275,6 tys. l, Marek Śpiewakowski z miejscowości Kłotno w gminie Baruchowo – 252,8 tys. l i Grzegorz Barczak ze wsi Redecz Kalny w gminie Lubraniec – 252 tys. l.

Za rozwój produkcji mleka został również uhonorowany Włodzimierz Strzelecki z Krowic w gminie Lubraniec. W 2021 r. wyprodukował on 91,1 tys. l mleka. Dwa lata później produkcja została zwiększona do 196,9 tys. l, a dynamika produkcji w 2024 r. sięgnęła 143%, natomiast w 2023 r. 151%.

Tomasz Ślęzak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. czerwiec 2024 08:41