StoryEditorSpółdzielnie mleczarskie

OSM w Głuchowie zwiększył sprzedaż produktów mleczarskich aż o 125%

19.03.2023., 01:03h
W roku 2022 OSM w Głuchowie zapłaciła za gaz więcej o 860 tys. zł niż w roku 2021, to ogromna suma jak na tak małą spółdzielnię mleczarską. Jednak dzięki poczynionym wcześniej inwestycjom, jakimi są dwie instalacje fotowoltaiczne udało się zaoszczędzić na energii elektrycznej ponad 45 tys. zł. 

Trafne inwestycje spółdzielni pozwoliły na wypłacenie rolnikom dobrej ceny za mleko

Jednocześnie, gdy tylko drastycznie zaczęły wzrastać stopy procentowe, spółdzielnia we wcześniejszym terminie spłaciła kredyt inwestycyjny, aby nie ponosić kosztów rosnących odsetek. Tylko dzięki takim gospodarskim i przemyślanym decyzjom udało się wypłacić rolnikom godziwą cenę za mleko, w obliczu tak drastycznego wzrostu cen środków do produkcji, a zwłaszcza energii.

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli OSM w Głuchowie 

W dniu 28 lutego Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głuchowie otworzył przewodniczący rady nadzorczej Andrzej Leszczyński. Obrady sprawnie poprowadził Zbigniew Wiosna, jednogłośnie wybrany na przewodniczącego zebrania. Na wstępie powitał zaproszonych gości, m.in.: prezesa Waldemara Brosia z Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Jerzego Jankowskiego – przewodniczącego zgromadzenia ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Tadeusza Domaradzkiego – prezesa Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, starostę powiatu skierniewickiego Mirosława Belinę, Jana Słodkiego – wójta gminy Głuchów, Jacka Ossowicza – przewodniczącego Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Skierniewicach oraz Krzysztofa Wróblewskiego – byłego redaktora naczelnego TPR.

Prezydium Walnego Zebrania Przedstawicieli, od lewej: Zbigniew Wiosna – przewodniczący zebrania, Andrzej Leszczyński – przewodniczący rady nadzorczej, Bogusława Pietrzyk – sekretarz oraz asesorzy: Marianna Dyśko i Andrzej Łopatka

 • Prezydium Walnego Zebrania Przedstawicieli, od lewej: Zbigniew Wiosna – przewodniczący zebrania, Andrzej Leszczyński – przewodniczący rady nadzorczej, Bogusława Pietrzyk – sekretarz oraz asesorzy: Marianna Dyśko i Andrzej Łopatka

Sekretarzem zebrania została Bogusława Pietrzyk, a asesorami: Andrzej Łopatka i Marianna Dyśko. W skład komisji mandatowo-skrutacyjnej weszli: Radosław Kwiecień – przewodniczący, Katarzyna Gruchała – sekretarz, Michał Szubert – członek. Zaś komisja wniosków i uchwał ukształtowała się w składzie: Honorata Mikina – przewodnicząca, Mirosław Dziąg – sekretarz oraz Waldemar Markiewicz – członek.

Rolnicy korzystają z Funduszu Wzajemnej Pomocy

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej OSM Głuchów przedstawił jej przewodniczący Andrzej Leszczyński. Rada nadzorcza w roku 2021 odbyła 10 posiedzeń, zaś 11 razy obradowało prezydium rady pełniące także funkcję Komisji Funduszu Wzajemnej Pomocy.

Głównymi tematami posiedzeń rady nadzorczej były: sytuacja finansowa spółdzielni, sytuacja mleczarstwa w Polsce, sprawy inwestycyjne spółdzielni, ceny mleka w skupie, jak i sprzedaż artykułów mleczarskich oraz jakość surowca. Rada nadzorcza przyglądała się sytuacji wzrostu popytu i ceny na mleko surowe w kraju, co doprowadziło do walki o surowiec pomiędzy podmiotami skupowymi – powiedział przewodniczący Andrzej Leszczyński.

Teresa Jędraszek – prezes OSM Głuchów

 • Teresa Jędraszek – prezes OSM Głuchów

Prezes Teresa Jędraszek przedstawiła sprawozdanie zarządu z działalności OSM Głuchów za rok 2022, w którym to spółdzielnia od swoich 102 dostawców skupiła ponad 10,2 mln l mleka. Udział klasy ekstra w skupionym mleku wyniósł ponad 99%. Wartość wypłacona dostawcom za dostarczone mleko w roku 2022 wyniosła ponad 22 mln zł, czyli o prawie 5,5 mln zł więcej niż przed rokiem. Co ważne, głuchowska spółdzielnia wypłaca udziały na bieżąco bez żadnych opóźnień.

Funkcjonujący od wielu lat Fundusz Wzajemnej Pomocy spełnia swoje zadanie, ponieważ pozwala na dużą pomoc finansową naszym dostawcom. W roku 2022 udzielono 14 pożyczek z FWP na łączną kwotę 945 tys. zł. Ponadto spółdzielnia dla swoich dostawców prowadzi bezgotówkową formę sprzedaży artykułów technicznych, środków myjących i dezynfekujących, balsamów do wymion, materiału siewnego kukurydzy, folii do kiszonek oraz artykułów mleczarskich. Łączna wartość tych towarów w roku 2022 wyniosła prawie 300 tys. zł – powiedziała prezes Teresa Jędraszek.

Pozytywna opinia lustratora

Organizujemy szkolenia i wyjazdy na targi rolnicze oraz wystawy dla naszych dostawców. Rozprowadzamy także fachową prasę jak: „Tygodnik Poradnik Rolniczy”. Dziękuję byłemu już redaktorowi naczelnemu Krzysztofowi Wróblewskiemu i jego następcy Pawłowi Kuroczyckiemu, jak i całemu zespołowi redakcyjnemu za merytoryczne i zrozumiałe artykuły – kontynuowała prezes Teresa Jędraszek.

Waldemar Broś – prezes KZSM

 • Waldemar Broś – prezes KZSM

Nakłady na inwestycje w roku 2022 wyniosły ponad 288 tys. zł. Łączna wartość sprzedaży artykułów mleczarskich w roku 2022 to kwota ponad 30,8 mln zł, co stanowi wzrost o 125% w stosunku do roku 2021. Sztandarowym produktem, z którego OSM w Głuchowie słynie są twarogi, których sprzedaż w roku 2022 wyniosła ponad 1581 ton.

Na koniec wystąpienia prezes Teresa Jędraszek podziękowała za zgodną współpracę rolnikom, pracownikom, członkom rady nadzorczej oraz zaproszonym gościom.

Gdy nadszedł czas głosowania uchwał, delegaci udzielili absolutorium zarówno prezes Teresie Jędraszek, jak i członkowi zarządu Marii Kierner.

Tadeusz Maliborski – lustrator z KZSM

 • Tadeusz Maliborski – lustrator z KZSM

Opinię dotyczącą lustracji sprawozdania finansowego OSM Głuchów przedstawił Tadeusz Maliborski – lustrator z KZSM.

Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółdzielni, zostało przeprowadzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych – powiedział Tadeusz Maliborski.

Fundusz Ochrony Rolnictwa zagraża spółdzielniom mleczarskim

Następnie głos zabrał prezes KZSM Waldemar Broś:

Takie małe i średnie spółdzielnie jak wy, mają ogromne kłopoty w związku z bardzo wysokimi cenami gazu i energii elektrycznej, dlatego napisałem pismo do wicepremiera Henryka Kowalczyka, abyście byli zwolnieni chociaż z części opłat, tak jak zostało to zastosowane w przypadku cukierni i piekarni. Innym dużym zagrożeniem dla spółdzielczości mleczarskiej może okazać się projekt ustawy FOR, czyli Funduszu Ochrony Rolnictwa, który zakłada kolejne obciążenia. Składka ma wynieść 0,25% wartości skupionego mleka, co w skali kraju daje ponad 70 mln zł. Przy czym zwolnione mają być podmioty małe, ale nie takie jak wasze, bo o obrocie niższym niż 200 tys. zł, zatem również firmy tzw. przewozowe – powiedział prezes Waldemar Broś.

Honorata Mikina – przewodnicząca komisji wniosków i uchwał

 • Honorata Mikina – przewodnicząca komisji wniosków i uchwał

Głos zabrał również były redaktor naczelny TPR Krzysztof Wróblewski, któremu prezes Teresa Jędraszek dziękowała za wieloletnią współpracę.

Dziękuję wszystkim za współpracę zarówno zarządowi, jak i rolnikom, w kontekście mojego przejścia na emeryturę. Wiem, że wasza praca przy produkcji mleka jest bardzo ciężka i obowiązkowa. Zapewniam, że redaktor naczelny Paweł Kuroczycki oraz jego zastępca Marek Kalinowski oraz młodzi jak np. pochodzący z waszych stron redaktor Andrzej Rutkowski, dobrze poprowadzą „Tygodnik Poradnik Rolniczy” – powiedział Krzysztof Wróblewski.

Delegaci

 • Delegaci

Wolne wnioski

Na koniec Walnego delegaci jednogłośnie przyjęli wnioski wypracowane przez komisję wniosków i uchwał, które brzmiały następująco:

 1. Utrzymanie cen mleka w skupie na poziomie opłacalności produkcji;
 2. Ciągłe dążenie do pozyskania nowych dostawców mleka;
 3. Wprowadzanie nowych produktów;
 4. Zobowiązanie zarządu spółdzielni do wystąpienia do KZSM oraz KRS z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do objęcia spółdzielni mleczarskich cenami gazu na poziomie dla odbiorców indywidualnych;
 5. Utrzymanie dopłaty do prowadzenia oceny użytkowości mlecznej;
 6. Zwrócenie się z apelem do Rządu RP o pilne zabezpieczenie środków oraz sfinansowanie skupu interwencyjnego na rynku mleka;
 7. Zwrócenie się do KZSM o podjęcie działań mających na celu zmobilizowanie wszystkich spółdzielni mleczarskich do wystosowania analogicznych apeli jak w punkcie powyżej;
 8. Wystąpienie do KRS o poparcie wszelkich działań mających na celu ochronę spółdzielni mleczarskich w związku z trudną sytuacją na rynku mleka.

Andrzej Rutkowski
Zdjęcia: Andrzej Rutkowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 20:09