StoryEditorPieniądze dla rolnika

150 tys. zł dotacji na fotowoltaikę i magazyny energii z Zielonej energii w gospodarstwie

08.12.2022., 07:12h
Jeszcze w tym roku ARiMR uruchomi nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w zieloną energię w gospodarstwach rolnych. Będzie to wsparcie w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” obszaru f, i – co ważne – jego wysokość nie łączy się z innym rodzajami pomocy z tego działania.

Ile maksymalnie może otrzymać rolnik ubiegający się o dotację?

Niezależnie od tego, czy rolnik wnioskował o pomoc na maszyny, nawadnianie, czy rozwój produkcji zwierzęcej i jakie dofinansowanie otrzymał, będzie mógł ubiegać się o maksymalną pomoc, która w obszarze f wynosi 150 tys. zł. Podobnie jak o inne rodzaje pomocy z „Modernizacji gospodarstw”, mogą się o nie ubiegać rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej od 13 tys. euro do 200 tys. euro. Dofinansowanie w przypadku młodych rolników wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych, a pozostałych – 50% i nie mniej niż 30%. Z występowania o pomoc wyłączone są gospodarstwa o powierzchni powyżej 300 ha oraz producenci drobiu, chyba że jest to chów ekologiczny.

Czym jest grunt rolny zabudowany?

Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty objęte zabudową zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, w szczególności:

 • zajęte pod budynki przeznaczone do produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, w szczególności: spichlerze, przechowalnie owoców i warzyw, stodoły, budynki inwentarskie, budynki na sprzęt rolniczy;
 • zajęte pod budynki przeznaczone do przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem gruntów zajętych pod przemysłowe zakłady przetwórstwa rolniczego bazujące na surowcach pochodzących spoza gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą te budynki;
 • zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia, w szczególności: komórki, garaże, szopy, kotłownie, podwórza, place składowe, place postojowe i manewrowe, śmietniki, składowiska odpadów itp., jeżeli tworzą z gruntami rolnymi i budynkami, o których mowa w podpunkcie pierwszym i drugim, zorganizowaną całość gospodarczą;
 • położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa powyżej lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty, kwietniki, warzywniki.

Gdy w granicach istniejącej działki siedliskowej znajdują się tylko budynki i urządzenia, o których mowa w podpunkcie trzecim, to grunty zajęte pod te budynki i urządzenia zalicza się do gruntów rolnych zabudowanych, jeżeli z projektu zagospodarowania działki lub terenu wynika, że stanowią one zorganizowaną całość gospodarczą z innymi projektowanymi budynkami przeznaczonymi do produkcji rolniczej, objętymi ważnym pozwoleniem na budowę.

Na co rolnik musi przeznaczyć te środki?

„Zielona energia w gospodarstwie” przewiduje dofinansowanie kosztów:

 • zakupu nowych urządzeń służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii, z tym że koszt magazynu energii nie może stanowić mniej niż 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych;

 • zakupu nowych pomp ciepła, o ile będą one związane z instalacją fotowoltaiczną,

 • zakupu systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej;

 • budowy lub zakupu infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji powyższych urządzeń,

 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu zarządzania przepływami energii elektrycznej w gospodarstwie;

 • opłat za patenty lub licencje.

Urządzenia fotowoltaiczne mogą być montowanie wyłącznie na gruntach rolnych zabudowanych (patrz ramka), w tym z użyciem konstrukcji wsporczych. Ale nie mogą być montowane na budynkach, których pokrycie dachowe zawiera azbest. Ponadto inwestycje w zieloną energię mają służyć wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych rolnika w zakresie energii. Natomiast zdolności produkcyjne tych urządzeń nie powinny przekroczyć ekwiwalentu łącznego średniego rocznego zużycia energii elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym łącznie z gospodarstwie domowym. Rolnik będzie mógł wyprodukowaną energię wykorzystywać zarówno na potrzeby gospodarstwa rolnego, jak i domowego.

Niezbędne dokumanty, czyli co jest potrzebne, by ubiegać się o środki

Od rolnika będzie wymagać się złożenia następujących załączników do wniosku:

 • dokumentów, które będą charakteryzowały gospodarstwo rolne po kątem obecności materiałów azbestowych,

 • kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego, w sytuacji, kiedy takie szkolenie rolnik odbył przez dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

 • kopii faktur potwierdzających zużycie energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

 • projektu urządzeń (projekt elektryczny) do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego lub projektu pomp ciepła opracowanego przez instalatora wpisanego do rejestru certyfikowanych instalatorów (o którym mowa w art. 158 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii).

Taki projekt powinien zawierać plan zabudowy gospodarstwa z usytuowaniem instalacji fotowoltaicznej oraz informacje o zużyciu energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i dobór mocy instalacji. W projekcie powinny znaleźć się także informacje na temat parametrów technicznych oraz doboru mocy modułów fotowoltaicznych, a także magazynu energii lub pompy ciepła. W tym dokumencie musi też być uwzględniony schemat takich instalacji.

Wnioski mają być rozpatrywane w terminie 4 miesięcy od daty zakończenia naboru wniosków. Pomoc zostanie przyznana, jeżeli inwestycja będzie realizowana bez podziału na etapy.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. marzec 2024 07:43