StoryEditorPieniądze dla rolnika

Czy rolnik może dostać zwrot podatku za zakup ziemi po wznowieniu de minimis?

26.02.2019., 15:02h
W 2018 r. kupiłem grunty rolne i zapłaciłem od tego podatek od czynności cywilnoprawnych. Notariusz poinformował mnie, że limit pomocy de minimis w rolnictwie się wyczerpał, więc nie mogłem skorzystać ze zwolnienia. Powiedział mi również, że konsultował to z urzędem skarbowym i mogę ubiegać się o zwrot tego podatku w 2019 r. Tak też zrobiłem, ale otrzymałem z urzędu odpowiedź, że zwrot mi się nie należy z uwagi na postanowienia rozporządzenia unijnego. Czy taka interpretacja jest słuszna?
Artykuł 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) wskazuje w ust. 2, że całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 15 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych. Według ust. 3, łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie może przekroczyć górnego limitu krajowego.

Jeżeli z powodu udzielenia nowej pomocy 
de minimis pułap określony w ust. 2 lub górny limit krajowy, o którym mowa w ust. 3, zostałby przekroczony, nowa pomoc nie może być objęta przepisami niniejszego rozporządzenia (ust. 4). Skoro przepisy unijne wprowadzono, aby zapewnić przejrzystość, równe traktowanie względem każdego producenta rolnego, w pełni uzasadniona jest interpretacja, że po wyczerpaniu pomocy krajowej w danym roku producent rolny powinien móc skorzystać z pomocy w następnym (nawet jeżeli przesłanki zostały spełnione w 2018 r. ). Oczywiście – o ile nie przekroczy 15 tys. euro.

Według art. 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ilekroć w ustawie jest mowa o dniu udzielenia pomocy, należy przez to rozumieć dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do jej otrzymania. Natomiast w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji – dzień:
  • w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy (z zastrzeżeniem punktu poniżej), 
  • w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego – w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym, 
  • faktycznego przysporzenia korzyści finansowych – w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy.

W przypadku sprzedaży gruntów rolnych przyjmuje się z reguły, że jest to dzień sporządzenia aktu notarialnego. 19 listopada 2018 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy 
de minimis w rolnictwie. Wskazano w nim, że na podstawie art. 31a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362) na dzień 7 listopada wykorzystano krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie. W okresie od 8 do 19 listopada niektóre instytucje czy notariusze udzielali jednak nadal pomocy de minimis. Skoro obwieszczenie opublikowano 19 listopada 2018 r., zasadne byłoby zawieszenie udzielania pomocy de minimis w rolnictwie od tego dnia albo zaliczenie przekroczonej udzielonej pomocy już na poczet limitu z 2019 r.


Na pytania prenumeratorów Tygodnika Poradnika Rolniczego odpowiada dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 14:35