StoryEditorPorady prawne

Czy rolnik otrzyma zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, jeśli zakończy działalność rolniczą?

30.06.2021., 11:06h
Starszy rolnik zamierza zakończyć działalność rolniczą. Część ziemi sprzeda, a część wydzierżawić. Czy jeśli zakończy działalność teraz, to czy może jeszcze ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

W tym roku w lipcu zamierzam przekazać część gruntów w dzierżawę, a część sprzedać. Mam już 70 lat i planuję zakończyć działalność rolniczą. Za ostatnie pół roku będę miał faktury za zakup paliwa. Czy mogę złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w sierpniu, jeżeli zakończę prowadzenie działalności rolniczej w lipcu? – chciałby wiedzieć rolnik, Czytelnik „Tygodnika Poradnika Rolniczego”.

 

Za jaki okres przysługuje zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od 1 do ostatniego dnia lutego oraz od 1 do 31 sierpnia danego roku. Wynika to z ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jeżeli to możliwe, najlepiej złożyć wniosek na początku sierpnia i potem przekazać gospodarstwo.

Jeżeli jednak musi Pan przekazać gospodarstwo rolne w lipcu, nie powinien Pan także stracić zwrotu. Artykuł 5 wymienionej ustawy określa, że wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku. Zwrot podatku przyznaje się za 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.

 

Czy sprzedaż ziemi rolnej to przeszkoda w złożeniu wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Olsztynie w wyroku z 29 listopada 2018 r. (sygn. akt: I SA/Ol 563/18) orzekł, że „skoro ustawodawca założył, że ubieganie się o zwrot podatku trwa nawet kilka miesięcy od daty nabycia oleju napędowego, to wyzbycie się gospodarstwa rolnego i utrata statusu producenta rolnego na moment złożenia wniosku nie może determinować prawa do zwrotu podatku”.

Zdaniem sądu, wyzbycie się posiadania gruntów rolnych przed terminem uprawniającym do złożenia wniosku, z uwagi na długotrwały proces jego zwrotu oraz cel wprowadzenia tej regulacji (częściowy zwrot poniesionych przez producenta rolnego wydatków z tytułu zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej), nie powinno zatem stanowić przeszkody do złożenia wniosku o zwrot podatku, o ile pozostałe warunki są spełnione. Według sądu, interpretując art. 5 ust. 1 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, należy bowiem przyjąć, że wprowadzone w tym przepisie wyrażenia „będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego” odnosi się do określenia właściwości organu uprawnionego do rozpoznania wniosku, a nie zachowania prawa do złożenia wniosku.

 

Za okres, kiedy rolnik prowadził działalność może złożyć wniosek o dopłaty do paliwa rolniczego

Dla byłych producentów rolnych pozytywne były także decyzje kolegiów odwoławczych. Przykładowo Samorządowe Kolegium Odwoławcze w decyzji z 24 października 2018 r. (sygn. akt: SKO 4203/8/18) stwierdziło, że „…skoro strona była producentem rolnym w okresie ponoszenia wydatków na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, to nawet gdyby wydzierżawiła grunty tego gospodarstwa rolnego przed złożeniem wniosku o zwrot podatku akcyzowego, nie pozbawia jej to prawa do otrzymania zwrotu podatku zawartego w cenie oleju napędowego w granicach limitu. Ponosiła ono bowiem w tym okresie koszty zakupu oleju napędowego”.

 

Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
Fot. pixabay.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. wrzesień 2023 05:34