StoryEditorWiadomości rolnicze

Czynsze dzierżawne za grunty rolne wzrosną okrutnie

26.05.2022., 11:05h
Rekordowy wzrost czynszów dzierżawnych stawia pod znakiem zapytania jakąkolwiek opłacalność produkcji rolniczej na tych gruntach. Dlatego samorząd rolniczy zwrócił się z prośbą do ministra rolnictwa o możliwość aneksowania dotychczasowych umów lub zmiany sposobu naliczania czynszu. Co na to resort rolnictwa?

Samorząd rolniczy: czynsz dzierżawny wzrośnie o 100 proc.

W piśmie skierowanym na ręce wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka samorząd rolniczy zauważył, że cena pszenicy za pierwsze półrocze 2021 r. wzrosła do rekordowej wartości 93,04 zł/dt, co przy zawartych wcześniej umowach dzierżawy (np. przy cenie ok. 65 zł) powoduje wzrost czynszów dzierżawnych w niespotykanej dotychczas skali. Obserwując bieżące ceny pszenicy kształtujące się na poziomie ok. 1300zł/t, przy ustalaniu kolejnej raty czynszu dzierżawnego spowoduje wzrost przelicznika do poziomu 130zł/dt, a tym samym możliwość wzrostu kosztu dzierżawy o ponad 100% względem roku 2020 r.

- Jest to zjawisko ekstremalne, biorąc pod uwagę, że kwoty dopłat do gruntów i upraw nie uległy w żaden znaczący sposób zwiększeniu, za to znacznie wzrosty koszty działalności rolniczej (ceny nawozów, paliw). Często dotyczy to młodych rolników, gdzie burzy założenia przyjęte w biznesplanach a często może doprowadzić do upadku gospodarstwa. Sprawa dotyczy wielu rolników, którzy zawierali umowy dzierżaw z KOWR w dobrej wierze, nie spodziewając się galopującej inflacji i tak drastycznych wzrostów cen, nawozów, paliw, maszyn rolniczych oraz kosztu dzierżawy – napisał do ministra rolnictwa Wiktor Szmulewicz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, który zwrócił się z wnioskiem o możliwość  aneksowania umów dzierżaw przez KOWR lub wypracowanie innego sposobu wyznaczania stawki czynszu na wzór stawki podatku rolnego, w oparciu o średnią cenę pszenicy z 11 kwartałów poprzedzających kwartał zapłaty czynszu.

Czynsz dzierżawny: jak KOWR może pomóc rolnikom w trudnej sytuacji?

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie czynszów dzierżawnych MRiRW przypomniało, że KOWR zgodnie z obowiązującymi przepisami może odroczyć określony w umowie termin zapłaty należności, rozłożyć ją na raty albo umorzyć w części lub w całości, jeżeli przemawiają za tym ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe.

Jednocześnie należność może być umorzona w całości lub w części wtedy, gdy prowadzone przez KOWR postępowanie wyjaśniające wykaże, że na skutek okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu a zapłata należności byłaby związana z nadmiernymi trudnościami w odtworzeniu produkcji rolnej.

Wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności podmiot zainteresowany skorzystaniem z tych możliwości (a zatem również dzierżawca), składa do oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na położenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, z której wynikają te należności.

- Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają zatem KOWR reagowanie na przedstawione przez Pana Prezesa sytuacje. Do „zmiany” wysokości czynszu dzierżawnego nie jest konieczna w każdym przypadku zmiana samej umowy dzierżawy, a złożenie przez dzierżawcę odpowiedniego wniosku do właściwego oddziału terenowego KOWR, który po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania, wskaże zainteresowanemu podmiotowi, czy jest możliwe zastosowanie jednej z form wsparcia, o których mowa wyżej – czytamy w odpowiedzi udzielonej Wiktorowi Szmulewiczowi przez MRiRW.

Ministerstwo rolnictwa zapewniło także, że wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, na bieżąco monitoruje obecną sytuację.

wk, fot. envato.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
16. czerwiec 2024 15:29