StoryEditorWiadomości rolnicze

Dopłaty bezpośrednie: Jak ARiMR sprawdzi, kto jest rolnikiem aktywnym zawodowo?

01.03.2023., 20:03h
W 2023 roku rolnicy będą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach. Jedna z nich mówi, że płatności bezpośrednie otrzyma wyłącznie rolnik aktywny zawodowo. Czyli kto? W jaki sposób ARiMR będzie sprawdzać czy dany gospodarz spełnia kryteria definicji rolnika aktywnego?

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie warunków przyznawania dopłat bezpośrednich od 2023 roku. Część z tego rozporządzenia dotyczy rolnika aktywnego zawodowego i tego w jaki sposób ARiMR będzie weryfikować aktywność zawodową osób i podmiotów ubiegających się o dopłaty.

Jaka jest definicja rolnika aktywnego zawodowo?

W projekcie rozporządzenia co chwile jest odwołanie do definicji rolnika aktywnego zawodowo, która została określona w ustawie o Krajowym Planie Strategicznym. Przypomnijmy, że o dopłaty bezpośrednie może ubiegać się rolnik, o ile prowadzi działalność rolniczą, a łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów jest nie mniejsza niż 1 ha lub spełnia warunki do przyznania dopłat związanych z produkcją do zwierząt oraz łączna kwota dopłat jakie miałby otrzymać przekracza równowartość 200 euro.

Z ustawy o KPW wynika, że o płatność bezpośrednią NIE może ubiegać się rolnik, który jednocześnie:

  • zarządza portami lotniczymi,
  •  wodociągami,
  • administruje stałymi terenami sportowymi lub rekreacyjnymi,
  • świadczy usługi przewozu kolejowego, 
  • świadczy usługi w zakresie obrotu nieruchomościami.

Jeżeli rolnik nie świadczy żadnej z wymienionych usług, wówczas spokojnie może wystąpić o dopłaty bezpośrednie.

Jak udowodnić, że jest się rolnikiem aktywnym zawodowo?

Ale jeśli nawet rolnik zajmuje się jedna z takich działalności wykluczających z systemu dopłat, to mimo wszystko będzie mógł złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie, ale będzie musiał spełnić dodatkowe warunki.

Po pierwsze, otrzyma takie dopłaty jeśli z danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym będzie wynikało, że działalność rolnicza jest jego działalnością przeważającą.

Również może udowodnić przed ARiMR, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo wykazując, że co najmniej 1/3 całego jego przychodu podchodzi właśnie z działalności rolniczej lub udokumentuje, że kwota dopłat bezpośrednich, jakie uzyskał za poprzedni rok wynosi co najmniej 5% całości przychodów z działalności pozarolniczej.

Jak ARiMR będzie weryfikować dochody z działalności rolniczej?

Zgodnie z projektem rozporządzenia można to udowodnić przekazując do ARiMR:

  • zaświadczenie o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ podatkowy
  • faktury, w tym faktury VAT RR lub inne dokumenty księgowe potwierdzające sprzedaż przez rolnika produktów rolnych,
  • informacje o wysokości uzyskanej pomocy finansowej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
  • zaświadczenie o wysokości innej pomocy finansowej przyznanej w związku z prowadzoną działalnością rolniczą, wydane przez organ lub podmiot, który wypłacił taką pomoc.

Próg 5 tys. euro to wyznacznik, kto musi składać dowody aktywności rolniczej do ARiMR

Co istotne, przedstawienia takich dowodów dotyczy tylko rolników z tzw. listy negatywnej, czyli np. zarządzających portami lotniczymi czy trwałymi terenami sportowymi, i to o ile wysokość płatności bezpośrednich przekracza równowartość w złotych kwoty 5 000 euro.

Zmiany w prawie powinny wejść 15 marca 2023 roku

Paweł Mikos
Fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. czerwiec 2024 13:19