2500 zł do hektara: ARiMR już przyjmuje wnioski. POBIERZ wniosek i instrukcjęDanuta Adamiak
StoryEditorPomoc dla rolników

2500 zł do hektara: ARiMR już przyjmuje wnioski. POBIERZ wniosek i instrukcję

06.10.2023., 10:52h
ARiMR uruchomiła nabór wniosków o rekompensaty dla rolników, którym pogoda zniszczyła uprawy. Poszkodowani producenci truskawek i plantatorzy krzewów owocowych mogą ubiegać się o 2500 zł do hektara. Do kiedy należy złożyć wnioski do ARiMR? Jakie są warunki otrzymania wsparcia?

Producenci truskawek i plantatorzy krzewów owocowych poszkodowani przez przymrozki, grad i huragan mogą już składać wnioski o pomoc. 6 października ARiMR uruchomiła nabór.

Kto może ubiegać się o pomoc po przymrozkach, gradzie i huraganie?

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach rolnych w 2023 r. przymrozki wiosenne, huragan lub grad spowodowały straty na co najmniej 70 proc. powierzchni upraw krzewów owocowych i truskawek.

Jaka będzie stawka pomocy dla sadowników?

Stawka pomocy wynosi 2500 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70 proc. na powierzchni tych upraw.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody, oraz stawki pomocy, przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50 proc. dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Kiedy i gdzie złożyć wnioski o pomoc dla producentów owoców?

Wnioski należy złożyć między 6 a 20 października 2023 roku bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Skąd pobrać wniosek?

Sadownicy mogą pobrać wniosek i instrukcję jego wypełnienia poniżej:

Co należy dołączyć do wniosku?​

Do wniosku rolnik dołącza:

  • kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informację o powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu, który, w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną musi być potwierdzony przez właściwego wojewodę;
  • kopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych wraz z potwierdzeniem opłacania składki, jeżeli taka informacja nie została zawarta w treści polisy,
  • Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy – o ile nie zostało wykazane w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie lub de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie. Równoważne ze złożeniem zaświadczeń jest wypełnienie oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis w sekcji VIII. Część A, pkt 4 wniosku.

Do wniosku należy załączyć jeden egzemplarz kopii protokołu. W przypadku ubiegania się o pomoc z tytułu strat spowodowanych wystąpieniem więcej niż jednego zjawiska z grupy: przymrozki wiosenne, huragan lub grad, do wniosku należy dołączyć kopię protokołu łącznego, w którym komisja powołana przez wojewodę dokonała zsumowania strat spowodowanych w 2023 r. przez te zjawiska w jednym protokole. Zaleca się jednocześnie, aby do takiego łącznego protokołu załączyć również kopie protokołów dotyczących poszczególnych niekorzystnych zjawisk, które zostały w nim zsumowane.

Protokół nie może zawierać oszacowania szkód w tytułu innego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, niż przymrozki wiosenne, huragan lub grad.

Pomoc dla plantatorów w dwóch formułach

Warto wiedzieć, że jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 proc. średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 5 ubiegłych lat (z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej), wsparcie będzie przyznawane w ramach pomocy de minimis. Natomiast w przypadku strat, które wynoszą powyżej 30 proc. obliczanej na tej samej zasadzie średniej rocznej produkcji, pomoc będzie udzielana poza formułą de minimis.

Będzie też dodatkowa pomoc dla sadowników i plantatorów, którym pogoda zniszczyła uprawy. Wsparcie otrzymają nie tylko ci, którzy ponieśli szkody powyżej 70 proc. danej uprawy, ale także między 30 a 70 proc.

image
Pomoc dla sadowników

Będzie dodatkowa pomoc dla rolników, którym pogoda zniszczyła uprawy

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 04:48