Archiwum redakcjiArchiwum redakcji
StoryEditorMiędzyplony

Czy rolnik może skosić międzyplony na paszę i nie straci dopłat?

21.09.2023., 16:00h
Susza rolnicza dotknęła rolników w całej Polsce. Wraz z końcem sierpnia farmerzy z Warmii i Mazur zgłosili do Krajowej Rady Izb Rolniczych problem związany z ich zdaniem, niemożliwością skoszenia roślin utrzymywanych w międzyplonie na paszę, gdyż zabraniają tego przepisy. Jaka jest decyzja MRiRW?

KRiR domagał się zmian w ekoschemacie dotyczącym międzyplonów

W wariancie 2.2 pt. Międzyplony ozime i wsiewki środplonowe realizowanym w ramach ekoschematu »Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi« nie jest dopuszczalna możliwość skoszenia roślin utrzymywanych w międzyplonie z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt. Rolnicy, na czele z prezesem Wiktorem Szmulewiczem, domagali się tego, by ministerstwo podjęło działania mające na celu umożliwienie koszenia międzyplonów.

W realizacji, których wymogów pomaga utrzymanie międzyplonów?

Z odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że międzyplony mogą być wykorzystywane w realizacji wymogów i zobowiązań w następujących przypadkach:

w zakresie warunkowości w ramach norm:

 • GAEC 6 (utrzymanie okrywy ochronnej gleby),
 • GAEC 7 (w zakresie zmianowania upraw),
 • GAEC 8 (w zakresie minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych wykorzystanych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne),
 • w ekoschemacie „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” w ramach praktyki „Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe”,
 • działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 – w ramach wariantu 2.1. Międzyplony.

Nie ma zakazu koszenia międzyplonów

Jak wynika z odpowiedzi MRiRW, międzyplony pełnią następujące funkcje w zakresie ochrony środowiska, ponieważ:

 • pobierają składniki nawozowe, ograniczając ich wymywanie z gleby do wód,
 • zwiększają różnorodność biologiczną zespołów roślinnych.

Międzyplony mogą realizować wymogi ww. norm GAEC oraz praktyki ekoschematu, pod warunkiem, że spełniają wymogi właściwe dla danej normy lub praktyki, odnoszące się do np.:

 • okresu utrzymania okrywy roślinnej,
 • terminu wysiewu,
 • zakazu stosowania środków ochrony roślin.

I jak się okazuje, przepisy w tym zakresie nie przewidują zakazu koszenia międzyplonów i prowadzenia na nich wypasu.

W jakich przypadkach dopuszcza się koszenie międzyplonów?

Koszenie i wypas międzyplonów jest możliwy, jeśli rolnik spełni następujący warunek, a mianowicie:

 • pozostawi wystarczającą okrywę roślinną w celu zachowania jej skuteczności w pełnieniu ww. funkcji.

Z informacji przekazanych przez MRiRW wynika, że kształt Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego wraz z wymogami poszczególnych pakietów i wariantów określono w PROW 2014-2020, który został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej w grudniu 2014 r. i obowiązują one w takim samym kształcie do dziś.

Jeżeli doradca rolnośrodowiskowy dopuści taką możliwość, wymogi wariantu 2.1 „Międzyplony” dopuszczają spasanie mieszanek roślin jarych jesienią, a mieszanek roślin ozimych lub mieszanek roślin jarych i ozimych wiosną. Podjęcie takiego działania wymaga jednak odpowiednich zapisów w planie działalności rolnośrodowiskowej.

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: KRIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. lipiec 2024 02:14